חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

גזירת ציציות

האם מותר לגזור חוטי ציצית במספרי מתכת?

כן

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-01-26 11:10:12

האם מותר לגייר עמלקי

כתוב בתורה שחייב להרוג את כל העמלקים. עכשיו אתה רואה שיש מולך עמלקי והוא שואל אותך את השאלה הבאה: האם אתה יכול לגייר אותי? עכשיו מצד אחד אתה חייב להרוג אותו, מצד שני הוא רוצה להתגייר. מה עושים?

פניני הלכה זמנים פרק יא (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

יא – האם עמלקי היה יכול להציל עצמו או להתגייר

אף שהתורה ציוותה למחות את זרעו של עמלק, אם עמלקי יקבל על עצמו לשמור שבע מצוות בני נח, פקע ממנו דין עמלק ואין להורגו. ואלו הן שבע מצוות בני נח: איסור עבודה זרה, איסור גילוי עריות, איסור שפיכות דמים, איסור גניבה, איסור ברכת ה' (לשון סגי נהור והכוונה לקללה), איסור אכילת איבר מן החי, והחיוב למנות בתי דינים שישפטו צדק בכל הדינים שבין אדם לחבירו.

לא זו בלבד, אלא גם כאשר לא קיבלו על עצמם מרצונם החופשי לשמור שבע מצוות בני נח, לפני שיוצאים כנגדם למלחמה, מצווה להציע להם שלום. היינו להציע להם שיקבלו עליהם לשמור שבע מצוות בני נח, ולהיות משועבדים לישראל ולהעלות להם מס כדי להבטיח שלא יחזרו לסורם ללחום בישראל. אם קיבלו את תנאי השלום – אין נלחמים נגדם, ואם לא קיבלו – נלחמים נגדם עד כלותם. וגם אם ירצו אח"כ לחזור בהם ולבקש שלום – אין מקבלים אותם, שהואיל וכבר התחילה המלחמה – נלחמים בהם עד כלותם (רמב"ם מלכים ו, א-ד, כס"מ שם).

ואם יבוא עמלקי וירצה להתגייר, נחלקו הפוסקים אם יקבלוהו. לדעת רמב"ם (איסו"ב יב, יז) יכול עמלקי להתגייר. וכן אמרו חכמים, שמבני בניו של המן הרשע, שהיה מזרע עמלק, לימדו תורה בבני ברק (גיטין נז, ב; סנהדרין צו, ב), הרי שקיבלו גרים מזרעו של עמלק.

ויש אומרים שאין מקבלים גר מעמלק. וכך היא דעת רבי אליעזר במכילתא, שנשבע המקום בכיסא הכבוד שלו, שאם יבוא עמלקי להתגייר, לא יקבלו אותו. ומה שאמרו חכמים, שמבני בניו של המן הרשע לימדו תורה בבני ברק, ארע מתוך טעות, שבית הדין לא ידע שהבא לפניו הוא מזרע עמלק, וכך קיבלוהו, ובדיעבד גיורו תקף. או שהיה מקרה שעמלקי מצאצאי המן הרשע אנס אשה יהודיה, ובנה שנולד לה ממנו נחשב ליהודי, וממנו יצאו אותם מלמדי תורה בבני ברק.

לסיכום, הדרך הטובה לקיום מצוות מחיית עמלק – בחזרתם בתשובה. אם לא חזרו בתשובה, היתה דרך שאף היא לכתחילה, במחייתם במלחמה. בפועל המצווה התקיימה בדרך של בדיעבד: ברבות השנים צאצאיהם התפזרו והתבוללו בגוים, ואבד מהם זכר מוצאם ופקע מהם דין עמלק בלא שעשו תשובה.[1]

[1]. מכילתא, פרשת בשלח מסכתא דעמלק פרשה ב: "רבי אליעזר אומר: נשבע המקום בכסא הכבוד שלו, שאם יבא אחד מכל אומות העולם להתגייר – שיקבלוהו, ולעמלק ולביתו לא יקבלוהו". וכן היא דעת רבי אלעאי בתנחומא (ורשה, כי תצא יא). מנגד, במסכת גיטין נז, ב; ובסנהדרין צו, ב, מובאת ברייתא: "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק". ומשמע שניתן לגייר עמלקי, שהרי המן האגגי היה עמלקי.

לרמב"ם (איסו"ב יב, יז) אפשר לקבל גר מכל האומות, ומשמע גם מעמלק, וביאר החיד"א (יעיר אוזן ג, א) שלדעתו אין הלכה כר' אליעזר במכילתא, מפני שיש שם דעה נוספת של ר' אלעזר המודעי, שביאר את השבועה באופן אחר, וכן עולה מהגמ' על בני בניו של המן. ובהר אפרים (על המכילתא סוף בשלח, 'ולעמלק'), ביאר שכך דעת המכילתא, כי מצוות מחיית עמלק נאמרה בעמלקי שלא קיבל עליו שבע מצוות בני נח, אך מעת שקיבלן – יצא מכלל 'עמלק', וניתן לגיירו.

מנגד, יש אומרים שאין לגייר עמלקי, כדעת רבי אליעזר במכילתא. כ"כ ר"י בן יקר (בפירוש התפילות והברכות, עמ' נו), צוף דבש (שער החצר, דף קכה, א-ב), ועוד. וכן עולה מדבריהם של הסוברים שניתן לקבל עמלקי לגר תושב אך לא לגר צדק (אבנ"ז או"ח תקח, והביאו צי"א יג, עא; דובב מישרים ג, סו). יש סוברים שאף בדיעבד אם עברו וגיירו עמלקי גיורו בטל (ר"י פערלא ל"ת רסג, 'אמנם'). ורבים סוברים שבדיעבד גיורו תקף (ישועות מלכו ליקוטים סי' טו; עמק ברכה עמ' קכו; הרב חרל"פ בית זבול ג, כא; נטעי איתן ה, ס, ועוד). וממילא אפשר שמבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, כי עברו וגיירו עמלקי. עוד אפשר לבאר, שאירע שעמלקי מצאצאי המן הרשע אנס בת ישראל והוליד ממנה בן שנחשב יהודי, ומזרעו לימדו תורה בבני ברק (רסיסי לילה לח, ה). ויש אומרים שרק אם עברו כמה דורות עד שנתגלה שהוא מזרע עמלק – גיורו תקף, אבל אם הדבר התברר מיד – גיורו בטל (שבות יהודה על המכילתא).

ויש דעות ביניים: אם אביו עמלקי אסור לקבלו, ואם אמו עמלקית – מקבלים, ומגיור כזה היו בני בניו של המן שלימדו תורה בבני ברק (גליוני הש"ס גיטין נז, ב, 'מבני'; מהרש"ם ג, רעב; טוב עין נא, ב). ויש אומרים שאפשר לגייר עמלקי אך אסור לו לבוא בקהל (מגילת ספר על הסמ"ג לאוין קטו; קול מבשר ב, מב). ויש סוברים שאמנם אין לבית הדין לגיירו, אך אם התגייר מעצמו – מקבלים אותו (הרב שלמה אלקבץ במנות הלוי, מהד' מנות אי"ש עמ' ריד-רטו).

ונראה שאף לסוברים שאין מקבלים גר עמלקי, אם התערבו עמלקים באומות אחרות, עד שלא נודע שהם עמלקים, בטל מהם דין עמלק. וכעין זה כתב ר"ח פלאג'י, שכך קבלו גר שמבני בניו לימדו תורה בבני ברק, ואח"כ נודע ברוח הקודש שהם מזרעו של המן הרשע ('עיני כל חי' לסנהדרין צו, ב).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-01-22 18:31:56

מיץ ענבים

שלום הרב האם הרב יוכל להסביר לי למה מצד אחד מיץ ענבים נחשב כיין לעניין קידוש, אבל מצד שני לעניין ברכת הטוב והמיטיב הוא לא נחשב? תודה

כי ברכת הטוב והמטיב היא על תוספת השמחה שביין, ורק יין עם אלכוהול מביא לשמחה.זאת לעומת קידוש שהעיקר זה החשיבות שביין, ובזה מצד הדין מיץ ענבים זהה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-01-28 09:08:53

שמירת נגיעה

האם מותר לי לגעת בדודה שלי?

אסור. מותר לאדם לגעת רק באימו, סבתו, ואחיותיו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-02-06 19:11:59

יש לך שאלה?

דבר תורה לפרשת וירא – גדולת העומדים בניסיון!

אני יושב היום ,יום שלישי, וכותב את דבר התורה, ומול עיניי עולה דמותו של עוז יוסקוביץ, שאשתו קרן אורה נהרגה בתאונת דרכים בשבוע שעבר, והוא בלב שבור ומלא אהבה חושב כל הזמן על ילדיו, ואיך הוא יצליח לתת להם מספיק אהבה, כדי למלא את החלל, החלל האדיר שנפער, חלל של אהבה, חלל תשומת לב, חלל של איכפתיות, שאשתו-קרן אורה, בליבה הרחב העניקה לילדיהם, שהיו משוש חייה, ואני מתפלל בליבי שה' ייתן לו ולילדיו נחמה וישלח את קרני אורו הטוב וינחמם וירפאם.

מנסה לחזור לכתיבה, אך אז עולה במחשבתי, תלמידנו האהוב, ליאב סופר, הבחור שכולו אידיאליים, שתורם בימים אלו את כוחותיו, כישרונו ומרצו, כקצין בצה"ל, בחור שבכל מקום שנמצא מביא טובה וברכה, בחור מלא חיים, שליווה את אביו, שלום סופר הי"ד, בשעותיו האחרונות, הלילה, אחרי שהפציעה שנפצע ממחבל, בן עוולה, שדקרו לפני שבועיים, החמירה, והביאה למותו.

אב שזכה לגדל בן כזה, שכל כך רוצה טוב, שכל כך עושה טוב, וכעת מת על קידוש ה', נרצח במאבקינו על ארץ ישראל, ומיד אחריו עולה דמותו של אחיו, לינר סופר, שגר בישובינו, איש אוהב חסד, אוהב טוב, איש שאוהב אנשים, איש שתמיד שרואים אותו מיד הלב מתחמם וחיוך עולה על פניך, על אנשי מידות, אנשי חסד שחיים ביננו.

אב שזכה להעמיד בנים כאלה. משפחה, שמשפחתיות, חום ואהבה, שמחה וחיוך, חיבור וחסד הם יסודותיה, איבדה את מובילה, הכאב לא נותן להתרכז בכתיבה, דמעות ממלאות את העיניים, ומפריעות לראות את המסך.

על מה אפשר לכתוב בשעות כאלה.

והלב לוקח אותי לכתוב על ניסיונות, הקב"ה מעמיד אותנו בניסיונות, ניסיונות קשים, ניסיונות של אמונה, גם אברהם אבינו, מתנסה בניסיונות, וגדול הניסיונות, מופיע בפרשתנו, ולו ניתנת כותרת:

"ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם…"

מדוע הקב"ה מעמידנו בניסיונות? בניסיונות כואבים כל כך?

הנצי"ב ב'העמק דבר', כותב דברים יסודיים שאולי יכולים מעט לנחם את הלב הכואב:

'ויהי אחר הדברים האלה', ברור שיש שייכות פרשה זו לפרשה הקודמת לה, דבלא זה לא שייך לשון אחר הדברים האלה…ונראה פי׳ אחר הדברים האלה. אחר כל המאמרים והדיבורים שהיו בין הקב״ה ובין אברהם, והגביהו לאט לאט מעלה מעלה מתחלה ברכו בארץ ישראל וזרע כעפר הארץ, ואח״כ בריבוי בנים ככוכבי השמים היינו בני אדם גדולי ערך, ואח״כ ברכו בעת מילה שיהיה אב המון גוים. שיהיה בכוחו להכיר שם אלוה עולם גם לאומות העולם, שיהיו מכונים בשם גוים ולא יתגיירו לגמרי ועדיין היה חסר עוד…ואחר כל הדברים היה ענין עקידה שבזה נשלם גדלות של אברהם אבינו וזרעו מה שאין צריך עוד יותר ומשם והלאה שוב לא דבר הקב״ה עמו, ולא היה עוד ענין והוספה על התכלית הנרצה…

מסביר הנצי"ב אחר כל העליות שעלה אברהם אבינו, רצה הקב"ה לרוממו עוד, מטרת הניסיון היא לרומם ולהעלות את אברהם אבינו עוד דרגה.

דווקא מי שהקב"ה חפץ בו, הקב"ה מביא עליו ייסורים, ההתמודדות והקושי, חושפים את הטוב שבמעמקי האדם, מגלים כוחות חדשים.

דברי הנצי"ב, מנחמים את המתמודדים עם ניסיונות, ואומרים להם:

אשריכם, הזוכים בניסיון, שהקב"ה רוצה עוד מטובכם, עוד מרצונכם הטוב, כדי להעלות אתכם לגבהים חדשים!

ונמשיך להתבונן בדברי הנצי"ב:

"ומשום כך כתוב 'והאלוקים ניסה את אברהם',  דאף על גב שאין המקרא יוצא מידי פשוטו שהוא ענין ניסיון וכדכתיב: 'ה' צדיק יבחן', ואין לנו להתקשות למה לו לה׳ הניסיון היודע הכול מראש שהוא הוא שאלת ידיעה ובחירה אשר שגבה מדעת אנושי ולנו לדעת כי גבהו דרכי ה׳ מדרכינו ומחשבותיו ממחשבותינו.

בכל זאת לפי פשוטו לחוד הוא מיותר, שהרי אנו רואים שהוא ניסיון.

אלא יש בזה עוד משמעות…ניסה מלשון 'נתת ליראיך נס להתנוסס', היינו הגביהו על נס, הסבירו חז״ל שבזה הניסיון הגביה כוחו של אברהם אבינו והעלהו לתכלית גדולת האומה הישראלית.."

הניסיון הוא לא רק בדיקה ובחירה, הוא מלשון, לנשא, להרים ולרומם, הקב"ה רוצה להרים את המתנסה, ואולי רוצה להעלותו על נס, לפעמיים חיים ביננו אנשים, שאיננו שמים לב אליהם מספיק, והקב"ה רוצה לרומם אותם, שנלמד מהם, שיהיו נס, דגל, דגל, למשפחתיות, דגל לאידאליסטיות, דגל לחסד, דגל ערכיות, מלאה אהבה.

ובפי שממשיך הנצי"ב:

"כאשר יבואר. וכבר המשילו חז״ל…ענין ניסיון בשלשה משלים:
א. בקדירה שהקונה מנקש על קדירה טובה ולא על רעועה.
ב. על פשתן טוב מכים הרבה וכל מה שמכים יותר משביח מה שאין כן פשתן רע.
ג. על חמור טוב מוסיפים משאוי הרבה ומבחינים אולי יישא עוד יותר.

וענין שלשה משלים. ללמדנו שניסיון בא בשלש בחינות: פעם בא כמשל קדירה שלא בא הנקישה על הקדירה הטובה כדי שיושבח בזה, אלא כדי לדעת כמה חוזק הקדירה, ופעם בא כמשל הפשתן דלא בא הניקוש כדי לדעת אלא כדי להשביחו, ופעם בא כמשל החמור שלא בא כדי לדעת או כדי להשביח אלא באשר יש לבעליו רוב משא ומנסה את חמורו אולי יישא יותר וטוב לו. וכל מה שמוסיף החמור לישא מוסיף בעליו אחר כך במזונו.

כך פעם בא ניסיון לדעת כח צדקת האדם. וזה נקרא בחינה. פעם בא כדי שיוסיף להצטדק. דאף על גב שבכוח האדם מונח זו הפעולה מ״מ כל עוד לא בא מעשה לידו ולא הוציא מכוח אל הפועל לא נשרש זה הכוח אצלו ע״כ מביאו הקב״ה לידי ניסיון. והוא מתחזק ומוציא מכוח אל הפועל ומשריש זה הכוח בקרבו. ופעם בא הניסיון לעוון הדור. ומטילים על הצדיק משא ייסורים ואח״כ מקבל שכרו משלם…

הניסיון הוא גם בוחן, אך גם מרומם, ואם יורשה לי לסטות מעט מהנצי"ב המשל השלישי, לחמור, הוא לגלות איזה עוצמות יש ביננו, שנלמד מהם, שנדע שיש כאן מישהו שיש לו תפקיד חשוב ממה שחשבנו.

 

נתפלל שהקב"ה יגלה את הכוחות הטובים והנפלאים בעמנו, את האנשים הגדולים שבקירבנו, לא על ידי ייסורים כואבים, כי אם באתגרים מלאי טוב, אך אנו מקבלים עלינו את הניסיון, ויודעים שהאנשים שהוא הגיע אליהם, הם אנשים שיש להם כוחות גדולים לעמוד בו.

 

נוסיף ונאמר, גם הסביבה יש לה ניסיון, ברמה אחרת, בעוצמות אחרות, אך כל הסביבה, צריכה להתחזק באמונה, בחסד, באהבת הארץ, בלמידה מהאנשים הגדולים האלה, וכמובן לתמוך ולחזק אותם כפי יכולתנו, לתת להם חיבוק, אהבה וכתף, ובמידת הצורך עזרה וסיוע.

יהי רצון שנזכה לחשוף כוחות האומה במידת החסד והרחמים.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן