הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

יחסי אישות בתחילת הנישואין

בעזה"י אני מתחתן עוד מעט אחד הדברים שהכי היו קשים לי ברווקות היה נושא של שמירת נגיעה ברוך ה' עמדתי בו בהצלחה. אני רוצה לדעת האם מחמת זה שבביאה ראשונה הכלה נאסרת מותר להקל שהאישה תוציא לבעלה זרע ביד או כל דרך אחרת שלא תיגרום לנו להאיסר זה ממש יעציב אותי אם נצטרך על ההתחלה לשמור נגיעה

התשובה מובאת בפניני הלכה טהרת המשפחה פרק ח – יש אומרים שעדיף להזדרז בקיום בעילת המצווה, למרות שעל ידי כך הכלה תיטמא. אולם על פי הניסיון נראה שההדרכה הנכונה כיום היא לדחות את בעילת המצווה לסוף שבעת ימי המשתה, כדי שהחתן והכלה יוכלו להרבות בשמחת אהבתם. ובינתיים יקיימו חיבור על ידי מגע קל של האיבר באזור פתח הנרתיק, באופן שהזרע ייצא בלא שום לחץ של האיבר על הבתולים.

כדאי מאוד לחתן ולכלה ללמוד לפני החתונה ואחריה את שני ספרי פניני הלכה – טהרת המשפחה ושמחת הבית וברכתו. אם אין לכם את הספרים, אפשר לקרוא אותם דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-05 07:52:05

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שלוש אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה.  3. שהבעל יחדור לנרתיק מאחורי האישה כשהוא עומד.

בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה, פנים מול פנים. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

1. ספר תורה. 2. תנ"ך בשירותים

1. אספתי תרומות לכתיבת ספר תורה וכנראה אשאר עם עודף. מה אפשר לעשות ביתרה? 2. לאחרונה אני רואה פרסומים על תכשיטים שמשולב בהם רבוע קטן, בגודל כמה מ"מ שמודפס עליו כל התנ"ך. משהו כמו מיקרופילם. האם אפשר להכנס עם זה לשרותים? תודה

 1. או לעטר את ספר התורה בכתר יפה, או במשהו אחר. או לתת את התרומה לישיבה המתאימה לרוח התורמים.
 2. מצד הדין מותר להסתובב עם תכשיט כזה, אבל כיון שאסור להיכנס איתו לשרותים בלא שום כיסוי, כגון להכניסו מתחת החולצה, או לשים אותו בתוך התיק, ויש חשש סביר שההולכת עם תכשיט כזה תשכח לכסותו כל פעם כשנכנסת לשירותים, עדיף שלא ללכת איתו אם הכתב שעליו אינו מכוסה באופן קבוע. סיבה נוספת להחמיר בזה היא משום שיש אומרים שצריך שני כיסויים.

  סוגיה זו מבוארת בפניני הלכה ליקוטים א פרק ו סעיף ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

  ו – אין להיכנס לבית הכסא עם כתבי קודש

  מכבודו של ספר התורה המקודש, הכתוב בדיו על הקלף, שלא יכנסו עימו לבית הכסא או לבית המרחץ, ואפילו אם הוא עטוף בכמה כיסויים ונתון בתוך התיק שלו (שו"ע יו"ד רפב, ד).

  השאלה מה דין כתבי קודש מודפסים, האם מותר לאדם להיכנס לשירותים כאשר בכיסו סידור קטן או ספרון קודש או חידושי תורה שכתב על דף?

  תשובה: כיוון שדין סידורים וספרי קודש מודפסים אינו חמור כדין ספר תורה הכתוב בדיו על הקלף, מותר להיכנס עמהם לשירותים כשהם מכוסים בכיסוי אחד. וכיוון שהסידור מונח בכיס, הרי שהכיס מכסה אותו, ומותר להיכנס עמו לשירותים. וזאת בתנאי שהספר נכנס לתוך הכיס ואינו נראה כלפי חוץ.

  ויש מחמירים שרק אם הסידור או ספר הקודש עטוף בשני כיסויים מותר להיכנס עמו לשירותים. כלומר, יש להכניס את הסידור או ספר הקודש לתוך שקית ניילון או נייר, וכשהוא בשקית מניחים אותו בכיס, ועל ידי כך הוא מונח בתוך שני כיסויים. אמנם העיקר כדעה המקילה, הואיל ובנוסף לכך שלדעת רוב הפוסקים די בכיסוי אחד, יש סוברים שכריכת הסידור נחשבת לכיסוי, וממילא עם הכיס עצמו יש שני כיסויים.

  לגבי חידושי תורה שכתובים על נייר, גם החוששים לדעה המחמירה, רשאים להקל ולהיכנס עמהם לשירותים כשהם בכיס, מפני שאין בהם שמות קדושים, וגם הכתב שבו הם כתובים אינו ככתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

  ביאור הסוגיה:

  לגבי סידורים וחומשים ושאר ספרים שיש בהם שמות קדושים, רוב הפוסקים סוברים שדי לכסותם בכיסוי אחד כשנכנסים לשירותים, וכך דעת מ"א או"ח מג, יד, שאם הם בתוך כיס מותר להיכנס עימם לשירותים. וכ"כ הרדב"ז ח"ג תתקמ"ח, וכ"כ ברכי יוסף יו"ד רפב, ו, עפ"י שבות יעקב ח"א פב, שכמו שמותר להיכנס בקמיעים מכוסים בעור לשירותים, כך מותר אם הם מכוסים בבגד, וכתב שכך דעת מהריק"ש בשם הרדב"ז. וכ"כ ר"ש איגר בהגהתו שם. וק"ו אם הם כתובים באותיות רש"י או כתב אחר שאינו אשורי. גם המ"ב או"ח מג, כה, כתב כדעה עיקרית, שמותר להיכנס לשירותים עם כתבי קודש המכוסים בכיסוי אחד. אמנם הזכיר דעות מחמירים שצריך שני כיסויים. לפי זה, הרוצה להחמיר, כשלוקח בכיסו סידור או ספר קודש אחר, יכסנו בכיסוי אחד, וכיס הבגד יהיה הכיסוי השני.

  אמנם יש עוד צד להקל, שיש סוברים שכריכת הספרים נחשבת לכיסוי, וכ"כ בכף החיים או"ח מ, יד, בשם חסד לאלפים רמ, ח (בעניין תשמיש המיטה בחדר שיש שם ספרים, שצריך שני כיסויים). אמנם לדעת הפמ"ג מ, א"א ב, ושו"ת אהל יוסף ב, כריכת הספר אינה נחשבת לכיסוי, וצריך שני כיסויים אחרים. בנוסף לכך יש עוד סברה להקל, שכתב כה"ח או"ח מ, טז, שיש אומרים שספרים מודפסים אינם קדושים כל כך, ומספיק להם כיסוי אחד (לעניין תשמיש המיטה בחדר שהם נמצאים). הספק לעניין ספרים הנדפסים נובע משתי סיבות, א' שיש בהדפסתם פחות כוונה, ב' אותיות הדפוס שונות מהכתב האשורי שכותבים בו את ספר התורה. (עי' בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו ב, יז).

  מכל מקום לעניינינו, אם יניח את הסידור או החומש בכיסו, לדעת כמה פוסקים ייחשב הדבר כשני כיסויים, האחד הכריכה, והשני כיס הבגד. (אם מעל הכיס לובשים סוודר או חליפה, הרי שזה כיסוי נוסף). וזאת בנוסף לדעת רוב הפוסקים שסוברים שדי בכיסוי אחד. ועוד, שיש סוברים שגם במקום שצריך שני כיסויים לספרי קודש, אם הם מודפסים די בכיסוי אחד. לכן מן הדין מותר להיכנס לשירותים עם סידור שיש לו כריכה והוא מונח בתוך כיס. ולעניין חידושי תורה הכתובים על נייר, גם המהדרים שרוצים לחשוש לדעת המחמירים רשאים להקל, מפני שאין בהם שמות קדושים, והכתב העגול שלנו שונה לחלוטין מכתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-02 16:15:41

שטיפת כלים בשבת

האם מותר בשבת בצהריים לשטוף כלים אחרי הארוחות? ביום יום אנחנו לא משאירים כלים בכיור וזה לא נעים לנו להשאיר ככה את הכלים.

אם נשאר עוד לפחות שעתיים עד צאת שבת – מותר. אם לא נשאר שעתיים – זה נראה כהכנה משבת לחול כדי להקל על השטיפה של מוצ"ש.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-01 13:49:49

יש לך שאלה?

פרשת בהעלותך – משבועות לשגרה

המדרש דורש את הסמיכות בין קורבנות הנשיאים בחנוכת המשכן שמופיעים בסוף פרשת נשא לבין מצוות העלאת הנרות שמופיעה בתחילת פרשת בהעלותך:

"למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות".

ויש לשאול מה הקשר בין קורבנות הנשיאים לבין המצווה הגדולה והמופלאה של העלאת הנרות?

נראה להסביר שחנוכת הנשיאים היא אירוע אדיר ומרגש, אירוע חד פעמי, אירוע שהתורה רואה בו אירוע מכונן – וזאת ניתן ללמוד בין היתר מהאריכות, העוצמה והפסוקים הרבים שהתורה הקדישה לכך. מאידך העלאת הנרות היא עבודה יום יומית, שגרתית.

הקב"ה אומר לאהרן "שלך גדולה משלהם" – עם כל הכבוד ש'יש קונה עולמו בשעה אחת', עם כל הערכה האדירה של הרגעים הגדולים והאדירים, רגעי השיא, רגעים של ניסיון קשה, רגעים של מסירות נפש, יש יותר חשיבות וגדלות ליום יום, לעבודת היום יומית, השגרתית – מי שיום יום עובד ה', שעה שעה, דקה דקה, יום יום מתאמץ ועמל, זה הרבה יותר גדול.

אולי אפשר לומר השקב"ה אומר לאהרן "שלך גדולה משלהם", שדווקא בגלל הגדלות האדירה של אהרון לא טוב שיהיה ברגעים הגדולים והמרגשים האלה, כי זה עלול ח"ו לפגוע בשמחה והעוצמה של השגרה. הצורך באירוע של חנוכת המשכן הזה הוא רק למי שלא יכול להיכנס פנימה, לא יכול לחוות את הקודש הפנימי, אך מי שזוכה להיכנס יום יום פנימה לא צריך את זה, הוא יודע להדליק יום יום.

הקב"ה אומר לאהרן שהעבודה היום יומית היא העבודה המשמעותית והגדולה, היא המובילה באמת לתיקון עולם עמוק.

אך יש כאן עומק נוסף, הקב"ה אומר לאהרן שיש לו תפקיד גדול ומורכב, והוא לדאוג להבעיר אש קודש ביום יום, זוהי עבודה קשה מאד. איך עושים זאת? כדי לענות על שאלה זו אביא דברים נפלאים שכתב הרב ליאור אנגלמן:

כל ההתחלות טומנות בחובן קסם המיוחד רק להן.

נהוג לומר שכל ההתחלות קשות, אך למען האמת הן גם מרתקות ומציפות את האדם בניחוח של התחדשות: היום הראשון בבית הספר, המפגש הראשון עם הצבא, והשירות הלאומי או העבודה החדשה מחיים אותנו מחדש.

הפעם הראשונה שבה אנו חווים רגע של קדושה, חורטת בנפשנו חריטה עמוקה ובלתי נשכחת. הנחת התפילין הראשונה לא תימחק מהרה מזיכרוננו, והדלקת הביכורים של נרות השבת מיוחדת במינה. ביקור ראשון בכותל המערבי, כמו גם המפגש הראשון עם דמות נעלה מותירים בנו רושם עצום. ובכל זאת, מחשבה מנקרת במוחנו שהזמן החולף יביס את רגעי ההתעלות. מטיבן של תחושות כאלו להישחק עם השנים, ולהפוך לשגרה משמימה וצפויה. אי אפשר, כך נדמה, להתפעל מגלגול רצועות התפילין על זרוענו כל פעם מחדש, לא נוכל לקבל מאורם של נרות השבת כבראשונה, ולא נצליח להציף את רגשי הקודש אשר בנו כל העת. עד מאוד מטרידה המחשבה, כיצד מייצרים בקרבנו שגרה של התחדשות מתמדת?

בחיי הנישואין בא הדבר לידי ביטוי עמוק. לא אחת נזכרים בני זוג בערגה בתחושת הראשוניות, עוצמת האהבה הבראשיתית. הם שולחים מבט אל עבר תמונת כלולותיהם התלויה על קיר הבית, ומייחלים לשחזור התעלות החופה… מנסים לחשוב כיצד לחדש את אש האהבה היוקדת ומחממת, ולרוב עושים כן באמצעים טכניים השוברים את השגרה לפרקי זמן מוגבלים ואשר יעילותם מוגבלת.

בספר יחזקאל ישנה הדרכה כיצד עולים לרגל: "ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות, יצא דרך שער נגב. והבא דרך שער נגב יצא דרך שער צפונה. לא ישוב דרך השער אשר בא בו" (יחזקאל מ"ו, ט'). החסיד יעב"ץ בפירושו לפרקי אבות מבאר כי התפיסה של עם הארץ היא תפיסה חושית-חיצונית. הוא אינו מכיר בערכו של בית המקדש, כי אם על פי ממדיו החיצוניים המרשימים. בבואו דרך שער הנגב הוא מתפעל עד מאוד, אך אילו יותר לו לצאת מן השער אשר ממנו בא אזי יקל המקום בעיניו: "כי הקפיד ה' יתברך שלא יראה השער ב' פעמים, פן ישווה בעיניו לשער ביתו, וקירות הבית לקירותיו, וכל זה מפני כי אהבת עם הארץ היתה מצד הדמיון לבד ולזה תגדל מתחילה ותמעט לבסוף".

אם כן, הזמן החולף מאיים על כל האהבות שמקורן חיצוני. אנו מתרגלים למראהו של בית המקדש, ואם נקשרנו אליו מחמת צורתו אזי אהבתנו נתונה בסיכון. כל עוד שמחת הנחת התפילין או הדלקת הנרות תלויה בתחושה כי הפכנו למבוגרים, סופה לחלוף. גם בחיי הנישואין, ככל שהקשר אל בן זוגנו יהיה תלוי במרחבי החוש והריגוש, כך נתרגל מיום ליום לחיים המשותפים שניטל מהם ייחודם. הזמן אינו משנה את צורתו של בן הזוג ואם הוא עושה כן על פי רוב, אין זה לברכה… אהבה רדודה וחיצונית שכזו הולכת ודועכת ככל שהזמן חולף, ולא נותר אלא "לשרוד" ולצפות בגעגוע בצילומי הוידיאו של מעמד הקידושין.

ניתן לחיות אחרת. אפשר להתחדש כל העת, וליצור חיים שאין בהם קמילה ושעמום. הדבר תלוי בבניית יחס פנימי אל מושאי אהבתנו, כפי שממשיך החסיד יעבץ ואומר: "אבל הנשיא שהשגתו שכלית לא יצטרך לזה, אבל כל שיוסיף להתמיד תגדל האהבה בלבו ולכן יצא בדרך אשר בא בו" (פירושו לאבות א', ד'). ואכן אנו מוצאים באשר להנהגת הנשיא במקדש: "ובבוא הנשיא, דרך אולם השער יבוא ובדרכו יצא" (יחזקאל מ"ו, ח').

הנשיא מתרשם מבית המקדש לא משום יופיו ועוצמתו הפיזית. הוא מכיר בערכו האמיתי, הוא מודע לתוכנו ומהותו. מודעות כזו לא זו בלבד שאינה מידלדלת עם הזמן, היא אף מתעצמת והולכת שהרי ככל שמוסיף האדם דעת הוא מוסיף קשר לבית ה', וככל שהאדם מתעלה הרי הוא מתבונן על הדברים מזווית חדשה שלא הייתה בהשגתו עד כה. המבקש להתחדש בעבודת ה' צריך ללמוד כל העת, לימוד שיחשוף לו נדבכים שלא היו ידועים לו בעת המפגש הראשון.

שאלת השאלות היא מה "מתדלק" את הקשר? כאשר הקשר ניזון מן העולם הפנימי, מן הנכונות להיפגש עוד ועוד עם עולמו של בן הזוג, אין אנו מאוימים עוד מן השנים החולפות. אדרבה, הזמן חושף עוד ועוד עומקים. הלב נפתח לגילויים חדשים, לכנות הולכת וגוברת. אין לדמות את האהבה הבוסרית בראשית הדרך לאהבה ההולכת ומבשילה עם כל גילוי נוסף. השנים מיטיבות עם הקשר ואינן הופכות מצע לגעגועים מיואשים לעבר מופלא שהיה ואיננו. הדבר דורש נכונות ללימוד מתמיד על אודות משמעות הנישואין, ובעיקר נכונות להשתנות ולהתפתח כל העת. השינוי המתחולל בנו מאפשר לראות את בן הזוג בעיניים אחרות, דרך תובנות שלא רכשנו קודם לכן. סוד ההתחדשות טמון בלמידה מתמדת. כך בחיי הנישואין, וכך גם בעבודת ה'.

"חדשים לבקרים רבה אמונתך".

זהו תפקידו של אהרן הכהן – להעלות כל הזמן את הנרות, להבין את ערך עבודתו, למצוא בה הבנות וטעמים לחדש את הקשר לאור האלוקי יום יום, פעמים ביום, בוקר וערב. זו העבודה הגדולה באמת.

יהי רצון שנזכה לשמוח בחלקנו ולראות פעם אחר פעם, שאשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו.

בפרט בימים אלו אחרי שקיבלנו השבוע בהתרגשות עצומה, בלילה מופלא של התמסרות ולימוד את התורה, עכשיו הזמן לחזור וללומדה יום יום תמידים כסדרן. שבת שלום.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן