חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

גזירת ציציות

האם מותר לגזור חוטי ציצית במספרי מתכת?

כן

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-01-26 11:10:12

האם מותר לגייר עמלקי

כתוב בתורה שחייב להרוג את כל העמלקים. עכשיו אתה רואה שיש מולך עמלקי והוא שואל אותך את השאלה הבאה: האם אתה יכול לגייר אותי? עכשיו מצד אחד אתה חייב להרוג אותו, מצד שני הוא רוצה להתגייר. מה עושים?

פניני הלכה זמנים פרק יא (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

יא – האם עמלקי היה יכול להציל עצמו או להתגייר

אף שהתורה ציוותה למחות את זרעו של עמלק, אם עמלקי יקבל על עצמו לשמור שבע מצוות בני נח, פקע ממנו דין עמלק ואין להורגו. ואלו הן שבע מצוות בני נח: איסור עבודה זרה, איסור גילוי עריות, איסור שפיכות דמים, איסור גניבה, איסור ברכת ה' (לשון סגי נהור והכוונה לקללה), איסור אכילת איבר מן החי, והחיוב למנות בתי דינים שישפטו צדק בכל הדינים שבין אדם לחבירו.

לא זו בלבד, אלא גם כאשר לא קיבלו על עצמם מרצונם החופשי לשמור שבע מצוות בני נח, לפני שיוצאים כנגדם למלחמה, מצווה להציע להם שלום. היינו להציע להם שיקבלו עליהם לשמור שבע מצוות בני נח, ולהיות משועבדים לישראל ולהעלות להם מס כדי להבטיח שלא יחזרו לסורם ללחום בישראל. אם קיבלו את תנאי השלום – אין נלחמים נגדם, ואם לא קיבלו – נלחמים נגדם עד כלותם. וגם אם ירצו אח"כ לחזור בהם ולבקש שלום – אין מקבלים אותם, שהואיל וכבר התחילה המלחמה – נלחמים בהם עד כלותם (רמב"ם מלכים ו, א-ד, כס"מ שם).

ואם יבוא עמלקי וירצה להתגייר, נחלקו הפוסקים אם יקבלוהו. לדעת רמב"ם (איסו"ב יב, יז) יכול עמלקי להתגייר. וכן אמרו חכמים, שמבני בניו של המן הרשע, שהיה מזרע עמלק, לימדו תורה בבני ברק (גיטין נז, ב; סנהדרין צו, ב), הרי שקיבלו גרים מזרעו של עמלק.

ויש אומרים שאין מקבלים גר מעמלק. וכך היא דעת רבי אליעזר במכילתא, שנשבע המקום בכיסא הכבוד שלו, שאם יבוא עמלקי להתגייר, לא יקבלו אותו. ומה שאמרו חכמים, שמבני בניו של המן הרשע לימדו תורה בבני ברק, ארע מתוך טעות, שבית הדין לא ידע שהבא לפניו הוא מזרע עמלק, וכך קיבלוהו, ובדיעבד גיורו תקף. או שהיה מקרה שעמלקי מצאצאי המן הרשע אנס אשה יהודיה, ובנה שנולד לה ממנו נחשב ליהודי, וממנו יצאו אותם מלמדי תורה בבני ברק.

לסיכום, הדרך הטובה לקיום מצוות מחיית עמלק – בחזרתם בתשובה. אם לא חזרו בתשובה, היתה דרך שאף היא לכתחילה, במחייתם במלחמה. בפועל המצווה התקיימה בדרך של בדיעבד: ברבות השנים צאצאיהם התפזרו והתבוללו בגוים, ואבד מהם זכר מוצאם ופקע מהם דין עמלק בלא שעשו תשובה.[1]

[1]. מכילתא, פרשת בשלח מסכתא דעמלק פרשה ב: "רבי אליעזר אומר: נשבע המקום בכסא הכבוד שלו, שאם יבא אחד מכל אומות העולם להתגייר – שיקבלוהו, ולעמלק ולביתו לא יקבלוהו". וכן היא דעת רבי אלעאי בתנחומא (ורשה, כי תצא יא). מנגד, במסכת גיטין נז, ב; ובסנהדרין צו, ב, מובאת ברייתא: "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק". ומשמע שניתן לגייר עמלקי, שהרי המן האגגי היה עמלקי.

לרמב"ם (איסו"ב יב, יז) אפשר לקבל גר מכל האומות, ומשמע גם מעמלק, וביאר החיד"א (יעיר אוזן ג, א) שלדעתו אין הלכה כר' אליעזר במכילתא, מפני שיש שם דעה נוספת של ר' אלעזר המודעי, שביאר את השבועה באופן אחר, וכן עולה מהגמ' על בני בניו של המן. ובהר אפרים (על המכילתא סוף בשלח, 'ולעמלק'), ביאר שכך דעת המכילתא, כי מצוות מחיית עמלק נאמרה בעמלקי שלא קיבל עליו שבע מצוות בני נח, אך מעת שקיבלן – יצא מכלל 'עמלק', וניתן לגיירו.

מנגד, יש אומרים שאין לגייר עמלקי, כדעת רבי אליעזר במכילתא. כ"כ ר"י בן יקר (בפירוש התפילות והברכות, עמ' נו), צוף דבש (שער החצר, דף קכה, א-ב), ועוד. וכן עולה מדבריהם של הסוברים שניתן לקבל עמלקי לגר תושב אך לא לגר צדק (אבנ"ז או"ח תקח, והביאו צי"א יג, עא; דובב מישרים ג, סו). יש סוברים שאף בדיעבד אם עברו וגיירו עמלקי גיורו בטל (ר"י פערלא ל"ת רסג, 'אמנם'). ורבים סוברים שבדיעבד גיורו תקף (ישועות מלכו ליקוטים סי' טו; עמק ברכה עמ' קכו; הרב חרל"פ בית זבול ג, כא; נטעי איתן ה, ס, ועוד). וממילא אפשר שמבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, כי עברו וגיירו עמלקי. עוד אפשר לבאר, שאירע שעמלקי מצאצאי המן הרשע אנס בת ישראל והוליד ממנה בן שנחשב יהודי, ומזרעו לימדו תורה בבני ברק (רסיסי לילה לח, ה). ויש אומרים שרק אם עברו כמה דורות עד שנתגלה שהוא מזרע עמלק – גיורו תקף, אבל אם הדבר התברר מיד – גיורו בטל (שבות יהודה על המכילתא).

ויש דעות ביניים: אם אביו עמלקי אסור לקבלו, ואם אמו עמלקית – מקבלים, ומגיור כזה היו בני בניו של המן שלימדו תורה בבני ברק (גליוני הש"ס גיטין נז, ב, 'מבני'; מהרש"ם ג, רעב; טוב עין נא, ב). ויש אומרים שאפשר לגייר עמלקי אך אסור לו לבוא בקהל (מגילת ספר על הסמ"ג לאוין קטו; קול מבשר ב, מב). ויש סוברים שאמנם אין לבית הדין לגיירו, אך אם התגייר מעצמו – מקבלים אותו (הרב שלמה אלקבץ במנות הלוי, מהד' מנות אי"ש עמ' ריד-רטו).

ונראה שאף לסוברים שאין מקבלים גר עמלקי, אם התערבו עמלקים באומות אחרות, עד שלא נודע שהם עמלקים, בטל מהם דין עמלק. וכעין זה כתב ר"ח פלאג'י, שכך קבלו גר שמבני בניו לימדו תורה בבני ברק, ואח"כ נודע ברוח הקודש שהם מזרעו של המן הרשע ('עיני כל חי' לסנהדרין צו, ב).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-01-22 18:31:56

מיץ ענבים

שלום הרב האם הרב יוכל להסביר לי למה מצד אחד מיץ ענבים נחשב כיין לעניין קידוש, אבל מצד שני לעניין ברכת הטוב והמיטיב הוא לא נחשב? תודה

כי ברכת הטוב והמטיב היא על תוספת השמחה שביין, ורק יין עם אלכוהול מביא לשמחה.זאת לעומת קידוש שהעיקר זה החשיבות שביין, ובזה מצד הדין מיץ ענבים זהה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-01-28 09:08:53

שמירת נגיעה

האם מותר לי לגעת בדודה שלי?

אסור. מותר לאדם לגעת רק באימו, סבתו, ואחיותיו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-02-06 19:11:59

יש לך שאלה?

פרשת ויקהל – למה עוד פעם?

פרשת ויקהל חוזרת שוב על עניין המשכן, לקיחת התרומות, עשיית הכלים ומידותיהם וכו'.

והשאלה העולה מאליה היא מדוע לא הסתפקה התורה בפרשיות תרומה, תצוה וחלק מפרשת כי תשא, וחזרה שוב לעניין המשכן בפרשיות ויקהל ופקודי? וברור שניתן לדייק בפסוקים ולמצוא הוספות שונות, הרחבות וכיוצא באלה, אולם אין זה מקהה את השאלה מדוע התורה חזרה על הדברים פעם נוספת?

שאלה זו היא שאלה כללית שמופיעה בעוד כמה פרשיות בתורה, שאולי הידועה שבהם היא פרשת קורבנות הנשיאים. וכפי שמקשה הארברבנאל "הינה תמצא שזכרה התורה חמש פעמים, פעם בכלל ופעם בפרט, מלאכת המשכן וכליו… ומה צורך לפרט הדברים פעם אחר פעם?"

(יש לציין שאמנם פרשני ספרד מרבים לעסוק בשאלה זו, אולם פרשני אשכנז, מבית מדרשו של רש"י, כגון הרשב"ם, חזקוני ועוד לא דנים בשאלה זו. וכפי הנראה לרוב פשטות התשובה לא התעוררה בליבם קושיה כלל).

והתשובה הפשוטה, האמיתית והנכונה היא שכאשר דבר הוא יסודי וחשוב- חוזרים עליו פעמים רבות. וכפי שאנו מוצאים שעניינה של ארץ ישראל חוזר שוב ושוב לאורך התורה כולה (וכן עוד עניינים יסודיים כעניין התורה, שמירת המצוות, איסור עבודה זרה ועוד).

וכך כותב הרמב"ן "ועל הכלל כל זה דרך חיבה ודרך מעלה לומר כי חפץ ה' במלאכה ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר לעוסקים בה…".

כפי שאדם חוזר פעמים רבות על נושאים שמעסיקים את מחשבתו, כגון אדם שטרוד בענייני פרנסתו, חוזר ומדבר שוב ושוב עם אשתו וחבריו על אפשרויות החיסכון וכיוצא בזה. וכן אדם שחווה חוויות חשובות כגון שירותו הצבאי שאדם יכול לדבר עליו פעמים רבות מספור.

ועל פי דיבורו של אדם ניתן לקבוע את סדרי העדיפויות האמיתיים שלו. כי לעיתים אדם מצהיר בפני עצמו או בפני אחרים על ערכיו, על המניעים הפנימיים שלו, אולם כשנבחן מהו המשקל שמקבל כל ערך בדיבורו נגלה שערכיו ומניעיו שונים לחלוטין.

התורה לא רצתה רק לומר לנו את הערכים והאידיאלים התורניים אלא לא פחות מכך רצתה ללמדנו את המשקל שצריך לקבל כל ערך. ולא הסתפקה התורה בללמדנו על כך אלא, בחסדי ה', רצה הקב"ה להקנות לנו את אותם המשקלים הנכונים.

על ידי החזרות המרובות האדם קונה את המשקלים האמיתיים. על ידי לימוד התורה שניים מקרא ואחד תרגום, על ידי שמיעתה ארבע פעמים בשבוע, והעיסוק בה יומם ולילה, הולך האדם וקונה את המשקלים האמיתיים של האידיאלים האלוקיים.

אין מגמתה של התורה עיסוק אינטלקטואלי אלא עניינה הוא להורות דרך, לחנך. וכך גם אנחנו בלמדנו את התורה ובהעברתנו אותה מדור לדור רצוננו הוא לעצב את הדעות, לבנות את המידות, וליצור דרך חיים ממשית על פי האידיאלים האלוקיים.

על פי זה אפשר להסביר את מאמר חז"ל שמי שחוזר על התורה מאה ואחת פעמים הוא עובד אלוקים ואילו שחוזר רק מאה פעמים נקרא ש'לא עבדו'. מאה פעמים זהו המספר שצריך לחזור כדי לזכור את הידיעות של התורה, את ההלכות והרעיונות, ואילו המשך החזרה הוא כדי לקנות את המשקלים השונים וכדי לחיות את התורה (ולא רק לדעת אותה).

יהי רצון שנזכה לכוון את דרכנו על פי כיוונה האמיתי והפנימי של התורה ולשמוח בכל חזרה וחזרה שמפנימה בנו את ערכו של המשכן, של הבניין הקודש בחיינו.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן