הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שבת

בס״ד שלום כבוד הרב, ברצוני לשאול 2 שאלות 1 בשבת אחת טיילתי עם אבי בלילה ובמהלך הטיול נדלקו אוטומטית אורות ברחוב אפילו בשבילים, לא נהנתי מאורות אלו וזה אפילו הפריע לי, האם מותר לעבור שוב במקומות אלו? כי בהתחלה לא ידעתי שילדק אך הבנתי שבהמשך השביל זה עלול לקרות שוב, אבל בכל מקרה לא היה לי צורך באורות אלו. 2 אם שערה מראשי נתקעת בטעות בכיסא או חפץ מותר לתלוש אותה כדי להזיז את הראש משם? לפעמים זה קורה מתוך אינסטינקט, השאלה אם מותר לעשות זאת בשינוי? תודה רבה ומועדים לשמחה

פניני הלכה שבת פרק יז –

פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית

מותר לעבור בשער שמותקנת בו מערכת לגילוי מתכות, וכן במקום שמותקנת בו מצלמה או חיישנים שקולטים את תנועות העוברים ואף נדלקת נורה קטנה, מפני שההולך שם לא מתכוון לגרום לפעילות החשמלית ואין לו הנאה ממנה. אמנם כאשר הדבר בולט, כגון כשעובר במקום שנדלק פנס, אף שאין לו כל עניין באור זה, מפני כבוד השבת עדיף ללכת בדרך אחרת. ואם הפנס מותקן בשביל הגישה לביתו, אם אין אפשרות אחרת להיכנס לבית, יעבור שם בזחילה, ואם האור נדלק, יעצום את עיניו באופן שרואה מעט רק כדי לא להיכשל בדרכו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-10-01 02:14:25

מוקצה

יהודי אחד שאל אותי מה המקור למה שהרב מלמד כתב בעניין היתר נגיעה במוקצה: "האיסור הוא לטלטל מוקצה, כלומר להזיז אותו בידיים, אבל מותר לנגוע במוקצה בלא להזיז אותו".

נגיעה במוקצה.

 

שבת קנא. משנה– עושין כל צרכי המת, סכין ומדיחין אותו, ובלבד שלא יזיז בו אבר.

 

מהר"ם,ר' ירוחם-מכאן שמותר לנגוע במוקצה.

וכ"פ השו"ע (שח,מב) והרמ"א (שח,ג)-לגעת מותר,ובלבד שלא ינענעו.

 

 

ונחלקו כשהנגיעה היא לצורך המוקצה:

 

ירושלמי ביצה ה,א-ביצה שנולדה ביו"ט: שמואל אמר,כופין עליה כלי. א"ר מנא,ובלבד שלא יהא כלי נוגע בגופה

של ביצה.

והובא להלכה ברא"ש ובראב"ד.

 

וקשה,שלמדנו לעיל שמותר ליגע במוקצה ?  תירוץ:

תה"ד,סז-יש חילוק בין נגיעה לצורך המוקצה שבזה אסור אף שאינו מטלטל את המוקצה,לבין נגיעה שלא לצורך המוקצה

שבזה התירו (לפי"ז צ"ל בדעתו שסיכת והדחת המת אינה לצורך המת,מפני כבודו,אלא צורך כבוד החיים, וכדעת הרמב"ם והראב"ד שם).

מ"מ (שבת כה,כג)-גם נגיעה לצורך המוקצה מותרת,ובירושלמי אסר כי מדובר בביצה שמתנועעת ע"י הנגיעה בה.

 

שו"ע (שי,ו)-מותר לכפות כלי על מוקצה לשומרו,ובלבד שלא יגע בו.

מ"א (תקיג,ב),תו"ש,פמ"ג-דעתו לאסור כתה"ד.

וכ"פ להלכה המ"א והט"ז. ואע"פ שנוגע ע"י כלי והוי טלטול מן הצד,מ"מ אסור לצורך דבר האסור,וכדלקמן.

וכ"פ מנוח"א.

מ"ב (ע"פ הגר"א ובאר הגולה)-דעתו להתיר כמ"מ,אלא שאסר פה כיון שמדובר בביצה שמתנדנדת ע"י הנגיעה.

וכ"פ הרמ"א (תקיג,א. וכ"מ מסתימתו בסימן שח,ג). וכ"פ הגר"א,דה"ח,באר הגולה ומ"ב (שח,יז; שי,כב).

וכ"פ תורת שבת,ילקו"י (ח"ב עמ' שיט),שש"כ (כב,לב) ואורח"ש (יט,קצז).

וכן הלכה!

 

=> ביצה ושאר מוקצה העגולים אין לנגוע בהם וגם אין לכסותם בדבר הנוגע בהם, כיון שפס"ר שיזוזו עי"כ. [1]

אבל מכשירים חשמליים,כגון: טלפון,מחשב וכיוצ"ב,מותר לכסותם (אורח"ש,קצח),וכן מותר לכסות בשבת את מתג

החשמל בכיסוי המיוחד לו (שם,רא).

 

 

שימוש במוקצה ע"י נגיעה.

 

רמב"ן (שבת קכב.)-מותר לשבת על אבן, וזה הטעם שמותר לישראל לרדת בכבש שנוכרי עשה לעצמו בשבת ואין בו משום

מוקצה, משום שהוא רק משתמש בו ולא מטלטלו.  וכ"כ המרדכי,ריב"א ור' שמשון (ודלא כרשב"א שאסר).

וכ"כ המאירי (שבת קכה:)-"ישיבה בלא טלטול אינו כלום,ומעשים בכל יום שיושבים על האבנים,שאין זה טלטול אלא

נגיעה בעלמא כנגיעה בכותל או בקרקע… שאין הנגיעה כלום".

 

 

לסיכוםמותר לנגוע במוקצה.

[1] אף שהוא פס"ר דלא ניח"ל בדרבנן (ואינו תרי דרבנן, שטלטול מן הצד אינו שינוי גמור, כיון שנעשה ע"י ידיו).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-29 06:04:55

שניים מקרא ואחד תרגום

שלום לרבנים האם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום וזאת הברכה בשבת או שצריך לחכות להודיענו רבה? כל טוב

אפשר לקרוא וזאת הברכה מהשבת שבה קוראים פרשה זו במנחה (שבט הלוי י, עח; חוט שני ד, פז, א; פס"ת רפה, 56, בירור הלכה (זילבר), הרב אלישיב).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-28 16:20:01

סכך

סכך שמונח על הסוכה משנה לשנה כשרה או חייב להרים כלם (תעשה ולא מן העשוי)?

פניני הלכה סוכות ב, ה – לכתחילה צריך לחדש בה דבר לקראת החג, כגון להוסיף סכך של טפח על טפח (כ-8 ס"מ), או קנה דק על כל אורכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-27 06:24:14

יש לך שאלה?

דבר תורה לפרשת שופטים – תורה אחת תהיה לכם!

מקובל לומר שאם נשאלת שאלה בהלכה, ואינך יודע את התשובה, אתה יכול לענות שיש מחלוקת בדבר, וכנראה שתהיה צודק…

המציאות הזאת היא לא המציאות המתוקנת, המציאות המתוקנת היא שיש תורה אחת והלכה אחת.

כדברי הרמב"ם בהקדמתו למשנה:

וכאשר מת (משה רבנו) ע"ה וכבר מסר ליהושע הפירושים שניתנו לו, ועסקו בהם יהושע ואנשי דורו, וכל מה שקבל ממנו הוא או אחד הזקנים אין בו משא ומתן ולא נפלה בו מחלוקת, ומה שלא שמעו מן הנביא ע"ה יש בסעיפיו משא ומתן, ונלמד בו הדין בדרכי העיון בשלש עשרה המידות שניתנו לו בסיני, והן י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן. ומאותם הדברים שלמדו יש עניינים שלא נפלה בהם מחלוקת אלא הסכימו כולם עליהם. ומהם שנפלה בהם מחלוקת בין שתי דעות, זה דן בדין ונתחזק אצלו וזה דן בדין ונתחזק אצלו, לפי שדרכי ההיקש הויכוחיים יקרו בתוצאותם המקרים האלה, וכשנופלת בהם המחלוקת הזו הולכים אחרי רבים כמאמר הכתוב אחרי רבים להטות.

כלומר, אם ישנה מחלוקת או ויכוח ישנה הכרעה, ובסופו של דבר ההלכה היא אחת!

כפי שמבאר את הדברים באופן נפלא הרב שילת בפירושו להקדמת הרמב"ם:

עקרון השלימות או הסגירות של המערכתהתשובה לכל שאלה הלכתית מצויה בתוך ההלכה. אין בהלכה למעשה שאלות פתוחות. גן במצבים של ספק וחוסר הכרעה גן כאשר ההלכה התיאורטית אינה ידועה לנו לפי שעה יש בהלכה הוראה מעשית ברורה.

לכל שאלה יש הכרעה על ידי הרוב.

וכפי שמבואר בפרשתנו:

כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך בו, ובאת אל הכוהנים הלווים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמע אל הכהן העומד לשרת שם את ה' אלוקיך או אל השופט ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל, וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד.

שיש מחלוקת או אי הסכמה בין פוסקי ההלכה, עולים לסנהדרין, לבית הדין הגדול, השוכן במקום השראת השכינה, ומשם יוצאת הוראה אחת לכלל ישראל: ישנו מוסד מרכזי אחד בו נפסקת הלכה לכל כלל ישראל. בכך מתאחדת האומה הישראלית סביב הלכה אחת, ואין התורה נעשית כשתי תורות, וכפי שדורשים חז"ל על המילים: 'תורה אחת תהיה לכם'.

שעם ישראל גולה, התורה עצמה מתפזרת ומתפרדת, ובתהליך של שנים, נוצרים מנהגים שונים, דרכי פסיקה והלכה שונות, וכך נוצר מצב לא נורמלי ולא טוב של מחלוקות רבות בהלכה.

יש בגיוון העצום, גם ברכה גדולה, עושר גדול, של מנגינות ומנהגים, גוונים וצבעים שמעשירים את העולם הרוחני של עם ישראל, אבל שני חסרונות גדולים ישנם:

החיסרון הראשון, הנוסחים השונים, המנגינות והמנהגים עלולים לגרום לפירוד, עלולים לגרום לכך שלא נוכל להיות בבית הכנסת אחד, שלא נוכל להיות בקהילה אחת.

חיסרון זה יכול לבוא לידי תיקון, בכמה אופנים, ברמה הקהילתית על ידי הקמת מניינים משלבים, הקמת שיעורי תורה מאוחדים אחרי מניינים בנוסחים שונים, וברמה האישית, שכל אחד יכיר את הנוסחים השונים וירגיש חופשי לבחור לו את המניין המתאים לו, לאו דווקא בנוסח אבותיו, באופן אישי, אני משתדל להיות לעיתים במניין אשכנזי ולעיתים במניין ספרדי, ומאד אוהב את המניינים המשולבים.

לא צריך לומר שהמנהג המגונה והמכוער שנמנעים מלהתחתן אלו עם אלו, הוא מנהג שראוי לגנותו ולפעול לכך שלא יהיה.

החיסרון השני הוא שיש הלכה שונה, וכאן כבר יש בעיה קשה ומורכבת יותר, שאתה מלמד תורה לציבור חילוני משכיל, קשה להם לשמוע את החילוק הזה, זו ההלכה לספרדים וזו ההלכה לאשכנזים, זה נשמע להם לא רלוונטי, ולענ"ד הצדק איתם ברמה העקרונית, אנחנו עם אחד. עם תורה אחת. העובדה שזה לא כך, פוגעת בנו מאד.

הדבר גם מרחיק אנשים משמירת התורה, בשל העובדה כי ריבוי המחלוקות והמנהגים אינו מאפשר עוד לדבר על תורה המאחדת את האומה, כי אם היא מהווה את אחד הגורמים המפצלים את האומה- אפילו בקהל שומרי המצוות ונאמני האמונה.

יש חילול ה' נורא, בכך שיש שתי מפלגות חרדיות, מפלגה ספרדית ומפלגה אשכנזית, כאלו יש שתי תורות שונות.

הבעיה הולכת ומחריפה בשל עולם החומרות. חלק בלתי נפרד מדמות קיומה של תורה הוא ההחמרה העצמית, המבטאת אהבת ה' וזהירות שלא לפגוע בהלכה. רבים מבקשים להביע את דביקותם בתורה על ידי קבלה עצמית, וזהירות מדברים שהתורה התירה אותם, אך נפש האדם חוששת להם. ברם, לחומרות אלה גם מחיר כבד.

לעיתים מביאות חומרות אלו לכך שאין אדם אוכל אצל חבירו, ולפילוג ולפיצול הולכים וגוברים, בניגוד למגמתה של תורה, שלא תהא נעשית כשתי תורות.

לא ניתן לפתור את הבעיה בבת אחת, וגם אין ראוי לעשות כן, בשל חשיבותם של מנהגי אבות. ברם, ציווי התורה על בית דין גדול אחד מלמד על המגמה. אנו צריכים להיות שותפים בכל מגמה שתביא לידי אחדות ההלכה בישראל וגיבוש האומה הישראלית כולה סביבה.

המגמה צריכה להיות אחדות, למעט כמה שיותר את המחלוקות, להדגיש את המאחד והמגבש,

מורי ורבי, מגדולי פוסקי ההלכה בדורנו הרב אליעזר מלמד נוקט בכל פסיקותיו, בקו המאחד, ספריו פניני הלכה, הם לכל העדות, כך שכולם יכולים ללמוד בספר אחד.

ונביא מעט מדבריו בעניין:

בכל מקום שיש הבדלי מנהגים בין העדות, כתבתי את המנהגים השונים. כאן המקום לציין, כי עיקר מה שהדריכו חכמינו לשמור על המנהגים, הכוונה במנהגים ששגורים אצל כל בני אותו מקום או אותה עדה, ולא במה שצריכים לשאול מביני דבר כיצד נהגו במקום פלוני. וק"ו שאין הכוונה למה שכתבו רבנים שחיו באותו מקום. אלא בכל הדינים שאין לגביהם מנהג ברור ומפורסם, יש לילך לפי כללי הפסיקה המקובלים, שהלכה כדעת הרוב וספק ברכות להקל. ובאותם הדינים יש להתחשב בכל הפוסקים מכל העדות. ואמנם בעבר, מתוך הריחוק בין הגלויות, התחשבו הרבנים בעיקר בפוסקים שחיו בסביבתם בדורם או בדורות שלפניהם. אולם כיום כשאנו חיים יחד ולומדים יחד כל שבטי ישראל, יש להתחשב בכל הפוסקים מכל העדות.

לעיתים פוסקי הדורות הקודמים התייחסו בעיקר למסורות מקומם ולדעות הרבנים מבני עדתם, ופחות למסורות ולפוסקים מעדות שונות וממקומות רחוקים. עתה כשזכינו לקיבוץ גלויות של מיליוני יהודים מארבע כנפות תבל, והשבטים מתחתנים זה בזה, חובה עלינו ללמוד את מנהגי כל העדות והפוסקים יחד, לעמוד על היסוד ההלכתי המשותף לכולם, ותוך שמירת המסורות השונות להשתדל לקרב את הענפים ההלכתיים זה לזה, כדרך תלמידי חכמים של ארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה.

כאשר לומדי התורה יתרגלו לראות ולהדגיש את המאחד ולהתחשב במכלול הדעות והגוונים, גם בציבוריות הישראלית המשוועת לאחדות וחיבור, יתרגלו לראות את המאחד והמגבש, ומתוך כך בע"ה תרבה האחדות ויתקדש שם שמיים.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן