הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

יחסי אישות בתחילת הנישואין

בעזה"י אני מתחתן עוד מעט אחד הדברים שהכי היו קשים לי ברווקות היה נושא של שמירת נגיעה ברוך ה' עמדתי בו בהצלחה. אני רוצה לדעת האם מחמת זה שבביאה ראשונה הכלה נאסרת מותר להקל שהאישה תוציא לבעלה זרע ביד או כל דרך אחרת שלא תיגרום לנו להאיסר זה ממש יעציב אותי אם נצטרך על ההתחלה לשמור נגיעה

התשובה מובאת בפניני הלכה טהרת המשפחה פרק ח – יש אומרים שעדיף להזדרז בקיום בעילת המצווה, למרות שעל ידי כך הכלה תיטמא. אולם על פי הניסיון נראה שההדרכה הנכונה כיום היא לדחות את בעילת המצווה לסוף שבעת ימי המשתה, כדי שהחתן והכלה יוכלו להרבות בשמחת אהבתם. ובינתיים יקיימו חיבור על ידי מגע קל של האיבר באזור פתח הנרתיק, באופן שהזרע ייצא בלא שום לחץ של האיבר על הבתולים.

כדאי מאוד לחתן ולכלה ללמוד לפני החתונה ואחריה את שני ספרי פניני הלכה – טהרת המשפחה ושמחת הבית וברכתו. אם אין לכם את הספרים, אפשר לקרוא אותם דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-05 07:52:05

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שלוש אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה.  3. שהבעל יחדור לנרתיק מאחורי האישה כשהוא עומד.

בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה, פנים מול פנים. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

1. ספר תורה. 2. תנ"ך בשירותים

1. אספתי תרומות לכתיבת ספר תורה וכנראה אשאר עם עודף. מה אפשר לעשות ביתרה? 2. לאחרונה אני רואה פרסומים על תכשיטים שמשולב בהם רבוע קטן, בגודל כמה מ"מ שמודפס עליו כל התנ"ך. משהו כמו מיקרופילם. האם אפשר להכנס עם זה לשרותים? תודה

 1. או לעטר את ספר התורה בכתר יפה, או במשהו אחר. או לתת את התרומה לישיבה המתאימה לרוח התורמים.
 2. מצד הדין מותר להסתובב עם תכשיט כזה, אבל כיון שאסור להיכנס איתו לשרותים בלא שום כיסוי, כגון להכניסו מתחת החולצה, או לשים אותו בתוך התיק, ויש חשש סביר שההולכת עם תכשיט כזה תשכח לכסותו כל פעם כשנכנסת לשירותים, עדיף שלא ללכת איתו אם הכתב שעליו אינו מכוסה באופן קבוע. סיבה נוספת להחמיר בזה היא משום שיש אומרים שצריך שני כיסויים.

  סוגיה זו מבוארת בפניני הלכה ליקוטים א פרק ו סעיף ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

  ו – אין להיכנס לבית הכסא עם כתבי קודש

  מכבודו של ספר התורה המקודש, הכתוב בדיו על הקלף, שלא יכנסו עימו לבית הכסא או לבית המרחץ, ואפילו אם הוא עטוף בכמה כיסויים ונתון בתוך התיק שלו (שו"ע יו"ד רפב, ד).

  השאלה מה דין כתבי קודש מודפסים, האם מותר לאדם להיכנס לשירותים כאשר בכיסו סידור קטן או ספרון קודש או חידושי תורה שכתב על דף?

  תשובה: כיוון שדין סידורים וספרי קודש מודפסים אינו חמור כדין ספר תורה הכתוב בדיו על הקלף, מותר להיכנס עמהם לשירותים כשהם מכוסים בכיסוי אחד. וכיוון שהסידור מונח בכיס, הרי שהכיס מכסה אותו, ומותר להיכנס עמו לשירותים. וזאת בתנאי שהספר נכנס לתוך הכיס ואינו נראה כלפי חוץ.

  ויש מחמירים שרק אם הסידור או ספר הקודש עטוף בשני כיסויים מותר להיכנס עמו לשירותים. כלומר, יש להכניס את הסידור או ספר הקודש לתוך שקית ניילון או נייר, וכשהוא בשקית מניחים אותו בכיס, ועל ידי כך הוא מונח בתוך שני כיסויים. אמנם העיקר כדעה המקילה, הואיל ובנוסף לכך שלדעת רוב הפוסקים די בכיסוי אחד, יש סוברים שכריכת הסידור נחשבת לכיסוי, וממילא עם הכיס עצמו יש שני כיסויים.

  לגבי חידושי תורה שכתובים על נייר, גם החוששים לדעה המחמירה, רשאים להקל ולהיכנס עמהם לשירותים כשהם בכיס, מפני שאין בהם שמות קדושים, וגם הכתב שבו הם כתובים אינו ככתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

  ביאור הסוגיה:

  לגבי סידורים וחומשים ושאר ספרים שיש בהם שמות קדושים, רוב הפוסקים סוברים שדי לכסותם בכיסוי אחד כשנכנסים לשירותים, וכך דעת מ"א או"ח מג, יד, שאם הם בתוך כיס מותר להיכנס עימם לשירותים. וכ"כ הרדב"ז ח"ג תתקמ"ח, וכ"כ ברכי יוסף יו"ד רפב, ו, עפ"י שבות יעקב ח"א פב, שכמו שמותר להיכנס בקמיעים מכוסים בעור לשירותים, כך מותר אם הם מכוסים בבגד, וכתב שכך דעת מהריק"ש בשם הרדב"ז. וכ"כ ר"ש איגר בהגהתו שם. וק"ו אם הם כתובים באותיות רש"י או כתב אחר שאינו אשורי. גם המ"ב או"ח מג, כה, כתב כדעה עיקרית, שמותר להיכנס לשירותים עם כתבי קודש המכוסים בכיסוי אחד. אמנם הזכיר דעות מחמירים שצריך שני כיסויים. לפי זה, הרוצה להחמיר, כשלוקח בכיסו סידור או ספר קודש אחר, יכסנו בכיסוי אחד, וכיס הבגד יהיה הכיסוי השני.

  אמנם יש עוד צד להקל, שיש סוברים שכריכת הספרים נחשבת לכיסוי, וכ"כ בכף החיים או"ח מ, יד, בשם חסד לאלפים רמ, ח (בעניין תשמיש המיטה בחדר שיש שם ספרים, שצריך שני כיסויים). אמנם לדעת הפמ"ג מ, א"א ב, ושו"ת אהל יוסף ב, כריכת הספר אינה נחשבת לכיסוי, וצריך שני כיסויים אחרים. בנוסף לכך יש עוד סברה להקל, שכתב כה"ח או"ח מ, טז, שיש אומרים שספרים מודפסים אינם קדושים כל כך, ומספיק להם כיסוי אחד (לעניין תשמיש המיטה בחדר שהם נמצאים). הספק לעניין ספרים הנדפסים נובע משתי סיבות, א' שיש בהדפסתם פחות כוונה, ב' אותיות הדפוס שונות מהכתב האשורי שכותבים בו את ספר התורה. (עי' בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו ב, יז).

  מכל מקום לעניינינו, אם יניח את הסידור או החומש בכיסו, לדעת כמה פוסקים ייחשב הדבר כשני כיסויים, האחד הכריכה, והשני כיס הבגד. (אם מעל הכיס לובשים סוודר או חליפה, הרי שזה כיסוי נוסף). וזאת בנוסף לדעת רוב הפוסקים שסוברים שדי בכיסוי אחד. ועוד, שיש סוברים שגם במקום שצריך שני כיסויים לספרי קודש, אם הם מודפסים די בכיסוי אחד. לכן מן הדין מותר להיכנס לשירותים עם סידור שיש לו כריכה והוא מונח בתוך כיס. ולעניין חידושי תורה הכתובים על נייר, גם המהדרים שרוצים לחשוש לדעת המחמירים רשאים להקל, מפני שאין בהם שמות קדושים, והכתב העגול שלנו שונה לחלוטין מכתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-02 16:15:41

שטיפת כלים בשבת

האם מותר בשבת בצהריים לשטוף כלים אחרי הארוחות? ביום יום אנחנו לא משאירים כלים בכיור וזה לא נעים לנו להשאיר ככה את הכלים.

אם נשאר עוד לפחות שעתיים עד צאת שבת – מותר. אם לא נשאר שעתיים – זה נראה כהכנה משבת לחול כדי להקל על השטיפה של מוצ"ש.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-01 13:49:49

יש לך שאלה?

פרשת וירא – להקשיב לצעקה

אנו נפגשים השבוע עם סדום, סדום זו דוגמה לאנושות שאין לה זכות קיום, דווקא הלימוד על סדום, מציב למול עיננו מצפן שמלמד אותנו ממה האנושות צריכה להיזהר ולהישמר.

ונתבונן מעט בדברים, וכך אומרת התורה:

"ויאמר ה' זעקת סדם ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד, ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה"

מה עשו אנשי סדום לא מפורט, אך הדבר שמוזכר ובולט הוא הצעקה, 'זעקת סדום ועמורה כי רבה…', 'ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אליי…'.

מהי הצעקה והזעקה המוזכרת כאן? ומדוע היא הדבר המרכזי?

הנצי"ב בפירושו העמק דבר כותב:

"זעקת סדם – היינו זעקת עשוקים מזרוע רבים …והוא טעם שראוי למהר עונשם…וחטאתם כי כבדה מאד. וגם בלי זעקה הלא כבד מאד חטאם".

בעקבות הצעקה שעלתה השמיימה, הקב"ה כבר קיבל החלטה להפוך את סדום אפילו אם מעשיהם של הפוגעים עדיין אינם מצדיקים עונש חריף כל כך. כאבם של הנפגעים יקר בעיני ה' וחשוב כל כך עד כדי קבלת החלטה להעניש את הפוגעים בכל מקרה.

לצעקת הקורבן יש משקל מכריע במשפט האלוקי. מצרים מתחילה לשלם מחיר על שעבוד עם ישראל רק לאחר ששוועתם של ישראל עלתה השמיימה, גם בפסוקים העוסקים בהלוואה לאדם עני נאמר: "אם חבול תחבול שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו, כי היא כסותו לבדה… במה ישכב, והיה כי יצעק אלי, ושמעתי כי חנון אני", וכן ביחס ליתום והאלמנה: "כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים", הקב"ה מייחס ערך גדול לצער הנגרם לבריותיו, וצער המוליד צעקה אינו מושב ריקם.

כלומר, ניתן להסתכל בשני צדדים שכל דבר ביחסי בנ"א, הצד האובייקטיבי, מה נכון, מה צודק ומהי האמת, אך יש עוד צד, חשוב מאד, הצד הסובייקטיבי, התחושה של האדם שנפגע, האיש שמצטער, וכאן התורה מגלה לנו שגם לצד הזה יש חשיבות עצומה בעיני ה', גם אם אתה צודק, גם אם האמת איתך, אך מה עם הכאב, הצער והעלבון שחש האיש שמולך, אין לו ערך.

כשאחי יוסף, נתקלים בקשיים בבואם לשבור שבר במצרים, הם אומרים: "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת", ייתכן אומרים האחים שצדקנו במעשינו, אבל איך לא האזנו לתחנונים? איך לא שמענו את הזעקה?

אחד מחבריי, שהיה מדי פעם פוגע במישהו, היה אומר: 'אני לא התכוונתי לפגוע, אם הוא נפגע הוא הביא את זה מהבית…', וזה בהחלט נכון מאד, ומצד שני לגמרי לא נכון, זה נכון שלא התכוונת, אבל ייתכן שנגעת בעצב רגיש, בנקודה כואבת, וצריך להיזהר לא להכאיב.

הזעקות הגדולות ביותר, הם לעיתים דוממות, לעיתים זו דמעה שיורדת לפני השינה בחדרי חדרים, אך כמה צריכים להיזהר מהדמעות הללו, כמה צריך להיזהר לא להיות הגורמים לצער, לכאב, לעלבון ולעגמת הנפש.

לא פעם אנו מתבקשים להכריע במערכת החברתית או המשפטית בסוגיות בהן מתנגש הצורך להיענות לכאבו של הנפגע לבין הצורך להקל בעונשו של הפוגע. הנושא כמובן מורכב ופנים רבות לו, אך לכל הפחות עיקרון יסוד עולה מפרשת אנשי סדום, "כבר נגמר הדין לכליה בשביל הזעקה". לכאבו של הנפגע יש עצמה גדולה, רבה יותר מן השיקולים הנוגעים לצד הפוגע.

לעתים אנו נאלצים לעשות בחיינו צעדים הכרחיים וצודקים שבעטיים נגרם צער וכאב לאחרים, גם כאן פרשיית הצעקה יכולה ללמד על הזהירות והרגישות שיש לנקוט בהן במקרים שכאלה, כדי למעט את הצער הנגרם על ידינו. כך מתבטא ר' צדוק מלובלין: "צריך להיזהר מלגרום שום צער לשום בריה אפילו לצורך מצווה… ופקדתי על כל לוחציו –  אפילו גבאי צדקה…אפילו אבן שנסקל אדם בו ועץ שנצלב בו עתידין ליתן את הדין…" (צדקת הצדיק קעה).

בייחוד בימים אלה, צריכות אוזננו להיות פתוחות לשמוע את הכאב, של אחינו האהובים, שמטה פרנסתם נשבר והם מתמודדים עם אי וודאות ומחסור, מאות אלפי מובטלים בארצנו, אין ברירה, יש קורונה, ואי אפשר לפרוץ את כל המסגרות של התקציב, אך דבר ראשון האם אנו שומעים את הזעקה, את הכאב, האם אנו שותפים לכאב? האם אנו חשים את הקושי? האם אנו יודעים לחבק אותם, לחזק  אותם ולתמוך בהם?

אין דבר כאב נעלם מנגד עיניו של ה', אוזניו פתוחות לשמוע צעקות עשוקים, ככל שנאמץ לעצמנו את הנהגותיו שלו, נזכה למימוש התפילה: "שוועתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות!"

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן