הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות אחרונות

קניית אקדח מכספי מעשרות

הוצאתי רישיון נשק בגלל המצב הביטחוני, האם ניתן לקנות אקדח מכספי מעשרות שאני נותן?

לא. כספי מעשר נועדו לעזרה לאנשים אחרים, שבראשם עניים ולומדי תורה. לא עבור צרכי האדם עצמו גם אם הם חשובים מאוד עד כדי שנועדו להצילו מסכנות. הלכות מעשר הובא בפניני הלכה ליקוטים ב' פרק ו. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:43:21

תפילת הדרך

שלום רציתי לדעת איך יודעים מתי צריך להגיד תפילת הדרך בנסיעה? האם לפי מרחק או לפי זמן נסיעה? והאם מרחובות לירושלים צריך להגיד תפילת הדרך?

הלכות תפילת הדרך מבוארים בפניני הלכה ברכות פרק יח. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה. וזהו קיצור הדברים:

יח – תפילת הדרך

הדרך

א. היוצא מחוץ למקום יישוב למרחק של יותר מפרסה (3.648 ק"מ), צריך לומר את 'תפילת הדרך' להצלחת דרכו והצלתו מסכנות. וכיום שסכנת תאונות הדרכים קיימת גם בתוך העיר, הנוסע בתוך העיר יותר משיעור פרסה, טוב שיאמר את תפילת הדרך בלא הזכרת ה' בסופה. ואם יוצא מהעיר לדרך של יותר מפרסה, נכון שיאמר את תפילת הדרך בהזכרת ה' מיד כשמתיישב במכוניתו בתוך העיר לקראת נסיעתו.

ב. שכח לומר את תפילת הדרך ועדיין רחוק יותר מפרסה מהכניסה למקום היישוב שנוסע אליו, יאמר אותה מיד כשנזכר. ואם נשאר פחות מפרסה, יאמר אותה בלא הזכרת ה' בסופה.

ג. בכבישים שנחשבים למסוכנים מחמת התנכלויות הערבים, יש לומר את תפילת הדרך גם בדרך של פחות מפרסה.

ד. הנוסע כמה נסיעות ביום, יאמר את תפילת הדרך בפעם הראשונה, ויכוון על כל הנסיעות שיעשה באותו היום. אבל אם תכנן רק נסיעה אחת, ולאחר מכן נמלך בדעתו והחליט לנסוע פעם נוספת, עליו לאומרה שוב. וכאשר הדרך נמשכת כמה ימים, בכל בוקר צריך לומר את תפילת הדרך.

הברכה

ה. הנוסח שתקנו חכמים לתפילת הדרך מתאים לכל סוגי הסכנות שבדרכים, ולכן אין חובה להוסיף בה את סכנת תאונות הדרכים, והרוצה להוסיף רשאי.

ו. כיון שתפילת הדרך אינה פותחת ב'ברוך', נכון אם אפשר להצמידה לברכה אחרת. לכן אם לפני שמברך את תפילת הדרך נזדמן לו לאכול או לשתות, יברך ברכה אחרונה ומיד אחר כך יאמר את תפילת הדרך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:22:05

תפילת נשים

שלום רב, אם אני מתפללת 3 תפילות ביום (שחרית מנחה וערבית), באופן קבוע, האם אני צריכה להתפלל תשלומין אם פספסתי תפילה כמו הגברים? תודה!

כן.

פניני הלכה תפילת נשים פרק יג סעיף ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה) :

ו – סדר השלמת תפילה שנשכחה

הנוהגת להתפלל תפילה אחת בכל יום, ולא הספיקה להתפלל עד שהגיע חצות היום ונסתיים זמן תפילת שחרית (כמבואר לעיל ח, א), תמתין עד חצי שעה אחר חצות, ותתפלל מנחה. ואם לא הספיקה להתפלל מנחה ושקעה החמה, תתפלל תפילת ערבית.

ומי שנוהגת להתפלל בכל יום שחרית ומנחה, תקנת התשלומין חלה עליה. ואם שכחה להתפלל שחרית, תתפלל מנחה פעמיים, בפעם הראשונה לשם תפילת מנחה, ובפעם השנייה לתשלומי שחרית.

ואם שכחה להתפלל מנחה והיא רגילה להתפלל ערבית, תשלים את תפילת מנחה אחר תפילת ערבית. ואם אינה רגילה להתפלל ערבית, אם תרצה תוכל להתפלל ערבית ותתפלל אח"כ תפילה נוספת לתשלומי מנחה. אבל אינה חייבת בזה, הואיל ואין היא רגילה להתפלל ערבית, וכיוון שלא תתפלל ערבית ממילא גם לא תתפלל לתשלומי מנחה. ואחר תפילת שחרית, ברור שלא תוכל להשלים את תפילת המנחה, מפני שתקנו חכמים תשלומין לתפילה הסמוכה בלבד, אבל אחר שעבר זמן התפילה שאחריה, כבר אין לה תשלומין (פניני הלכה תפילה יח, ט).

ואם שכחה להתפלל מנחה בערב שבת, וברצונה להשלים את תפילתה אחר תפילת ערבית של שבת, גם את תפילת התשלומין תאמר בנוסח ערבית של שבת (ע' פניני הלכה תפילה יח, י).[1]

תפילת ההשלמה צריכה להיות אחר תפילת החובה, ואם התכוונה להתפלל את התפילה הראשונה כתשלומין ואת השנייה כתפילת החובה, לא יצאה בתפילתה הראשונה לשם תשלומין, ועליה לחזור להתפלל בשלישית לשם תשלומין (שם יח, ח).

יש להפסיק בין תפילת החובה לתפילת התשלומין כדי שיעור מהלך ארבע אמות. ובדיעבד, מי שהיתה צריכה להשלים את תפילת שחרית, ושכחה להתפלל תשלומין מיד אחר תפילת מנחה, כל זמן שלא עבר זמן תפילת מנחה, כלומר כל זמן שלא שקעה החמה, תתפלל תשלומין עבור תפילת שחרית (שם יח, ח).

לתפילת מוסף אין תשלומין, מפני שאין מקריבים את קרבנות המוספים אלא ביומם. וכן מי ששכחה להתפלל שחרית ביום שמתפללים בו מוסף, אינה יכולה להשלים את תפילת שחרית אחר מוסף, אלא אחר מנחה בלבד (שם יח, ט).

תשלומין נתקנו רק למי שלא התפללה באונס או שגגה, אבל מי שלא התפללה במזיד, אין לה תשלומין (שם יח, ט).

[1]. עניין השלמה לנשים מבואר במ"ב רסג, מג, וכה"ח רסג, סה. ושם נתבאר לעניין תשלומי מנחה של ערב שבת בערבית של שבת. ואף שבהליכות שלמה תפילה יג, הערה י, דייק מהמ"ב, שאפילו אשה שאינה רגילה להתפלל ערבית אם היא רגילה להתפלל מנחה, כאשר שכחה להתפלל מנחה, עליה להתפלל ערבית כדי להשלים אח"כ את תפילת המנחה. וכ"כ בהליכות ביתה ו, ח, ובהערה יג, ובפס"ת רלד, ד. מ"מ נראה יותר, שכוונת המ"ב להציע את הדרך הטובה ביותר, אבל אין בכך חובה. ואולי נשים רבות נהגו להתפלל ערבית בליל שבת, ולכן הציע המ"ב להשלים אחר ערבית את תפילת מנחה, אבל לא התכוון לחייב בכך נשים. (וע' בהליכות בת ישראל ב, כ, ובאש"י ל, הערה ו, שכתבו גם הם שאין בזה חובה, ותלו דבריהם בגרש"ז אויערבאך, שלא כפי שמובא בהליכות שלמה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-18 16:45:13

יש לך שאלה?

דבר תורה לפרשת נשא – קרבנות הנשיאים וחג מתן תורה

השאלה הבולטת ביותר שעולה כאשר חושבים על פרשת נשא היא מדוע התורה חוזרת על קורבנות הנשיאים פעם אחר פעם, למרות שהשוני הוא רק בשם של הנשיא? 78 פסוקים מקדישה התורה לחזור ולחזור שוב ושוב, וכידוע התורה חסה על מילותיה. הלכות רבות הם 'הררים התלויים בשערה', וכאן אריכות עצומה, מדוע? מה באה התורה ללמדנו בחזרתיות הזו?

על שאלה זו עונה הרמב"ן כך: "והנכון בטעם הכתוב כי הקב"ה חולק כבוד ליראיו, וכמו שאמר הכתוב 'כי מכבדי אכבד', והנה הנשיאים כולם ביום אחד הביאו הקורבן הזה שהסכימו עליו יחד, ואי אפשר שלא יהא אחד קודם לחבירו… אבל רצה להזכירם בשמם ובפרט בקורבנותיהם ולהזכיר יומו של כל אחד ואחד, לא שיזכיר ויכבד הראשון 'זה קורבן נחשון בן עמינדב', ויאמר 'וכן הקריבו הנשיאים איש איש ביומו', כי זה יהיה קיצור בכבוד האחרים".
כלומר, אומר הרמב"ן בתשובתו הראשונה שהקב"ה רצה לכבד כל אחד ואחד ולכן הזכירם, ולא די בהזכרת שמו של כל אחד ואחד, אלא צריך לתת לכל אחד את הערכה על מעשיו, כל אחד הוא בן יחיד אצל הקב"ה. הלקח בזה כל כך חשוב ויסודי שהתורה רצתה לתת לו מקום גדול, והלימוד בכך כפול:

  • ללמדנו לכבד כל אחד, לתת לכל אחד את ההרגשה שהוא בן יחיד וייחודי. כשאתה מדבר עם מישהו רק הוא צריך מעניין אותך, אל תספר לו שגם לך הייתה אותה בעיה. בעיתו היא ייחודית. אל תאמר 'גם אני עשיתי כן ויותר…', תן לו את ההכרה בחשיבותו במקומו.
  • לקח נוסף שניתן ללמוד הוא שכל אחד חשוב, לכל אחד יש תפקיד ייחודי. אל תזלזל בעצמך, יש לך תפקיד, העולם חסר בלעדיך, הגאולה לא תהיה שלימה אם תחסר, וכפי שכותב מרן הרב קוק זצ"ל בספרו ערפילי טוהר: "יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגב ונעלה ממה שיש בכלל כולו… והצד העליון הזה האישי הוא המאיר ומחיה את הכלל כולו…". וכן הוסיף וכתב בסידורו: "לפני שנוצרתי כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, וודאי לא היה בעולם דבר שהיה צריך לי… לעת כזאת שנבראתי מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות, ואילו הייתי מייחד מעשי אל תכלית בריאתי הנני עכשיו כדאי…", כל אחד ואחד יש לו תפקיד אדיר, וכדאי היה לבוראו.

ו'חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם', כלומר לי יש תפקיד שכל אלפי השנים והתהפוכות שעבר העולם, הסבל והיסורים הכול היה כדאי שאבוא אני לעולם. וכפי שכותב ר' צדוק הכהן, בספרו צדקת הצדיק: "כשם שצריך האדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. רצה לומר שיש להשם יתברך עסק עימו ואיננו פועל בטל 'שבין לילה…", וכחייתו שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם, רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו…" – זו חובה להאמין בזה. זה חלק מהאמונה בקב"ה.

בשביל לימודים יסודיים אלו כדאי להאריך.

הרמב"ן שם ממשיך ועונה תשובה מופלאה נוספת: "ועוד בזה טעם אחר במדרשם, כי לכל אחד מהנשיאים עלה במחשבה להביא חנוכה למזבח ושתהיה בזה השיעור, אבל נחשון חשב בשיעור הזה טעם אחד וזולתו כל אחד מהנשיאים חשב טעם בפני עצמו…".

כלומר הנשיאים עשו את אותו המעשה אבל הכוונה השונה הופכת אותו להיות אחר, לכל אחד מחשבה שונה, כוונה שונה.

עומדים אנו יום לאחר חג מתן תורתנו, ועלול האדם לחשוב 'מה שווה לימודי? מה אוכל לחדש?'. והתשובה היא שאותם הדברים עם כוונה שונה הם דברים חדשים. כשם שאין טביעת אצבע שווה, כך ויותר אין הבנה שווה, אין נפש שווה, תחדש את התורה בך, וזה חידוש שלא היה כמותו ביום שנברא העולם כדברי מרן הרב באורות תורתו: "והנה כל הלומד תורה הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חכמתה מצד נפשו, ובוודאי אינו דומה האור הנולד מצד חיבור התורה לנפש זו לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת, ואם כן הוא מגדיל התורה ממש בלימודו, וכיוון שהקב"ה רוצה שיגדיל התורה, והדרך הישר הוא שילמד האדם מצד אהבתו את האור הגדול, שרוצה ה' בגילוי מציאותו, שיתגדל יותר ויותר…"

ה' רוצה את אורנו, את האור היחודי של כל אחד ואחד, מי ייתן וכל אחד ואחד מאיתנו יקבל ויחשוף את האות שלו בתורה ונזכור שכל אחד יחיד ומיוחד וכך נתייחס אל עצמינו ומתוך כך אל חברינו "ואהבת לרעך – כמוך (כמו האהבה שאתה צריך לאהוב את עצמך)".

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן