לוח אירועים


יש לך שאלה?

חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

Displaying 41 – 60 of 179412345678

שאלות אחרונות

אמירה לגוי במחלוקת הפוסקים

שלום, רציתי לדעת האם בדבר השנוי במחלוקת הפוסקים אם מותר או אסור לעשותו בשבת, ואף אם נפסק להלכה שאסור – האם עדין יהיה מותר לומר לגוי לעשות (באמירה ממש) ? האם זה מובא גם בפניני הלכה?

אמירה בדבר שנחלקו בו הפוסקים.

 

כשי״א שאסור מדאורייתא וי״א שאסור מדרבנן.

 

פנה״ל כה,ד-גם כאשר יש ספק אם פעולה מסוימת אסורה מהתורה או מדברי חכמים,מותר לבקש מגוי לעשותה לשם

מצווה או צורך גדול,שהואיל ועצם האמירה לגוי אסורה מדברי חכמים,הרי שספק דרבנן לקולא.

 

כשי״א שאסור מדאורייתא וי״א שמותר.     (מנוח״א טו,ח)

בי״ו (שיד,ז)-לגבי שבירת מנעול של כלים מביא את האגור,שמימיו לא ראה מי שהורה להתיר,וכתב עליו שזהו דווקא ע״י ישראל,אבל ע״י גוי אין להחמיר,כיון דאיכא מאן דשרי אפילו ע״י ישראל.

וכ״פ בשו״ע.

וכ״כ המאמ״ר ושולחן עצי שיטים בדעת הרמ״א (שלז,ב) שהתיר כיבוד הבית ע״י גוי.וכתבו שהוא משום שיש מתירים אפילו ע״י ישראל עצמו,ואף דלא פוסקים כמותם,מ״מ ע״י גוי מתירים בלי פקפוק (ולא משום שהוא פס״ר),וכמ״ש השו״ע (שיד,ז) לגבי שבירת מנעול.

וכ״פ החיד״א להתיר לומר לגוי לחמם תבשיל שיש בו מרק שנצתנן,כיון שהרשב״א והר״ן מתירים אפילו ע״י ישראל.

וכ״כ המ״ב (שב,א) ע״ג דברי הרמ״א שאסר להסיר אבק מבגד משום מלבן-ומ״מ נראה שיש לסמוך על דעה ראשונה

(שו״ע) להקל ע״י גוי. (ומאידך בסימן שטז סעיף יב התיר לצוד בע״ח מבויית שיצא מכלובו (כשו״ע) רק במקום צורך גדול,אע״פ שגם

לרמ״א הוי איסור דרבנן בלבד).

וכ״פ המנוח״א– דבר שנחלקו בו הפוסקים אם מותר לעשותו בשבת או אסור, מותר לומר לגוי לעשותו בשבת אף אם

נפסקה הלכה בשו״ע כדעת האוסרים לישראל לעשותו (ואפילו בדאו'. וכ״פ כלכלת שבת כמובא בשש״כ ל, הערה נ).

ולמעשה אין להקל בזה באופן קבוע, אלא רק במקום הצורך, שכן לא מצאנו בפוסקים כלל כל כך מרכזי זה בהלכות אמירה לגוי.

מחבר התשובה: צוות אתר הר ברכה

2022-05-11 06:05:17

ברכה בתוך סעודה

שלום. פעמים אני מתחיל את הסעודה עם לחם מתוך כוונה לסיימה באכילת "לחם" שאני עושה מכוסמת. האם יש לברך שהכל על הלחם של כוסמת? ובמקרה שלא התכוונתי לאכול את הלחם מכוסמת בעת ברכות המוציא ואח"כ נמלך לאוכלו, האם יש לברך עליו?

אין לברך על הכוסמת בתוך הסעודה גם אם לא חשבת על כך בתחילתה, שכן היא חלק מהסעודה וקורה שאדם מחליט להוסיף לסעודתו מאכלים שלא תכנן. עיין בפניני הלכה ברכות פרק ג.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-27 19:02:02

מדוע נשים צריכות לשים אחרי חתונה כיסוי ראש?

ה׳ ברא את הגוף והשיער של בני האדם אז לא הבנתי למה כתוב שצריך להסתיר את זה עם כיסוי ראש?

שאלה מצויינת – כדי להבהיר לכל ששיער האישה ויופיה נועדו אך ורק לבעלה. כדאי לך לקרוא את מה שכתב על כך הרב מלמד בפניני הלכה ליקוטים משפחה פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-27 08:02:27

תפילה

שלום וברכה במידה וקמתי מאוחר ואני מתפלל אחרי זמן קריאת שמע וזמן סוף התפילה אבל לפני חצות היום האם אני צריך לדלג על ברכות קריאת שמע ?

פניני הלכה תפילה פרק י, סעיפים י-יא. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

זמן קריאת שמע של שחרית הוא עד סוף שלוש שעות זמניות של היום, וזמן ברכות ק"ש ותפילת עמידה הוא עד סוף ארבע שעות זמניות. בדיעבד ניתן להתפלל עמידה עד חצות היום (ואם התאחר במזיד, טוב שיכוון שהוא בתורת נדבה), ויכול אז לומר גם את פסוקי דזמרה, אבל לא יאמר את ברכות ק"ש, ולמנהג חלק מיוצאי אשכנז אם לא אמרן מחמת אונס, רשאי להשלימן עד חצות (משנ"ב). וכאשר אומר את הברכות, יאמר איתן גם את קריאת שמע אף שעברו שלוש שעות ולא יוצא בזה ידי חובה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-18 09:05:49

שיעור ברכת המזון בחול המועד פסח

כל הדיונים הם על שיעורים בליל הסדר. כמה מצה צריך לאכול בחול המועד ובסעודת שבת ושביעי של פסח, בשביל להתחייב בברכת המזון?

כמובן כמו כל השנה בלחם ובכל מאכל – רק מי שאוכל כזית (שליש מצת מכונה) בזמן של 4 דקות ובדיעבד 7 דקות, יכול לברך ברכה אחרונה. ובסעודות שבת ויום טוב לכתחילה יש לאכול כביצה (שתי שליש מצת מכונה). כמו כן יש לציין שכמו בכל השנה, מי שלא מתכוון לאכול כביצה לחם/מצה, לא יברך על הנטילת ידיים. עוד יש לציין שכמו בלחם, לכתחילה יש לאכול כזית בתחילת הסעודה יחד עם סלטים וכד' כדי שיפטור את שאר המאכלים. דיני הלחם מבוארים בפניני הלכה ברכות, ודיני המצה כמובן זהים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-14 19:30:21

חג בחו"ל

שלום רב, האם מותר לבן ארץ ישראל לעשות מלאכות בחג שני של גלויות כאשר הוא נמצא בחו"ל? תודה רבה

פניני הלכה מועדים פרק ט (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

דין היוצא לחוץ לארץ

ג. היוצא מארץ ישראל להשתקע בחוץ לארץ, דינו כבן חוץ לארץ. אבל אם בכוונתו לחזור, דינו כבן ארץ ישראל, ואם הוא נמצא מחוץ לתחום שבת של קהילה יהודית (עי' הלכות שבת, ל), אינו נוהג יום טוב שני של גלויות. אבל אם הוא נמצא בקהילה יהודית או בתחום שבת שלה, דינו כדלהלן:

איסורים: עליו לנהוג בכל איסורי החג כמותם, ורק בשעת הדחק יכול להקל אם אף אחד מאנשי חוץ לארץ לא רואה אותו.

מצוות: עליו לקיים את המצוות שחייב בהם כאילו הוא יום חול, ולכן יבדיל בצנעה במוצאי יום טוב ראשון, ויניח תפילין בצנעה. וכדי שלא יראה סותר את מנהגם, יקפיד ללבוש בגדי יום טוב וידליק נרות לכבוד יום טוב שני בלא ברכה. ואם הוא מתארח בליל הסדר, ישתתף בסדר בלא לומר את ברכות המצוות, אלא יענה אחריהם 'אמן'. ואם לא מעוניין לשבת עמהם – רשאי.

תפילה: כיון שהוא צריך להתפלל בנוסח של חול המועד או יום חול, יכול להתפלל ביחיד. ואם יכול להצניע את נוסחו, ואין חשש שיקראו לו לעלות לתורה בלא שיוכל לסרב, טוב שיתפלל בציבור. ואם ישימו לב שאינו נמצא בתפילה, צריך להתפלל בציבור ולהשתדל שלא ישימו לב שמתפלל בנוסח שונה, ואם קראו לו לתורה ולא יכול לסרב – יעלה, ואם הוא כהן יעלה עם הכהנים גם בתפילת מוסף ויבליע את שם השם כיון שאינו מתפלל מוסף, ואם הוא הכהן היחיד – יעלה ויברך.

– אסור לעשרה מבני ארץ ישראל לעשות מניין לבד אפילו בצנעה, ויש נוהגים להקל בזה ברשות רבני המקום.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-14 16:30:49

הכשרת מנגל גז לפסח

שלום, האם מותר להכשיר מנגל גז לפסח? אם כן כיצד? תודה!

להפעילו על החום הגבוה ביותר, ולאחר עשר דקות שהיה על החום הגבוה ביותר אפשר לכבות (פניני הלכה פסח יא, ד. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-13 20:18:11

גויה בליל הסדר

שלום בפסח תהיה אצלנו מטפלת זרה של סבתא של אשתי כיצד יש לנהוג בנושא של יין נסך? האם חייבים שיהיה יין מבושל? במידה והיא תמזוג לעצמה יין לכוס, האם זה אוסר את בקבוק היין ואת הכוס?

אכן הטוב ביותר שיהיה לה יין מפוסטר. אם היין אינו מפוסטר, גוי שאינו עובד עבודה זרה לא אוסר אותו בדיעבד שמזגו לתוך כוס, כפי שמובא בפניני הלכה כשרות ב' פרק כט, ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-12 21:28:37

מצה רכה לאשכנזים

שלום, אשמח לשמוע את הדעות של מצה רכה עבודת יד לאשכנזים. המצה הרגילה, מצת מכונה מרגישה לי יבשה מידי. לא טעימה כל כך. לליל הסדר קנינו עבודת יד קשות, אבל מעדיפה יותר רך. גם כדי שאוכל לעבור את הפסח בשמחה ובטוב לבב תודה רבה.

מנהג האשכנזים שלא לאכול מצות רכות.

פניני הלכה פסח יב, 7 – …כיוון שיש למנהג זה גם מעלות הלכתיות, אין לבטלו בחינם. אמנם בשעת הצורך לחולה וכיוצא בו, אפשר להקל, הואיל והדבר לא נקבע כמנהג מחייב.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-12 21:01:19

שריפת חמץ והיתר מכירת החמץ

שלום הרב, 1. רציתי לשאול לשם מה נוהגים לשרוף את החמץ אם כיום ישנה מכירת חמץ? 2. האם מכירת חמץ היא לכתחילה? במיוחד היום הבנתי שפעם היו נועלים את זה מביאים את המפתח לגוי וכו…. ומה העדיפות? 3. מה לגבי המרוקאים אשר עושים מימונה בצאת החג הרי המופלטות נעשות ע"י קמח שהוא חמץ גמור אז כיצד זה אצלם הם סומכים ללכתחילה על ההיתר מכירה? 4. אם היתר המכירה היום בסדר אז למה בכלל לשרוף? 5. ראיתי שפוסקים שאם יש הרבה חמץ אפשר להסתמך על ההיתר אבל על קצת עדיף לשרוף מה נחשב קצת או הרבה אם אני אדם פרטי ויש לי בערך 10 שקיות של פתיתים ועוד קמחים ולחמים וכדומה זה נחשב הרבה? 6. האם יש על זה בל תשחית או שמא בל תשחית לא רלוונטי בפסח?

  1. מי שאין לו חמץ שלו בפועל, אכן פטור משריפת החמץ. אמנם בפועל ההדרכה היא שלא למכור לחם, ורבים נוהגים להחמיר שלא למכור גם מוצרי חמץ אחרים, וממילא יש להם מה לשרוף. בפועל רבים נוהגים לשים עשרה פתיתי חמץ בזמן הבדיקה, ומקיימים בהם את מצוות השריפה.
  2. לגבי חמץ גמור היא לכתחילה במקום הפסד, אבל אם נותר מעט חמץ גמור עדיף שלא לשים במכירה, אמנם מצד הדין מותר. לגבי שאר הדברים שהם ספק חמץ, המכירה לכתחילה גם שלא במקום הפסד. כל זה מובא בפניני הלכה פסח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.
  3. קמח אינו חמץ חמור אלא ספק חמץ, וממילא מותר למכור אותו לכתחילה.
  4. זו השאלה הראשונה ששאלת, ועניתי עליה.
  5. כל אדם צריך להחליט לעצמו מה נחשב הפסד עבורו. אפשר פשוט לתרום אותם לאנשים שאוספים עבור עניים לאחר החג, ולהחשיב את העלות שלהם כמעשר כספים.
  6. אין בל תשחית בשריפת חמץ גמור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-12 19:10:56

חמץ

האם גרנולה המכילה בעיקר שבולת שועל, גרעיני חמניה וחיטה קלויה-יש לבער או ניתן למכור לגוי?

ניתן למכור לגוי לכתחילה, משום שמדובר על ספק חמץ ולא חמץ גמור. .

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-12 14:29:27

פתיחת קרטון מיץ בשבת

האם יש הבדל בין פתיחת בקבוק פלסטיק לפתיחת קרטון מיץ בשבת?

פקקי פלסטיק יותר קל.

התשובה נמצאת בפניני הלכה טו, יג. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

פתיחת בקבוקים

מחלוקת התעוררה לגבי פתיחת בקבוקי יין שיש להם פקק ממתכת. יש שאסרו לפתוח פקק זה, משום שלפני פתיחתו שימש כמכסה בלבד, ואחר פתיחתו והפרדתו מרצועת המתכת שנותרה על הבקבוק הוא נעשה כלי, היינו פקק הברגה, שאפשר לסגור בו את הבקבוק ולפותחו (רשז"א).

ולדעת רוב הפוסקים מותר לפתוח פקק מתכת ללא חשש, משום שגם לפני פתיחתו הראשונה הוא היה נחשב פקק, והפתיחה לא יצרה בו דבר חדש. וזה שמפרידים אותו מרצועת המתכת, הרי זה כשבירת קליפת אגוז כדי לאכול את מה שבתוכו. בנוסף, כיוון שאין מתכוונים לעשות פקק אלא רק לפתוח את הבקבוק, למרות שדרך אגב נוצר פקק הברגה, אין בזה איסור.

והעיקר כדעת המקילים, והרוצים לחוש לדעת המחמירים, ייפתחו את הבקבוקים מערב שבת. פתרון נוסף לכך, לשמור פקקים ישנים לצורך הבקבוקים שפותחים בשבת, ואת הפקק שפותחים בשבת לזרוק מיד לפח. וכיוון שבפועל אין מתכוונים להשתמש בפקק שפותחים בשבת, גם המחמירים יודו שאין בפתיחתו איסור.

כאשר לא שמרו פקקים וגם לא פתחו את בקבוקי היין לפני שבת, החוששים לדעת המחמירים נוהגים לעשות תחילה נקב בפקק, וכך לאחר שהפקק ייפתח הוא לא יחשב ככלי, כי כבר אינו יכול לשמש כפקק טוב (שש"כ ט, יח). ולדעת רבים, עדיף לפותחו בלא לעשות בו נקב.

לגבי פקקים מפלסטיק, גם רוב המחמירים מסכימים שאין איסור לפותחם, מפני שעוד לפני פתיחתם הראשונה הם נחשבים פקקים, ונמצא שפתיחתם לא עשתה אותם כלי (שש"כ ט, כא). וכך נוהגים. וכן מותר לפתוח פקקי שעם עם חולץ פקקים.[1]

[1]. דעת רשז"א שמחמיר מובאת בשלחן שלמה שיד, ט (ד-ה). וכ"כ שש"כ ט, יח, וארח"ש יב, יז. ובשו"ת דבר יהושע ב, מה, חלק על רשז"א, וביסס דבריו על המגיד משנה (יב, ב), שביאר שכל שאינו מתכוון לתקן כלי, אין אומרים פסיק רישא. ולכן מותר לשפוך מים רבים לתוך מיחם לוהט, שכיוון שאינו מתכוון לצרפו, אף שבפועל הוא מצרפו, אין איסור. וכ"כ מ"א שיח, לו, והגר"א שיד, יא, ומ"ב שיח, פ. וכן כאן, כוונתו לפתוח את הבקבוק ולא לעשות פקק. מנגד דעת רשז"א, שאף שעיקר כוונתו לפתיחת הבקבוק הוא גם רוצה לעשות פקק. אלא שלדעת רבים הפקק היה נחשב קיים גם לפני כן, ורק הדבקתו לרצועת המתכת שעל הבקבוק עיכבה את שימושו. וכ"כ בציץ אליעזר יד, מה, א; יחו"ד ב, מב; אול"צ ח"ב כז, ח. וכך הורה הרב אליהו. ואם הוא מתכוון לזרוק את הפקק, גם רשז"א מודה שמותר (כמבואר בדבר יהושע שם). ואם הוא צריך את הפקק, אם יעשה בו נקב מותר לרשז"א לפותחו, כי הוא כבר לא יוכל לשמש כפקק טוב. ולדעת המקילים הואיל ואין בדבר צורך, יש ספק אם מותר לעשות בפקק נקב, שאם הוא נחשב ככלי, אסור מדרבנן לקלקלו, ואם הוא נחשב כמוסתקי יתכן שמותר לקלקלו (גם כשאין בכך צורך). והחוששים לדעת רשז"א ודעימיה, מעדיפים יותר להימלט מחשש דאורייתא.

לדעת רשז"א מותר לנתק שיירי טבעת שנותרו תלויים בפקק מתכת או פלסטיק, כיוון שהפקק כבר עשוי בלא זאת. ויש שאוסרים משום מכה בפטיש, ולריש"א זה אסור משום מחתך (ארח"ש יב, יט-כ). ונראה שגם לאוסרים, האיסור דרבנן.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-04 15:53:42

חנוכת בית

זכיתי לבנות את ביתי בשומרון. בשבוע הבא בעז"ה נערוך חנוכת בית. לא מצאתי מנהג מסודר שקשור לחנוכת בית. יש בתים שאומרים בהם סדר (בעיקר עדות המזרח) האם לברך שהחיינו? הטוב והמטיב? האם פרק מסוים מתוך תהילים? אשמח לעזרתכם בנושא.

מה שחשוב זה לערוך סעודה שבה ייאמרו דברי תורה והודיה, וכמובן מברכים הטוב והמטיב כיון שהבית שייך לך ולאשתך (אתה יכול לנצל את ההזדמנות וללמד את האורחים הלכה זו מתוך פניני הלכה ברכות יז, ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה). שאר הדברים שיוצאי ספרד נוהגים אינם חובה כמובן ורבים אינם רוצים להטריח את המוזמנים לאומרם כיון שזה ארוך. אתה יכול לומר לבדך מה שאתה רוצה מתוך הסדר שמובא מן הסתם באתרים השונים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-02 19:35:03

פסח

האם מותר לאכול בשר כבש מבושל בליל הסדר?

מותר ואף מצווה משום שמחת החג. האיסור בליל הסדר הוא רק בשר צלוי.

כך מובא בפניני הלכה פסח פרק טז סעיף לב – יוצאי תימן נוהגים לאכול בשר ועוף צלויים בליל הסדר, ויוצאי אשכנז ורוב יוצאי ספרד נוהגים להחמיר בזה, משום שנראה כאוכל מבשר הפסח מחוץ לחומות ירושלים. כל סוגי הצלייה בכלל האיסור, כולל צלי קידר, בשר בגריל או מעושן, והרוצה להקל בבשר אפוי ומטוגן, רשאי. בשר שנצלה בתחילה, מותר לבשלו ולאוכלו בליל הסדר.

אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-03-30 16:40:10

שבת

האם מותר בשבת להוסיף מעט מים מהברז למאכל שעלול להישרף על הפלטה ?

לא, שהרי המים יתבשלו על הפלטה. אמנם כאשר האוכל רותח, ניתן להקל ולשים בו מים רותחים מהמיחם של שבת, כמובא בפניני הלכה י, יג.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-03-25 11:04:53

ההבדל בין בל יראה לבל ימצא

שלום, למדתי כאן:
א – ארבע מצוות באיסור חמץ
על איסורי החמץ בפסח, אבל לא הבנתי את ההבדל בין בל יראה לבל ימצא. הרי אם החמץ לא יימצא בפסח, אז כל שכן שהוא גם לא ייראה. אז מה הנפקא מינא בין שניהם?

פרק ג הערה 2 – לרא"ש (פ"א סימן ט) כל חמץ שאפשר לראות אף שבפועל אין רואים אותו – עוברים עליו גם בבל יראה. נמצא שכל המשהה כזית חמץ ברשותו עובר תמיד בשני איסורים: בל יראה ובל ימצא. אולם לדעת הכסף משנה (חמץ ומצה א, ג) כל המשהה חמץ ברשותו עובר בבל ימצא, אבל על בל יראה יעבור רק אם יראה אותו בפועל.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-03-24 20:01:02

Displaying 41 – 60 of 179412345678

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן