הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שבת

בס״ד שלום כבוד הרב, ברצוני לשאול 2 שאלות 1 בשבת אחת טיילתי עם אבי בלילה ובמהלך הטיול נדלקו אוטומטית אורות ברחוב אפילו בשבילים, לא נהנתי מאורות אלו וזה אפילו הפריע לי, האם מותר לעבור שוב במקומות אלו? כי בהתחלה לא ידעתי שילדק אך הבנתי שבהמשך השביל זה עלול לקרות שוב, אבל בכל מקרה לא היה לי צורך באורות אלו. 2 אם שערה מראשי נתקעת בטעות בכיסא או חפץ מותר לתלוש אותה כדי להזיז את הראש משם? לפעמים זה קורה מתוך אינסטינקט, השאלה אם מותר לעשות זאת בשינוי? תודה רבה ומועדים לשמחה

פניני הלכה שבת פרק יז –

פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית

מותר לעבור בשער שמותקנת בו מערכת לגילוי מתכות, וכן במקום שמותקנת בו מצלמה או חיישנים שקולטים את תנועות העוברים ואף נדלקת נורה קטנה, מפני שההולך שם לא מתכוון לגרום לפעילות החשמלית ואין לו הנאה ממנה. אמנם כאשר הדבר בולט, כגון כשעובר במקום שנדלק פנס, אף שאין לו כל עניין באור זה, מפני כבוד השבת עדיף ללכת בדרך אחרת. ואם הפנס מותקן בשביל הגישה לביתו, אם אין אפשרות אחרת להיכנס לבית, יעבור שם בזחילה, ואם האור נדלק, יעצום את עיניו באופן שרואה מעט רק כדי לא להיכשל בדרכו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-10-01 02:14:25

מוקצה

יהודי אחד שאל אותי מה המקור למה שהרב מלמד כתב בעניין היתר נגיעה במוקצה: "האיסור הוא לטלטל מוקצה, כלומר להזיז אותו בידיים, אבל מותר לנגוע במוקצה בלא להזיז אותו".

נגיעה במוקצה.

 

שבת קנא. משנה– עושין כל צרכי המת, סכין ומדיחין אותו, ובלבד שלא יזיז בו אבר.

 

מהר"ם,ר' ירוחם-מכאן שמותר לנגוע במוקצה.

וכ"פ השו"ע (שח,מב) והרמ"א (שח,ג)-לגעת מותר,ובלבד שלא ינענעו.

 

 

ונחלקו כשהנגיעה היא לצורך המוקצה:

 

ירושלמי ביצה ה,א-ביצה שנולדה ביו"ט: שמואל אמר,כופין עליה כלי. א"ר מנא,ובלבד שלא יהא כלי נוגע בגופה

של ביצה.

והובא להלכה ברא"ש ובראב"ד.

 

וקשה,שלמדנו לעיל שמותר ליגע במוקצה ?  תירוץ:

תה"ד,סז-יש חילוק בין נגיעה לצורך המוקצה שבזה אסור אף שאינו מטלטל את המוקצה,לבין נגיעה שלא לצורך המוקצה

שבזה התירו (לפי"ז צ"ל בדעתו שסיכת והדחת המת אינה לצורך המת,מפני כבודו,אלא צורך כבוד החיים, וכדעת הרמב"ם והראב"ד שם).

מ"מ (שבת כה,כג)-גם נגיעה לצורך המוקצה מותרת,ובירושלמי אסר כי מדובר בביצה שמתנועעת ע"י הנגיעה בה.

 

שו"ע (שי,ו)-מותר לכפות כלי על מוקצה לשומרו,ובלבד שלא יגע בו.

מ"א (תקיג,ב),תו"ש,פמ"ג-דעתו לאסור כתה"ד.

וכ"פ להלכה המ"א והט"ז. ואע"פ שנוגע ע"י כלי והוי טלטול מן הצד,מ"מ אסור לצורך דבר האסור,וכדלקמן.

וכ"פ מנוח"א.

מ"ב (ע"פ הגר"א ובאר הגולה)-דעתו להתיר כמ"מ,אלא שאסר פה כיון שמדובר בביצה שמתנדנדת ע"י הנגיעה.

וכ"פ הרמ"א (תקיג,א. וכ"מ מסתימתו בסימן שח,ג). וכ"פ הגר"א,דה"ח,באר הגולה ומ"ב (שח,יז; שי,כב).

וכ"פ תורת שבת,ילקו"י (ח"ב עמ' שיט),שש"כ (כב,לב) ואורח"ש (יט,קצז).

וכן הלכה!

 

=> ביצה ושאר מוקצה העגולים אין לנגוע בהם וגם אין לכסותם בדבר הנוגע בהם, כיון שפס"ר שיזוזו עי"כ. [1]

אבל מכשירים חשמליים,כגון: טלפון,מחשב וכיוצ"ב,מותר לכסותם (אורח"ש,קצח),וכן מותר לכסות בשבת את מתג

החשמל בכיסוי המיוחד לו (שם,רא).

 

 

שימוש במוקצה ע"י נגיעה.

 

רמב"ן (שבת קכב.)-מותר לשבת על אבן, וזה הטעם שמותר לישראל לרדת בכבש שנוכרי עשה לעצמו בשבת ואין בו משום

מוקצה, משום שהוא רק משתמש בו ולא מטלטלו.  וכ"כ המרדכי,ריב"א ור' שמשון (ודלא כרשב"א שאסר).

וכ"כ המאירי (שבת קכה:)-"ישיבה בלא טלטול אינו כלום,ומעשים בכל יום שיושבים על האבנים,שאין זה טלטול אלא

נגיעה בעלמא כנגיעה בכותל או בקרקע… שאין הנגיעה כלום".

 

 

לסיכוםמותר לנגוע במוקצה.

[1] אף שהוא פס"ר דלא ניח"ל בדרבנן (ואינו תרי דרבנן, שטלטול מן הצד אינו שינוי גמור, כיון שנעשה ע"י ידיו).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-29 06:04:55

שניים מקרא ואחד תרגום

שלום לרבנים האם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום וזאת הברכה בשבת או שצריך לחכות להודיענו רבה? כל טוב

אפשר לקרוא וזאת הברכה מהשבת שבה קוראים פרשה זו במנחה (שבט הלוי י, עח; חוט שני ד, פז, א; פס"ת רפה, 56, בירור הלכה (זילבר), הרב אלישיב).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-28 16:20:01

סכך

סכך שמונח על הסוכה משנה לשנה כשרה או חייב להרים כלם (תעשה ולא מן העשוי)?

פניני הלכה סוכות ב, ה – לכתחילה צריך לחדש בה דבר לקראת החג, כגון להוסיף סכך של טפח על טפח (כ-8 ס"מ), או קנה דק על כל אורכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-27 06:24:14

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

האם ההלכה מוסרית?

תורת המוסר ותורת הפרטים:

"עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי". חז"ל מסבירים שהביטוי 'תורותי' רומז לשתי תורות. תורה שבכתב ותורה שבעל פה.

אנחנו מכירים היטב את ההבדלים בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. התורה שבכתב כותבת אמיתות מוסריות גבוהות ומרוממות, התורה שבעל פה נותנת את הפירוט ההלכתי.

בתורה שבכתב נאמר כלל מוסרי קצר: 'לא תבשל גדי בחלב אימו'. בשולחן ערוך חלק 'יורה דעה' ישנם עשרות סימנים מפורטים של הלכות בשר בחלב: כמה זמן צריך לשמור בין בשר לחלב, מה הדין אם נפלה כפית חלבית לסיר בשרי ועוד ועוד.

בתורה שבכתב נאמר 'עין תחת עין', במסכת בבא קמא מפורט בכמה כסף בדיוק מחשבים את הנזק.

בתורה שבכתב הנביא מזהיר בלשון מרוממת: 'וקראת לשבת עונג, לקדוש-ה' מכובד'. לעומת זאת בספר משנה ברורה חלק ג' יש אלפי 'סימנים קטנים' שדנים שאין ספור מקרים של מותר ואסור בשבת לפי הדינים השונים.

בתורה שבכתב הנביאים זועקים: 'מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה' אבל אינם נותנים את כל הכללים והפרטים של הלכות משא ומתן, הלכות שכנים והלכות נזיקין.

מי הצליח יותר?

הרב קוק במאמר 'חכם עדיף מנביא' משווה בין עבודת הנביאים בתקופת בית המקדש הראשון, לעבודת החכמים בימי בית המקדש השני. הוא מצביע על כך שלמרות רוממות הרוח הגדולה שבדברי הנביאים, בשורה התחתונה הם לא הצליחו למנוע את ההסתאבות של ימי בית ראשון. רעיונות מוסריים כלליים בסופו של דבר אינם מחזיקים מעמד בפני עצמם. חטא קטן ועוד חטא קטן מצטרפים לקלקול מוסרי מתועב שאין בכח תוכחות הנביאים לתקנו.

מה עשה הקב"ה? כיבה את אור הנבואה, ונתן לחכמים לכתוב את התורה כרשימת הלכות, לתקן תקנות ולגזור גזרות. לא רק קריאת מוסר כללית, אלא התורה מנוסחת ברשימת הלכות מפורטת שמדריכה את היהודי בכל מעשה ומעשה מהבוקר עד הערב.

ובאמת הצורה הזו הצליחה לשמור את עמ"י היטב בכל ימי הגלות הארוכה. דברי המשנה התפרטו והתבארו עוד יותר בתלמוד, בדברי הראשונים ובאחרונים, בסעיפי השלחן ערוך ובתתי-הסעיפים המפורטים שבפוסקים האחרונים. ההדרכה המדוייקת והמפורטת הצליחה לשמור על המוסריות והערכים של עם ישראל. כל זה הצליח יפה עד לדורות האחרונים.

מה קורה בדור הגאולה?

שמירת התורה במשך שנים הביאה לתיקון הנפשות. ועם ההתנוצצות של אור הגאולה החלו לזרוח נשמות גדולות שאין די להן בפרטים הקטנים. הם מחפשות להגשים אידאלים גדולים של תיקון עולם במלכות ש-די. תנועות רעיונויות שבאו לתקן את העולם החלו להתפשט בקרב הנשמות של הדור: קומניזם וסוציאליזם, ציונות וליבלרליזם ועוד ועוד. האור הגדול שבדרישות המוסריות גרם להרגיש שהסעיפים קטנים ולא חשובים. המוני המוני יהודים עזבו את שמירת התורה והמצוות. (באירופה שלפני מלחמת העולם השנייה 80% מהנוער לא שמר שבת).

וכך כותב הרב (אורות התשובה ד, י):

הַחֻצְפָּה דְּעִקְבְתָא דִּמְשִׁיחָא בָּאָה מִפְּנֵי שֶׁהָעוֹלָם הֻכְשַׁר כְּבָר עַד כְּדֵי לִתְבֹּעַ אֶת הַהֲבָנָה, אֵיךְ כָּל הַפְּרָטִים הֵם מְקֻשָּׁרִים עִם הַכְּלָל, וְאֵין פְּרָט בִּלְתִּי מְקֻשָּׁר עִם הַגֹּדֶל הַכְּלָלִי יָכוֹל לְהָנִיחַ אֶת הַדַּעַת.

הרב קוק מנתח שהחוצפה של הדורות האחרונים שמואסים בשמירת התורה והמצוות אינה נובעת מחולשה או מתאווה, אלא להפך: מתביעה פנימית להבין איך כל הלכה קטנה קשורה לעקרונות המוסריים הכללים.  הרב קוק מוסיף ומתאר את הבעיה שגרמה לכך: אצל הרבה מהלומדים הדיון בפרטי התורה עומד בפני עצמו. העיסוק בעיוני הגמרא ובפרטי ההלכה באופן מנותק מהכללים יוצר אצל אנשים רבים ניכור עם עולם ההלכה:

…כֵּיוָן שֶׁהַהִתְרַשְּׁלוּת גָּרְמָה, שֶׁאוֹר תּוֹרָה פְּנִימִית, הַטָּעוּן רוֹמְמוּת וּקְדֻשָּׁה עַצְמִית, לֹא הוֹפִיעַ בָּעוֹלָם כָּרָאוּי, בָּאָה הַתְּבִיעָה שֶׁל סִדּוּר חַיִּים כָּאֵלֶּה, שֶׁהַפְּרָטִים יִהְיוּ מוּבָנִים בְּמוּבַן הַכְּלָל, בִּזְמַן כָּזֶה, שֶׁהַגְּמָר שֶׁל גִּלּוּי הָאוֹר וּסְלִילַת הַדֶּרֶךְ לַהֲבָנָה זוֹ עֲדַיִן לֹא בָּא, וּמִזֶּה בָּאָה הַהֲרִיסָה הַנּוֹרָאָה.

אז מה עושים?

הרב קוק פונה, דורש ומבקש להוסיף כח בלימוד התורה עד שיסללו הדרכים להבין איך כל פרט ופרט קשור לכללים הרוחניים:

ְואָנוּ מֻכְרָחִים לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בַּתְּרוּפָה הָעֶלְיוֹנָה, שֶׁהִיא הוֹסָפַת כֹּחַ בַּכִּשְׁרוֹן הָרוּחָנִי, עַד אֲשֶׁר הַדֶּרֶךְ אֵיךְ לְהָבִין וּלְשַׁעֵר אֶת הַקִּשּׁוּר שֶׁל כָּל עִנְיְנֵי הַדֵּעוֹת וְהַמַּעֲשִׂים הַתּוֹרִיִּים עִם הַכְּלָל הַיּוֹתֵר עֶלְיוֹן… וְאָז יָשׁוּב כֹּחַ הַחַיִּים הָרוּחָנִים בְּמַעֲשֶׂה וּבְדֵעָה לְהוֹפִיעַ בָּעוֹלָם, וּתְשׁוּבָה כְּלָלִית תָּחֵל לָתֵת אֶת פִּרְיָהּ.

בהתאם לכך, הציע הרב קוק ב'הרצאת הרב' ובמקומות נוספים תוכניות מעשיות ללימוד: איך לחבר את ההלכה למעשה עם הגמרא שבה מוצב ההיגיון, ואיך לחבר את ההלכה עם עולם הרוח והמחשבה.

תורה שהיא ערכים

בישיבת הר ברכה ובמכון אנחנו מתאמצים מאוד ללמוד באופן זה. אצלנו לא תמצא על השולחנות הרבה עותקים מספרי החידושים של ראשי הישיבות, ולא תשמע בחורים מפלפלים באגודליהם ב'חילוקים' ו'דיוקים'. הלימוד כולו מכוון לראות איך כל הנקודות מתקשרות אל כללי ההלכה ואיך הם מתקשרים לעקרונות הרוחניים. כשלומדים באופן זה התורה וההלכה אינם דבר העומד לצד הערכים של החיים אלא הלימוד עצמו מעצים ומדייק את השאלה: 'איך התורה מנחה את חיי'?.

אני בטוח שגם שנים רבות לאחר שתסיים את לימודיך בישיבה תרגיש איך הישיבה בנתה והעצימה את הקשר העמוק שלך לתורה, ואיך היא סייעה לך להפוך את החיים לערכיים יותר, תורניים יותר ושמחים יותר.

 

 

אולי יעניין אותך

דין דם בבדיקה פנימית בשבעה נקיים לאשה בעלת התקן תוך רחמי

אמנם בראותי את דברי השגותיכם על דברי הרב, חשתי חובה ליישב את דבריו. כי אני רוחש לדרכו בפסיקה ההלכתית הערכה עצומה, לכן הבעתי את דעתי העניה בשאלות שבנידון, כי בספרו הביא שיטות שונות, ואחר הצגתם הגיע למסקנתו ההלכתית, ופסק את הנראה לו ברוחב בינתו, אחר הסברת שיטתו בטוב טעם ודעת. וכשרואים את דבריו, ההלכה מוארת באור ההגיון, וכל ההלכות פרושות כשולחן ערוך, ויש בספרו תועלת רבה גם ליהודי פשוט, וגם לתלמיד חכם. לכן אכתוב מענה להערותיכם, כדי להצדיק את הצדיק מעיקרו.
דילוג לתוכן