הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

יחסי אישות בתחילת הנישואין

בעזה"י אני מתחתן עוד מעט אחד הדברים שהכי היו קשים לי ברווקות היה נושא של שמירת נגיעה ברוך ה' עמדתי בו בהצלחה. אני רוצה לדעת האם מחמת זה שבביאה ראשונה הכלה נאסרת מותר להקל שהאישה תוציא לבעלה זרע ביד או כל דרך אחרת שלא תיגרום לנו להאיסר זה ממש יעציב אותי אם נצטרך על ההתחלה לשמור נגיעה

התשובה מובאת בפניני הלכה טהרת המשפחה פרק ח – יש אומרים שעדיף להזדרז בקיום בעילת המצווה, למרות שעל ידי כך הכלה תיטמא. אולם על פי הניסיון נראה שההדרכה הנכונה כיום היא לדחות את בעילת המצווה לסוף שבעת ימי המשתה, כדי שהחתן והכלה יוכלו להרבות בשמחת אהבתם. ובינתיים יקיימו חיבור על ידי מגע קל של האיבר באזור פתח הנרתיק, באופן שהזרע ייצא בלא שום לחץ של האיבר על הבתולים.

כדאי מאוד לחתן ולכלה ללמוד לפני החתונה ואחריה את שני ספרי פניני הלכה – טהרת המשפחה ושמחת הבית וברכתו. אם אין לכם את הספרים, אפשר לקרוא אותם דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-05 07:52:05

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שלוש אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה.  3. שהבעל יחדור לנרתיק מאחורי האישה כשהוא עומד.

בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה, פנים מול פנים. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

1. ספר תורה. 2. תנ"ך בשירותים

1. אספתי תרומות לכתיבת ספר תורה וכנראה אשאר עם עודף. מה אפשר לעשות ביתרה? 2. לאחרונה אני רואה פרסומים על תכשיטים שמשולב בהם רבוע קטן, בגודל כמה מ"מ שמודפס עליו כל התנ"ך. משהו כמו מיקרופילם. האם אפשר להכנס עם זה לשרותים? תודה

 1. או לעטר את ספר התורה בכתר יפה, או במשהו אחר. או לתת את התרומה לישיבה המתאימה לרוח התורמים.
 2. מצד הדין מותר להסתובב עם תכשיט כזה, אבל כיון שאסור להיכנס איתו לשרותים בלא שום כיסוי, כגון להכניסו מתחת החולצה, או לשים אותו בתוך התיק, ויש חשש סביר שההולכת עם תכשיט כזה תשכח לכסותו כל פעם כשנכנסת לשירותים, עדיף שלא ללכת איתו אם הכתב שעליו אינו מכוסה באופן קבוע. סיבה נוספת להחמיר בזה היא משום שיש אומרים שצריך שני כיסויים.

  סוגיה זו מבוארת בפניני הלכה ליקוטים א פרק ו סעיף ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

  ו – אין להיכנס לבית הכסא עם כתבי קודש

  מכבודו של ספר התורה המקודש, הכתוב בדיו על הקלף, שלא יכנסו עימו לבית הכסא או לבית המרחץ, ואפילו אם הוא עטוף בכמה כיסויים ונתון בתוך התיק שלו (שו"ע יו"ד רפב, ד).

  השאלה מה דין כתבי קודש מודפסים, האם מותר לאדם להיכנס לשירותים כאשר בכיסו סידור קטן או ספרון קודש או חידושי תורה שכתב על דף?

  תשובה: כיוון שדין סידורים וספרי קודש מודפסים אינו חמור כדין ספר תורה הכתוב בדיו על הקלף, מותר להיכנס עמהם לשירותים כשהם מכוסים בכיסוי אחד. וכיוון שהסידור מונח בכיס, הרי שהכיס מכסה אותו, ומותר להיכנס עמו לשירותים. וזאת בתנאי שהספר נכנס לתוך הכיס ואינו נראה כלפי חוץ.

  ויש מחמירים שרק אם הסידור או ספר הקודש עטוף בשני כיסויים מותר להיכנס עמו לשירותים. כלומר, יש להכניס את הסידור או ספר הקודש לתוך שקית ניילון או נייר, וכשהוא בשקית מניחים אותו בכיס, ועל ידי כך הוא מונח בתוך שני כיסויים. אמנם העיקר כדעה המקילה, הואיל ובנוסף לכך שלדעת רוב הפוסקים די בכיסוי אחד, יש סוברים שכריכת הסידור נחשבת לכיסוי, וממילא עם הכיס עצמו יש שני כיסויים.

  לגבי חידושי תורה שכתובים על נייר, גם החוששים לדעה המחמירה, רשאים להקל ולהיכנס עמהם לשירותים כשהם בכיס, מפני שאין בהם שמות קדושים, וגם הכתב שבו הם כתובים אינו ככתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

  ביאור הסוגיה:

  לגבי סידורים וחומשים ושאר ספרים שיש בהם שמות קדושים, רוב הפוסקים סוברים שדי לכסותם בכיסוי אחד כשנכנסים לשירותים, וכך דעת מ"א או"ח מג, יד, שאם הם בתוך כיס מותר להיכנס עימם לשירותים. וכ"כ הרדב"ז ח"ג תתקמ"ח, וכ"כ ברכי יוסף יו"ד רפב, ו, עפ"י שבות יעקב ח"א פב, שכמו שמותר להיכנס בקמיעים מכוסים בעור לשירותים, כך מותר אם הם מכוסים בבגד, וכתב שכך דעת מהריק"ש בשם הרדב"ז. וכ"כ ר"ש איגר בהגהתו שם. וק"ו אם הם כתובים באותיות רש"י או כתב אחר שאינו אשורי. גם המ"ב או"ח מג, כה, כתב כדעה עיקרית, שמותר להיכנס לשירותים עם כתבי קודש המכוסים בכיסוי אחד. אמנם הזכיר דעות מחמירים שצריך שני כיסויים. לפי זה, הרוצה להחמיר, כשלוקח בכיסו סידור או ספר קודש אחר, יכסנו בכיסוי אחד, וכיס הבגד יהיה הכיסוי השני.

  אמנם יש עוד צד להקל, שיש סוברים שכריכת הספרים נחשבת לכיסוי, וכ"כ בכף החיים או"ח מ, יד, בשם חסד לאלפים רמ, ח (בעניין תשמיש המיטה בחדר שיש שם ספרים, שצריך שני כיסויים). אמנם לדעת הפמ"ג מ, א"א ב, ושו"ת אהל יוסף ב, כריכת הספר אינה נחשבת לכיסוי, וצריך שני כיסויים אחרים. בנוסף לכך יש עוד סברה להקל, שכתב כה"ח או"ח מ, טז, שיש אומרים שספרים מודפסים אינם קדושים כל כך, ומספיק להם כיסוי אחד (לעניין תשמיש המיטה בחדר שהם נמצאים). הספק לעניין ספרים הנדפסים נובע משתי סיבות, א' שיש בהדפסתם פחות כוונה, ב' אותיות הדפוס שונות מהכתב האשורי שכותבים בו את ספר התורה. (עי' בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו ב, יז).

  מכל מקום לעניינינו, אם יניח את הסידור או החומש בכיסו, לדעת כמה פוסקים ייחשב הדבר כשני כיסויים, האחד הכריכה, והשני כיס הבגד. (אם מעל הכיס לובשים סוודר או חליפה, הרי שזה כיסוי נוסף). וזאת בנוסף לדעת רוב הפוסקים שסוברים שדי בכיסוי אחד. ועוד, שיש סוברים שגם במקום שצריך שני כיסויים לספרי קודש, אם הם מודפסים די בכיסוי אחד. לכן מן הדין מותר להיכנס לשירותים עם סידור שיש לו כריכה והוא מונח בתוך כיס. ולעניין חידושי תורה הכתובים על נייר, גם המהדרים שרוצים לחשוש לדעת המחמירים רשאים להקל, מפני שאין בהם שמות קדושים, והכתב העגול שלנו שונה לחלוטין מכתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-02 16:15:41

שטיפת כלים בשבת

האם מותר בשבת בצהריים לשטוף כלים אחרי הארוחות? ביום יום אנחנו לא משאירים כלים בכיור וזה לא נעים לנו להשאיר ככה את הכלים.

אם נשאר עוד לפחות שעתיים עד צאת שבת – מותר. אם לא נשאר שעתיים – זה נראה כהכנה משבת לחול כדי להקל על השטיפה של מוצ"ש.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-01 13:49:49

יש לך שאלה?

פרשת שופטים וחודש אלול – צדק צדק תרדוף

הפרשה מתחילה בציוויים על ענייני המשפט, "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק… צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך".

ארץ ישראל איננה ארץ רגילה, ארץ ישראל היא ארץ שהמגורים בה תלויים במצבו הרוחני של עם ישראל ואחד התנאים היסודיים ביותר ליכולתנו להישאר בארץ הוא עשיית המשפט והצדק.

ניתן לבאר שישנם שתי דרישות שצריכות להתקיים כדי שנוכל לגור בארץ:

 1. קיום כל המצוות הפרטיות המפורטות בפרשות עקב וראה.
 2. קיום המצוות הכלליות על ידי ההנהגה הנכונה. ופרשיות אלו מפורטות בפרשות שופטים וכי-תצא.

וכפי שפותח הספורנו בפרשתנו, "אחר המצוות להמון ציווה ענייני מנהיגיו, והם השופטים והמלכים והכהנים והנביאים, אשר בתיקונם יתוקן עניין ההמון ובקלקולם יקולקל".

ואכן בפרשה זו מופיע מבנה ההנהגה הכללית בעם ישראל שכולל ארבע רשויות: כהונה, מלכות, נבואה וסנהדרין. ועוד חזון למועד לבאר את תפקידה של כל רשות ורשות והיחס שבין הרשויות השונות, ואנו נתמקד היום בפסוק "צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך".

רש"י מבאר: "צדק צדק תרדוף'- הלך אחר בית דין יפה". ומבאר הרמב"ן שיש כאן כפילות שעניינה הוא שהצדק צריך להיות מושג על ידי שני צדדים: הדיינים ובעלי הדינים. "וטעם הכפל לומר הדיינין צריכים שישפטו את העם משפט צדק, וגם אתה צריך לרדוף הצדק תמיד שתלך ממקומך אל מקום חכמים הגדולים".

ונראה שביאור הדברים הוא שהתורה מלמדת אותנו שאין אפשרות ליצור צדק אמיתי על ידי שופטים בלבד, אלא גם בעלי הדין חייבים לרצות את הצדק, לבקש את האמת.

אנו יודעים שבמערכת משפטית שבה בעלי הדינים אינם מחפשים צדק אלא ניצחון ורווח וכל אחד ואחד שוכר לעצמו עורך דין שלא מלמד אותו לומר את האמת אלא את הדבר שיכול להביא אותו לרווחים הגדולים ביותר, אפילו לשופטים הצדיקים והישרים ביותר אין אפשרות להגיע לצדק ולאמת.

והדבר מודגש יותר באבן עזרא שכותב "צדק צדק'- עם בעלי הריב ידבר. וטעם שני פעמים לדבר צדק שירוויח בו או יפסיד"- כלומר, אפילו אם האדם יודע שהוא ידבר צדק, יאמר את האמת כפי שהיא הוא יפסיד, חובה עליו לדבר צדק ואפילו לרדוף אחר הצדק.

האדם צריך ללכת לבית דין לא רק כדי לקבל אלא גם אם הוא חושב שעליו לתת, אלא שאינו בטוח בכך, עליו ללכת לבית הדין.

דגש נוסף שמופיע באבן עזרא הוא החובה לחפש את הצדק כל ימיו, "פעם אחר פעם כל ימי היותך". החיפוש אחר הצדק אסור לו להיות דבר מקרי או התעוררות נקודתית רגעית, אלא הוא חייב להיות מיסודות חייו של האדם.

עוד ניתן לפרש את כפל המילים 'צדק צדק תרדוף' שגם הרדיפה אחר הצדק צריכה להיעשות בצדק. כלומר, אפילו שאנו פועלים לתכלית עצומה ויסודית של עשיית צדק בעולם, המטרה הקדושה והעליונה לא מקדשת את האמצעים, אלא האמצעים גם כן חייבים להיות ישרים וצודקים.

במידה מסוימת ניתן לומר שעיקר חידושה של התורה הוא באמצעים. המטרות הגדולות של הצדק והמשפט, החסד והאמת, הטהרה והקדושה, ידועים היו בעולם אפילו לפני מתן תורה. והחידוש הגדול של התורה הוא, מהם האמצעים הישרים ומדויקים להגיע למטרות אלו.

שתי אפשרויות להשגת הצדק

הרמב"ן מביא מ'ספר הבהיר' פירוש על פי הסוד לפסוק זה, "במדרשו של ר' נחוניא בן הקנה ידרשו בו סוד, אמרו צדק זו מידת דינו של עולם, שנאמר 'צדק צדק תרדוף' וכתיב בתריה 'למען תחיה וירשת את הארץ', אם תדין עצמך תחיה, אם לאו הוא ידין עליך ותקיים בעל כרחך". ומפרש את הדברים בספר 'אור הגנוז', "פירוש אם תדין עצמך מאין באת ואנה תלך ביום הפקודה, תחיה, ואם לאו, הוא, פירוש צדק ידין עליך את הדין שישלם לך כפעלך, ויתקיים אותו דין בעל כרחך".

ופירושם של הדברים הוא שהצדק חייב להיעשות בעולם אלא שישנם שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא שהאדם יחפש וירצה את הצדק, ועל ידי זה הדברים מתקיימים בבחירתו וברצונו של האדם, ודבר זה מכונה חיים, כי אין חיים אלא בבחירה. (ומי שרק פועל מכורח נסיבות ודחפים חיצוניים, קשה לכנות אותו חי, שהרי הוא דומה לבובה המופעלת על ידי חוטים). ובזכות כך זוכה האדם לרשת את הארץ, הארץ העליונה והתחתונה.

האפשרות השנייה לקיומו של הצדק בעולם היא שכוחות הטבע המונהגים על ידי הקב"ה יגרמו לצדק להיעשות, אלא שבאופן זה האדם איננו פועל אלא נפעל, וכמובן שאינו זכאי לשום שכר על הצדק שנעשה.

ולכן התורה מדריכה את האדם "צדק צדק תרדוף"- דהיינו, אתה בעצמך וברצונך תשתדל להשיג את הצדק.

עוד יש לציין שצדק זה איננו רק בדברים שבין אדם לחברו, אלא הוא נוגע לכל שאלות המישורים שבהם האדם פועל, בין אדם לעצמו, בין אדם לקב"ה ובין אדם לחברו. ועל כל זה נאמר "אם תדין את עצמך- תחיה… כי אם לאו הוא ידין עליו".

חודש אלול והתשובה

זכינו להיכנס השבוע לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש המלא אהבה עצומה בין עם ישראל לקב"ה – 'אני לדודי ודודי לי'. חודש בו עלה משה רבנו לקבל את הלוחות השניים- דבר שמעיד שעל אף החטא הכבד, חטא העגל, שגרר לאחריו את שבירת הלוחות עדיין הקב"ה אוהב את עם ישראל ורוצה בהם. חודש זה, בהסתכלות אמיתית, הוא חודש של הסתכלות חד שנתית בלתי חוזרת, לדון את עצמנו- וזוהי אפשרות נפלאה שהקב"ה נתן לנו לתיקון חיינו.

החסד האלוקי שקבע זמן בו על האדם לבחון את חייו ולהעלות אותם כמה מדרגות למעלה הוא חסד עצום. שהרי אנו יודעים שהאדם שקוע במרדף האינסופי והיום יומי בכל הדברים הדחופים והשגרתיים שעליו לעשות, ולכן אינו זוכה להתפנות לעסוק בדברים החשובים, היסודיים והמהותיים של חייו. עניינים אלה נדחים מיום ליום ומחודש לחודש, למרות חשיבותם הרבה. והקב"ה עשה עמנו חסד גדול וקבע עימנו זמן בו בעל כורחנו נפנה מעצמנו חלק מטרדות היום יום ונתעסק בבחינה מהותית ועמוקה של חיינו.

וכפי שהסברנו, כאשר אדם דן את עצמו הוא בוחר והוא חי ויורש את הארץ. והקב"ה מבטיח לסייע לכל מי שחוזר בתשובה בזמן זה, וכפי שמובא בספרי החסידות שבזמן הזה 'המלך בשדה' ויש סיעתא דישמיא גדולה לתיקון ועליה.

וקול השופר מעורר אותנו לדבר זה, ובמידה מסוימת אפשר לומר שהדין שבא אחר כך בראש השנה הוא על הפספוס וההחמצה על ההזדמנות הגדולה שניתנה לנו בחודש אלול. לכן השופר שניסה בכל כוחו לעורר אותנו במהלך כל החודש הוא המסמל את הדין בראש השנה.

יהי רצון שנזכה לנצל את ההזדמנות הגדולה לדון את עצמנו ומתוך כך נירש את הארץ.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן