הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שבת

בס״ד שלום כבוד הרב, ברצוני לשאול 2 שאלות 1 בשבת אחת טיילתי עם אבי בלילה ובמהלך הטיול נדלקו אוטומטית אורות ברחוב אפילו בשבילים, לא נהנתי מאורות אלו וזה אפילו הפריע לי, האם מותר לעבור שוב במקומות אלו? כי בהתחלה לא ידעתי שילדק אך הבנתי שבהמשך השביל זה עלול לקרות שוב, אבל בכל מקרה לא היה לי צורך באורות אלו. 2 אם שערה מראשי נתקעת בטעות בכיסא או חפץ מותר לתלוש אותה כדי להזיז את הראש משם? לפעמים זה קורה מתוך אינסטינקט, השאלה אם מותר לעשות זאת בשינוי? תודה רבה ומועדים לשמחה

פניני הלכה שבת פרק יז –

פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית

מותר לעבור בשער שמותקנת בו מערכת לגילוי מתכות, וכן במקום שמותקנת בו מצלמה או חיישנים שקולטים את תנועות העוברים ואף נדלקת נורה קטנה, מפני שההולך שם לא מתכוון לגרום לפעילות החשמלית ואין לו הנאה ממנה. אמנם כאשר הדבר בולט, כגון כשעובר במקום שנדלק פנס, אף שאין לו כל עניין באור זה, מפני כבוד השבת עדיף ללכת בדרך אחרת. ואם הפנס מותקן בשביל הגישה לביתו, אם אין אפשרות אחרת להיכנס לבית, יעבור שם בזחילה, ואם האור נדלק, יעצום את עיניו באופן שרואה מעט רק כדי לא להיכשל בדרכו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-10-01 02:14:25

מוקצה

יהודי אחד שאל אותי מה המקור למה שהרב מלמד כתב בעניין היתר נגיעה במוקצה: "האיסור הוא לטלטל מוקצה, כלומר להזיז אותו בידיים, אבל מותר לנגוע במוקצה בלא להזיז אותו".

נגיעה במוקצה.

 

שבת קנא. משנה– עושין כל צרכי המת, סכין ומדיחין אותו, ובלבד שלא יזיז בו אבר.

 

מהר"ם,ר' ירוחם-מכאן שמותר לנגוע במוקצה.

וכ"פ השו"ע (שח,מב) והרמ"א (שח,ג)-לגעת מותר,ובלבד שלא ינענעו.

 

 

ונחלקו כשהנגיעה היא לצורך המוקצה:

 

ירושלמי ביצה ה,א-ביצה שנולדה ביו"ט: שמואל אמר,כופין עליה כלי. א"ר מנא,ובלבד שלא יהא כלי נוגע בגופה

של ביצה.

והובא להלכה ברא"ש ובראב"ד.

 

וקשה,שלמדנו לעיל שמותר ליגע במוקצה ?  תירוץ:

תה"ד,סז-יש חילוק בין נגיעה לצורך המוקצה שבזה אסור אף שאינו מטלטל את המוקצה,לבין נגיעה שלא לצורך המוקצה

שבזה התירו (לפי"ז צ"ל בדעתו שסיכת והדחת המת אינה לצורך המת,מפני כבודו,אלא צורך כבוד החיים, וכדעת הרמב"ם והראב"ד שם).

מ"מ (שבת כה,כג)-גם נגיעה לצורך המוקצה מותרת,ובירושלמי אסר כי מדובר בביצה שמתנועעת ע"י הנגיעה בה.

 

שו"ע (שי,ו)-מותר לכפות כלי על מוקצה לשומרו,ובלבד שלא יגע בו.

מ"א (תקיג,ב),תו"ש,פמ"ג-דעתו לאסור כתה"ד.

וכ"פ להלכה המ"א והט"ז. ואע"פ שנוגע ע"י כלי והוי טלטול מן הצד,מ"מ אסור לצורך דבר האסור,וכדלקמן.

וכ"פ מנוח"א.

מ"ב (ע"פ הגר"א ובאר הגולה)-דעתו להתיר כמ"מ,אלא שאסר פה כיון שמדובר בביצה שמתנדנדת ע"י הנגיעה.

וכ"פ הרמ"א (תקיג,א. וכ"מ מסתימתו בסימן שח,ג). וכ"פ הגר"א,דה"ח,באר הגולה ומ"ב (שח,יז; שי,כב).

וכ"פ תורת שבת,ילקו"י (ח"ב עמ' שיט),שש"כ (כב,לב) ואורח"ש (יט,קצז).

וכן הלכה!

 

=> ביצה ושאר מוקצה העגולים אין לנגוע בהם וגם אין לכסותם בדבר הנוגע בהם, כיון שפס"ר שיזוזו עי"כ. [1]

אבל מכשירים חשמליים,כגון: טלפון,מחשב וכיוצ"ב,מותר לכסותם (אורח"ש,קצח),וכן מותר לכסות בשבת את מתג

החשמל בכיסוי המיוחד לו (שם,רא).

 

 

שימוש במוקצה ע"י נגיעה.

 

רמב"ן (שבת קכב.)-מותר לשבת על אבן, וזה הטעם שמותר לישראל לרדת בכבש שנוכרי עשה לעצמו בשבת ואין בו משום

מוקצה, משום שהוא רק משתמש בו ולא מטלטלו.  וכ"כ המרדכי,ריב"א ור' שמשון (ודלא כרשב"א שאסר).

וכ"כ המאירי (שבת קכה:)-"ישיבה בלא טלטול אינו כלום,ומעשים בכל יום שיושבים על האבנים,שאין זה טלטול אלא

נגיעה בעלמא כנגיעה בכותל או בקרקע… שאין הנגיעה כלום".

 

 

לסיכוםמותר לנגוע במוקצה.

[1] אף שהוא פס"ר דלא ניח"ל בדרבנן (ואינו תרי דרבנן, שטלטול מן הצד אינו שינוי גמור, כיון שנעשה ע"י ידיו).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-29 06:04:55

שניים מקרא ואחד תרגום

שלום לרבנים האם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום וזאת הברכה בשבת או שצריך לחכות להודיענו רבה? כל טוב

אפשר לקרוא וזאת הברכה מהשבת שבה קוראים פרשה זו במנחה (שבט הלוי י, עח; חוט שני ד, פז, א; פס"ת רפה, 56, בירור הלכה (זילבר), הרב אלישיב).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-28 16:20:01

סכך

סכך שמונח על הסוכה משנה לשנה כשרה או חייב להרים כלם (תעשה ולא מן העשוי)?

פניני הלכה סוכות ב, ה – לכתחילה צריך לחדש בה דבר לקראת החג, כגון להוסיף סכך של טפח על טפח (כ-8 ס"מ), או קנה דק על כל אורכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-27 06:24:14

יש לך שאלה?

כשהנשמה מאירה – לפרשת לך לך

לגרסת הדפסה

גשם וחשוון

אנו מתחילים היום לבקש את הגשם, דבר המבשר רשמית על בא החורף. כידוע החורף הינו תקופה קשה ואפורה להרבה מאוד בני אדם, הן בשל הרצף של השגרה הארוך והן בגלל הקור והאפרוריות השולטים בחוץ.

סיפר לי חבר העובד באחת המאפיות הגדולות בארץ שכל שנה בחורף ישנה עליה של עשרות אחוזים במכירת העוגות והעוגיות. תחושת העצבות והדיכאון שמשתלטת על האנשים ברמה זו או אחרת, גורמת להם לנסות למלא את החסר על ידי פחמימות עתירות קלוריות.

תחושת החיסרון הפנימית גורמת לנו לחפש דברים חיצוניים בכדי להתמלא. למרות שכולנו יודעים ששום דבר חיצוני לא באמת ימלא את החסר, לא יפתור את תחושת הקדרות, לא יצליח להביא אותנו לשמחה ואושר. ואף על פי כן, מחוסר ידיעה כיצד כן אפשר להתמלא, אנו חוזרים שוב ושוב להתמלא מדברים חיצוניים. יש הבורחים לדברים חריפים כגון סמים ואלכוהול, יש הבורחים למחשב ולעולמות הדמיון והפנטזיה בטלוויזיה ובקולנוע, ויש המעדיפים לברוח אל עולם החלומות במיטתם.

מרן הרב קוק זצ"ל כותב על חודש מר-חשוון את משפטו הנודע "כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים". כלומר, השמחה תבוא מהארת הנשמה, מכך שאדם יתחדש באופן רוחני, יחדש את הדבקות בה', את ההבנה שה' מלווה אותו, תומך בו ומשגיח עליו באהבה עצומה בכל רגע ורגע.

אברהם – איש שלם

וזוהי גדולתו העצומה של אברהם אבינו שאומר למלך סדום "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברהם" והגמרא (חולין פח:) אומר על כך "אמר רבא: בשכר שאמר אברהם אבינו 'אם מחוט ועד שרוך נעל' זכו בניו לשתי מצוות: לחוט של תכלת ורצועה של תפילין.

ומבאר על כך הרב חרל"פ (מי מרום ה,מח) ש"נראה שלא מפני הניסיון שלא רצה לקחת זכה לשכר זה, אלא בעיקר מפני שהגיע אברהם לידי מדרגה עליונה וזיכוך נפלא כזה עד שהרגיש שיש לו הכל במילוי היותר גמור ולא חסר לו כלום, אפילו חוט או שרוך אחד".

שמחת הדביקות בה'

זוהי מעלה עליונה שהאדם כל כך שמח בטוב שהקב"ה נותן לו שהוא איננו מרגיש שום תחושת חיסרון. לא לחינם פותח היהודי את יומו בברכת 'מודה אני לפניך'. תחושת ההודאה וההלל, היכולת לראות בטוב ה', בארץ חיים, היא היכולת הבסיסית לשמוח.

המצוות שעם ישראל זוכה להן בעקבות מדרגה זו הן המצוות המקשרות והמחברות את האדם לקב"ה: מצוות הציצית העוטפת את האדם מכל צדדיו ומרמזת על החיבוק האלוקי, "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני". ומצוות התפילין על הקישור והחיבור שלנו לקב"ה, כפי שדורשת הגמרא בברכות "כי שם ה' נקרא עליך'… אלו תפילין של ראש". כשאדם הולך עם תפילין שם ה' נקרא עליו, והוא קשור בקב"ה במחשבותיו (תפילין של ראש), במעשיו (תפילין של יד) ואפילו ברגשותיו (הפניה של תפילין של יד לכיוון הלב).

זהו הדבר היחיד שבכוחו למלא את תחושת החיסרון והריקנות הנמצאת באדם כל זמן שאינו חש חיבור וקישור לאינסוף. בימות החורף הבאים עלינו לטובה ולברכה תפקידנו להתמלא בשמחה פנימית, שמחה בקשר שלנו עם הקב"ה.

יהי רצון שנזכה לחורף שמח ומאושר, אנו וכל בית ישראל.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן