חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שימוש בתנור ביום טוב

הרב, שלום. ברשותי תנור שאין מצב "שבת", דהיינו הוא עובד על תרמוסטט. האם מותר להשתמש בתנור ביום טוב ?

מותר להשתמש בו על ידי שעון שבת, ומותר לפתוח אותו כדי לראות את מצב התבשיל רק כאשר נורת החימום דולקת. יש להכינו מראש על רמת החום הנדרשת מבלי לגעת בכך בחג.

הלכות יום טוב מובאות באופן קצר ובהיר בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-11 06:09:29

סיכון חיים למען הצלת גופת שבוי

האם מותר לחייל לסכן את חייו ולהיכנס לתוך איזור תחת אש ועם מטענים רבים על מנת לחלץ גופת ישראל מהשבי? (בהנחה שלאותה משימה שהוא נשלח אליה ודאי שיש שם רק גופות ולא אנשים חיים). בהסתכלות הלכתית נטו, האם זה מותר? (כי הרי ודאי שחייל הוא חלק ממערכת שלמה ויש לו פקודות והוא חייב לבצע אותן ויש פה גם ערך מדינתי וחיזוק הרוח וכו'… אין לי ספק שיש פה עוד שיקולים גדולים ביותר… אך אני שואל בבחינת ההלכה נטו)

כן. שהרי במצב מלחמה השיקולים אינם פרטיים – אדם מול אדם, אלא השיקול הוא ניצחון המלחמה, כאשר כל הצלחה שלנו היא כשלון לצד השני, ובנוסף לכך הדבר מגביר את מורל החיילים והעם.

פניני הלכה שבת כז, יב: "…נפילת הגופות פוגעת במורל החיילים, והחברה הישראלית מוכנה לשחרר מחבלים עבור החזרתם, הרי שיש בהצלת גופות משום פיקוח נפש."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-06 23:41:18

יש לך שאלה?

ישראל, הקב"ה והתורה חד הם – פרשת בהעלותך

שבעת החומשים

באמצעה של פרשת בהעלותך מופיעים שני פסוקים המוקפים בשתי "נ" הפוכות, וחז"ל מוסרים לנו ששני פסוקים אלו מהווים ספר תורה בפני עצמו. וכדברי המדרש: "חוכמות בנתה ביתה' – בר קפרא פתר קריה בתורה וכו', 'חצבה עמודיה שבעה' אלו שבעה ספרי תורה. ולא חמישה הן? בר קפרא עביד מרישיה ד'וידבר' עד 'ויהי בנסוע הארון' חד, מן 'ויהי' עד 'ובנחה' חד, ועד סיפיה חד, הרי שבעה".

ודבר זה נפסק בגמרא (שבת קטו:): "בעא מיניה רב הונא בר חלוב מרב נחמן, ספר תורה שאין בו ללקט (שנשארת כאן תיבה ובמקום אחר תיבה) שמונים וחמש אותיות (זהו שיעור לספר תורה שנמחק או בלה להיות עומד בקדושתו) כגון פרשת 'ויהי בנסוע הארון' (שהוא ספר לעצמו ויש בה פ"ה אותיות) מצילין אותה (בשבת) מפני הדליקה או אין מצילין?.. אמר ליה אין מצילין". וכן פסק להלכה הרמב"ם (הלכות שבת פכ"ג הכ"ח) שכל ספר תורה שאין בו שמונים וחמש אותיות אין מצילין אותו מפני הדליקה.

שני פסוקים הם חומש?

ויש להבין מדוע פסוקים אלו כה מרכזיים עד שהם מהווים ספר תורה בפני עצמו? איזה יסוד מופיע בשני פסוקים אלו עד שהתורה רצתה להדגיש ולציין אותם באופן כל כך מיוחד? (ונציין בקשר זה שחז"ל, מתוך הבנה על חשיבותם של פסוקים אלו, תיקנו לאומרם בהוצאתו ובהכנסתו של ספר התורה לארון הקודש).

וזה לשון הפסוקים: "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחו יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל".

ישראל, הקב"ה והתורה חד הם

ונראה לומר שהיסוד המרכזי שמתגלה בפסוקים אלו הוא שישראל, הקב"ה והתורה חד הם. ונסביר: עם ישראל בחייו, בתנועותיו, בהיסטוריה שלו, בעלייתו ובירידתו, מגלה את הופעת הקב"ה בעולם, וזאת על ידי שעם ישראל חי את התורה – שהיא רצונו של הקב"ה, וכל הופעה והופעה של התורה מהווה הופעה של הקב"ה בעולם. וננסה לראות את הדברים בתוך הפסוקים.

"ויהי בנסוע הארון" – וכי לתורה יש רגליים או גלגלים? באיזה אופן היא נוסעת? אלא כמובן, באופן פשוט, הכוונה היא שעם ישראל החל את מסעו. וכאשר עם ישראל נוסע, כשעם ישראל מתקדם, זוהי התקדמות של התורה, וממילא גם הארון נוסע.

"ויאמר משה קומה ה' " – משה מודיע ומעורר על כך שכאשר התורה מתקדמת, ע"י התקדמותו של עם ישראל, הרי ששמו של הקב"ה מתקומם ומתגדל.

"ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך" – וכי יש אויבים לקב"ה? וכי יש משנאים לקב"ה? על כך מבאר רש"י במקום ש"משנאיך' – אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם, שנאמר 'ומשנאיך נשאו ראש' ומי הם? 'על עמך יערימו סוד'".

רש"י מפרש את המילים 'קומה ה' ש"לפי שהיה מקדים לפניהם מהלך שלושת ימים, היה משה אומר עמוד והמתן לנו ואל תתרחק יותר"- כלומר 'קומה' מלשון עמידה ועצירה.- גם על פי פירוש זה המילים 'קומה ה" עניינם לומר שהשכינה והתורה צריכות להיות דבוקים ומחוברים בישראל ולא רחוקים מהם.

"ובנוחו יאמר שובה ה' " – כשעם ישראל במנוחה ובנחת אז ה' שב לעולם ומתגלה בו, והשכינה שורה. ובאיזה אופן מתגלית השכינה? על ידי…

"רבבות אלפי ישראל" – שעם ישראל זוכים לריבוי, למנוחה, להקמת מדינתם וליישוב ארצם, אז השכינה שבה ומתגלה בעולם.

היסודות הללו הינם יסודות חיינו ויסודות עבודתנו, הם כל שאיפתנו ומגמת חיינו, ולכן הם ראויים להיות ספר תורה בפני עצמו. ספר תורה שכל אחד ואחד מישראל צריך לחזור ולשנן אותו כל פעם שהוא נפגש עם התורה.

ואם נזכה מתוך כך להתקדם ולבנות את כל המערכות בשלמות אז נזכה שהתורה תופיע בשלמות, ובאופן פנימי- ה' יופיע באופן עליון בתוך העולם.

וכפי שכותב מרן הרב זצ"ל (אורות התורה א, ג) שכדי שהתורה תתגלה בשלמות "צריכה ארץ ישראל להיות בנויה וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה…"

יהי רצון שנזכה להוביל את השראת השכינה בארץ, את גילוי אורם של ישראל ואת הגדלת התורה.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן