הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שבת

בס״ד שלום כבוד הרב, ברצוני לשאול 2 שאלות 1 בשבת אחת טיילתי עם אבי בלילה ובמהלך הטיול נדלקו אוטומטית אורות ברחוב אפילו בשבילים, לא נהנתי מאורות אלו וזה אפילו הפריע לי, האם מותר לעבור שוב במקומות אלו? כי בהתחלה לא ידעתי שילדק אך הבנתי שבהמשך השביל זה עלול לקרות שוב, אבל בכל מקרה לא היה לי צורך באורות אלו. 2 אם שערה מראשי נתקעת בטעות בכיסא או חפץ מותר לתלוש אותה כדי להזיז את הראש משם? לפעמים זה קורה מתוך אינסטינקט, השאלה אם מותר לעשות זאת בשינוי? תודה רבה ומועדים לשמחה

פניני הלכה שבת פרק יז –

פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית

מותר לעבור בשער שמותקנת בו מערכת לגילוי מתכות, וכן במקום שמותקנת בו מצלמה או חיישנים שקולטים את תנועות העוברים ואף נדלקת נורה קטנה, מפני שההולך שם לא מתכוון לגרום לפעילות החשמלית ואין לו הנאה ממנה. אמנם כאשר הדבר בולט, כגון כשעובר במקום שנדלק פנס, אף שאין לו כל עניין באור זה, מפני כבוד השבת עדיף ללכת בדרך אחרת. ואם הפנס מותקן בשביל הגישה לביתו, אם אין אפשרות אחרת להיכנס לבית, יעבור שם בזחילה, ואם האור נדלק, יעצום את עיניו באופן שרואה מעט רק כדי לא להיכשל בדרכו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-10-01 02:14:25

מוקצה

יהודי אחד שאל אותי מה המקור למה שהרב מלמד כתב בעניין היתר נגיעה במוקצה: "האיסור הוא לטלטל מוקצה, כלומר להזיז אותו בידיים, אבל מותר לנגוע במוקצה בלא להזיז אותו".

נגיעה במוקצה.

 

שבת קנא. משנה– עושין כל צרכי המת, סכין ומדיחין אותו, ובלבד שלא יזיז בו אבר.

 

מהר"ם,ר' ירוחם-מכאן שמותר לנגוע במוקצה.

וכ"פ השו"ע (שח,מב) והרמ"א (שח,ג)-לגעת מותר,ובלבד שלא ינענעו.

 

 

ונחלקו כשהנגיעה היא לצורך המוקצה:

 

ירושלמי ביצה ה,א-ביצה שנולדה ביו"ט: שמואל אמר,כופין עליה כלי. א"ר מנא,ובלבד שלא יהא כלי נוגע בגופה

של ביצה.

והובא להלכה ברא"ש ובראב"ד.

 

וקשה,שלמדנו לעיל שמותר ליגע במוקצה ?  תירוץ:

תה"ד,סז-יש חילוק בין נגיעה לצורך המוקצה שבזה אסור אף שאינו מטלטל את המוקצה,לבין נגיעה שלא לצורך המוקצה

שבזה התירו (לפי"ז צ"ל בדעתו שסיכת והדחת המת אינה לצורך המת,מפני כבודו,אלא צורך כבוד החיים, וכדעת הרמב"ם והראב"ד שם).

מ"מ (שבת כה,כג)-גם נגיעה לצורך המוקצה מותרת,ובירושלמי אסר כי מדובר בביצה שמתנועעת ע"י הנגיעה בה.

 

שו"ע (שי,ו)-מותר לכפות כלי על מוקצה לשומרו,ובלבד שלא יגע בו.

מ"א (תקיג,ב),תו"ש,פמ"ג-דעתו לאסור כתה"ד.

וכ"פ להלכה המ"א והט"ז. ואע"פ שנוגע ע"י כלי והוי טלטול מן הצד,מ"מ אסור לצורך דבר האסור,וכדלקמן.

וכ"פ מנוח"א.

מ"ב (ע"פ הגר"א ובאר הגולה)-דעתו להתיר כמ"מ,אלא שאסר פה כיון שמדובר בביצה שמתנדנדת ע"י הנגיעה.

וכ"פ הרמ"א (תקיג,א. וכ"מ מסתימתו בסימן שח,ג). וכ"פ הגר"א,דה"ח,באר הגולה ומ"ב (שח,יז; שי,כב).

וכ"פ תורת שבת,ילקו"י (ח"ב עמ' שיט),שש"כ (כב,לב) ואורח"ש (יט,קצז).

וכן הלכה!

 

=> ביצה ושאר מוקצה העגולים אין לנגוע בהם וגם אין לכסותם בדבר הנוגע בהם, כיון שפס"ר שיזוזו עי"כ. [1]

אבל מכשירים חשמליים,כגון: טלפון,מחשב וכיוצ"ב,מותר לכסותם (אורח"ש,קצח),וכן מותר לכסות בשבת את מתג

החשמל בכיסוי המיוחד לו (שם,רא).

 

 

שימוש במוקצה ע"י נגיעה.

 

רמב"ן (שבת קכב.)-מותר לשבת על אבן, וזה הטעם שמותר לישראל לרדת בכבש שנוכרי עשה לעצמו בשבת ואין בו משום

מוקצה, משום שהוא רק משתמש בו ולא מטלטלו.  וכ"כ המרדכי,ריב"א ור' שמשון (ודלא כרשב"א שאסר).

וכ"כ המאירי (שבת קכה:)-"ישיבה בלא טלטול אינו כלום,ומעשים בכל יום שיושבים על האבנים,שאין זה טלטול אלא

נגיעה בעלמא כנגיעה בכותל או בקרקע… שאין הנגיעה כלום".

 

 

לסיכוםמותר לנגוע במוקצה.

[1] אף שהוא פס"ר דלא ניח"ל בדרבנן (ואינו תרי דרבנן, שטלטול מן הצד אינו שינוי גמור, כיון שנעשה ע"י ידיו).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-29 06:04:55

שניים מקרא ואחד תרגום

שלום לרבנים האם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום וזאת הברכה בשבת או שצריך לחכות להודיענו רבה? כל טוב

אפשר לקרוא וזאת הברכה מהשבת שבה קוראים פרשה זו במנחה (שבט הלוי י, עח; חוט שני ד, פז, א; פס"ת רפה, 56, בירור הלכה (זילבר), הרב אלישיב).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-28 16:20:01

סכך

סכך שמונח על הסוכה משנה לשנה כשרה או חייב להרים כלם (תעשה ולא מן העשוי)?

פניני הלכה סוכות ב, ה – לכתחילה צריך לחדש בה דבר לקראת החג, כגון להוסיף סכך של טפח על טפח (כ-8 ס"מ), או קנה דק על כל אורכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-27 06:24:14

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

דבר תורה לפרשת שלח לך – אי האמונה בצדקת הדרך

ספר במדבר מתאר את תקופת גיל ההתבגרות של בני ישראל. כשם שבדרך-כלל נער המצוי בגיל 'הטיפש-עשרה' מתחיל לבדוק גבולות ולערר על הדרכת הוריו, כך בני ישראל בודקים האם הייעוד שהוטל עליהם להיות 'מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ' אכן מקובל עליהם.

בשבת שעברה, האספסוף שבעם מרדו בהדרכת התורה לרסן את יצריהם, והם תוארו כי "הִתְאַוּ֖וּ תַּאֲוָ֑ה". בפרשתנו, מרידת בני ישראל היא ביעד ההליכה במדבר- "וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָשָׂאתִי אֶת יָדִי לָתֵת אֹתָהּ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב…". ושבת הבאה, קורח ועדתו ימרדו בהנהגה בטענת 'הון-שלטון'.

בעוד בחטאים האחרים העונש היה יחסית 'מצומצם', ונענשו אלו שחטאו והחטיאו. במאיסה בארץ ישראל העונש היה בהיקף עצום! כל מי שבן עשרים ומעלה לא יכנס לארץ ישראל, וימות במדבר במהלך הסיבובים שיתבצעו במשך 40 שנה.

נבקש להתבונן בסיפור.

כשהמרגלים חזרו מביקורם בארץ ישראל, הם סיפרו לקהל את אשר ראו עיניהם בביקורם לארץ. אכן ארץ ישראל 'זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ', ו'וְהֶעָרִים, בְּצֻרוֹת גְּדֹלֹת מְאֹד, וְגַם-יְלִדֵי הָעֲנָק, רָאִינוּ שָׁם'.

וצריך לשאול:

  • הרי הם דיברו אמת! אז מה בדיוק חטאם של המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה?
  • האם היינו רוצים שהם ישקרו לעם?
  • האם העונש הוא לא חסר פרופורציות?

עובדות – אינן טענה

בעברי השתתפתי קצת במועדון 'דיבייט' של האוניברסיטה, שמפגיש סטודנטים המנהלים ויכוח על נושאים שנמצאים על סדר היום. אחד מעקרונות היסוד שנאמרו לנו הוא: "עובדות אינן טענה". כלומר, זה שאתה מציג עובדות ומנסה לשכנע את באמצעותן – טעות יסודית בידיך. עובדות יכולות לשמש כתמיכה לשני טענות הצדדים, הכל תלוי איך אתה מציג אותם.

ניתן משל: נגיד שאתם יושבים בארוחת ערב שקטה בבית. פתאום, מתפרץ השכן לביתכם מבלי לדפוק בדלת ודורש (!) מכם כוס סוכר בשביל הכנת העוגה שהוא נמצא באמצע הכנתה.

ניתן להתייחס אל השכן לפחות בשני כיוונים מנוגדים:

  • השכן – חוצפן, גס רוח וחושב שמגיע לו הכל! הרי, מה הוא העלה על דעתו שהתפרץ לבית מבלי לדפוק. ובכלל, מה זו הדרישה הזו? היה צריך לבקש בצורה מכובדת.
  • השכן – בעל ביטחון עצמי גבוה, דבקות במטרה וכריזמה! יש לו מטרה לאפות עוגה, והוא חפץ להשלים את משימתו בהצלחה. כניסתו לבית מבטאת יפה את הביטחון העצמי שלו, ודרישתו לכוס סוכר מציגה יפה את הכריזמה שהוא ניחן בה.

אי אמונה בצדקת הדרך

אכן, תיאור המרגלים את ארץ ישראל היה נכון עובדתי . אולם, אמירת לשון הרע היא גם על אמירת אמת! למשל, אם אדם הוא שמן, גם אם נאמר עליו את האמת שהוא שמן, הדבר ייחשב כלשון הרע. כי כל דבר בעל משמעות גנאי – על אף נכונותו – הוא לשון הרע.

מחלוקת יהושע וכלב לשאר המרגלים לא הייתה על העובדות שהוצגו לעם, אלא בפרשנות שלהם. וזאת, נגזרת מעולם ערכים ואמונות של האדם!! לא סתם, אדם דיכאוני מפרש את כל מה שמתרחש בחייו פן שלילי, וכן ההיפך….

המרגלים, לא האמינו בערכה של ישיבת ארץ ישראל! וממילא, העובדות שימשו לחזק את מסרם – 'אֶרֶץ אֹכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ הִוא'!  הרי, ענקים שמתגוררים בארץ ופירות עצומים ממחישים יפה את המוזרות של ארץ ישראל.

מנגד, כלב ויהושע ראו בעובדות את הגודל המיוחד של ארץ ישראל. היא אינה רק פיסת קרקע, אלא  עושרה הרוחני מתבטא אצלה גם בצד הגשמי. וגם אנו, בני ישראל, התברכנו בעושר רוחני שצריך להתבטא בצד בגשמי, וזוהי אם כן ההתאמה הטובה ביותר – "טוֹבָה הָאָרֶץ מְאֹד מְאֹד".

כעומק החטא – כך עומק העונש

סוג העונש יכול לתת פן נוסף על מהות החטא.

גזרת המוות על כל דור המדבר מלמדת כי הבעיה היא שורשית, ולא ניתן לטפל בה מלבד עקירה! אי האמונה בערכה של ארץ ישראל לא יכול להיכנס בלבבותיהם של האנשים בגילאי עשרים ומעלה שנכוו מתרבות מצרים. דור חדש צריך להתפתח, ויוכל להיפגש עם מעלתה של ארץ ישראל.

אנו, שזכינו לחיות בדור התחייה הלאומי בארץ מולדתנו, נדרשים לכפר על חטא מאיסת הארץ, ולומר בראש כל חוצות – "טוֹבָה הָאָרֶץ מְאֹד מְאֹד".

שבת שלום

 

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן