לוח אירועים


יש לך שאלה?

חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

Displaying 241 – 260 of 179489101112131415161718

שאלות אחרונות

פניני הלכה -י"ז אות ח'

שלום וברכה! קודם כל חייב אני לכיר טובה על עתר פניני הלכה. במשך החורף השתמשתי בו עם "חברותה טלפון" ונהנו ממנו הרבה! בפניני הלכה פרק י"ז אות ח' בהערה ח' כתוב: עי’ לעיל ט, ט, לעניין ‘גרמא’, שיש מתירים ‘גרמא’ לכתחילה, ולרוה”פ ‘גרמא’ מותר בשעת הדחק. וכאן שאינו מתכוון להפעיל, אלא הוא פסיק רישא דלא ניחא לו, גם כשאינו בשעת הדחק מותר. עכ"ל. למה צריכים זה שאינו מתכוון להפעיל אלא פרדל"נ? הרי מדברים על הרוצה לאכול בשבת וממילא שעת הדחק הוא? עוד נראה שאכן פ"ר דניחה לו הוא דאם לא יפעיל המנוע עלול המאכלות שבתוך המקרר להתקלקל. תודה מראש על התשובה ושבת שלום ומבורך שלום ראזענבערג

  1. לא מספיק להתיר בשעת הדחק, כיון שמדובר על היתר גורף לכל שבתות השנה, ולכן רק אם ההיתר יהיה לכתחילה, לא חייבים מקרר שיש לו מצב שבת.
  2. כיון שהמנוע נמצא בקרבי המקרר ופועל באופן אוטומטי, האדם כלל אינו נותן דעתו לפעולתו, וכלל לא אכפת לו האם יפעל כעת בעקבות פתיחתו או לא. ולכן נחשב הדבר כלא אכפת ליה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-05-14 14:07:36

מהמרפק עד הכתף נחשב כמקום מכוסה ע"פ הרב מלמד?

שלום הרב, הרב אויערבך כתב שמהמרפק לכתף אין זה נחשב מקום מכוסה ולכן אין צורך ליטול ידיים לאחר שנוגעים במקום זה, והחזו"א כתב שזה אכן נחשב מקום מכוסה וצריכים ליטול ידיים אחר שנוים במקופ זה. מה דעת הרב מלמד בנושא?

פניני הלכה תפילה פרק ה הערה 2:

כתב שו"ע צב, ז: "מקום מטונף היינו מקומות המכוסים באדם לפי שיש בהם מלמולי זיעה, וכן אם חיכך הראש". והכוונה שחיכך בשורשי שערותיו, אבל אם רק נגע בשערות מלמעלה, אין צריך ליטול ידיו (שועה"ר ומ"ב קסב, נח, וקסד, י). ובכה"ח ד, ס"ק עה וצח, הקל גם אם חיכך בשורשי השערות שאינן מכוסות בכובע, שאין שם זיעה. ובציץ אליעזר ח"ז ב, יד, מסיק שאם חפף את ראשו ושערותיו נקיות, גם המחכך בשורשי שערותיו אינו צריך ליטול ידיו.

הנוגע בשאר מקומות מכוסים שבגוף, אם הגוף רחוץ ואין בו מלמולי זיעה, נחלקו האחרונים אם צריך ליטול ידיו. בא"א בוטשאטש ד, כא, מחמיר, וביבי"א ה, א, ד-ה, הביא פוסקים להקל. וההולכים בשרוול קצר, ונגעו בבשרם מעל המרפק, למנח"י ח"ג כו, י, אינו נחשב כמקום מכוסה. והזכיר שהחזו"א כתב שמקום זה מוגדר כמקום מכוסה ובטלה דעתם. אולם במור וקציעה סי' ד כתב שאינו מקום מכוסה אצלם. וכן המנהג.

הנוגע בהפרשת האוזן – כתב הרמ"א צב, ז, שהוא מקום מכוסה. ובמ"ב ל, כתב שהגר"א מיקל בזה. ובאוצרות הגר"א עמ' 219 באר שהגר"א לא היקל בזה. וכן הנוגע בהפרשות נזלת שבאפו נחשב נוגע במקומות המכוסים.

לגבי לימוד תורה וברכות, הנוגע במקומות מכוסים רשאי אם ירצה לשפשף את ידיו בבגדו וללמוד או לומר ברכות, וככל שהמקומות הללו פחות נקיים כך נכון יותר להחמיר ליטול ידיים (עי' שו"ע ד, כג, ומ"ב ד, סא).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-05-11 15:12:16

בשנת שמיטה

האם מותר לי לומר לגוי שבשנת השמיטה הוא ישקה בתנאי תשלום? עוד שאלה: והאם אי לא מתכוון להשתמש בפרי של אותו עץ או ירוקות מותר לי?

מותר לישראל לומר לגוי לעשות עבורו בשביעית מלאכה שיסודה מדברי חכמים, אבל לגבי מלאכה שיסודה מהתורה, אף שכיום מצוות השביעית מדברים חכמים, נוהגים להקל רק במקרים דחוקים. ולכתחילה נכון ליצור עסקה כזו שגם הגוי יהיה שותף ברווחים, שאז הוא עושה את מלאכתו עבור עצמו. בדיעבד שביקש היהודי מהגוי לעבוד או לזרוע בשדהו בלא דוחק, הגידולים מותרים באכילה ואין עליהם גזירת ספיחים.

הלכה זו מובאת בספרו של הרב אליעזר מלמד שליט"א – פניני הלכה שביעית ויובל פרק ה. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר, וכך כדאי לכל מי שיש לו גידולים לעשות – ללמוד היטב את הספר. קשה לענות כראוי על שאלות של מי שלא למד את ההלכות.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-05-07 05:19:41

שאלה הלכתית הנוגעת לימנו בצבא:

חיילים צה"ל במצב מלחמה – סמוך ליישובים יהודים העוסקים בגידול חקלאי של פירות, דגן, קטניות וירקות. האם עליהם להפריש תרומות ומעשרות בטרם יאכלו מהפירות? האם הם צריכים לבקש ראשות או שיכולים לקחת – כי מלחמה? ומה הדין בשני המקרים? תודה רבה!

  1. גם במצב מלחמה אסור לחיילים לקחת פירות ללא רשות, וגם במצב מלחמה צריכים החיילים להפריש תרו"מ מפירות שוודאי לא הפרישו מהם. בהקשר לכך עיין בפניני הלכה העם והארץ פרק ד סעיף ח. אתה יכול לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.
  2. בלי קשר לחיילים – דין פירות שאדם לוקט מהשדה (בין אם הוא בעל השדה ובין אם הוא אדם אחר שביקש ממנו רשות לקטוף פירות מהשדה), האם חייב להפריש מהם לפני שיאכלם: אם הפירות גדלים בשדה שכל אחד יכול להיכנס אליה ולא בחצר שמורה, מותר לאכול מהם דרך ארעי (כלומר מעט פירות ולא הרבה) בעת קטיפתם, בלא להפריש תרו"מ. ואם הפירות גדלים בחצר שמורה, שאין אדם זר רשאי להיכנס אליה, מותר לאכול מהם רק פירות שנאכלים בבת אחת – כגון ענב אחד או תאנה אחת בכל פעם. אבל אם יקטוף שני גרגירי ענבים או שתי תאנים, או פרי גדול שאין אוכלים אותו בבת אחת, כתפוח או כתאנה גדולה, כבר בקטיפתם הם מתחייבים בתרומות ומעשרות. אבל אם קוטף מהפירות בחצר שמורה בעודנו על העץ יכול לאכול מהם דרך עראי, כדין שדה שאינה שמורה לעיל. דין זה הובא בפניני הלכה כשרות א' פרק ח סעיפים ז-ח כפי שכתבתי לך בפעם הקודמת ששאלת שאלה זו…

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-05-05 10:29:53

מנהגים

שלום הרב, רציתי לשאול, מה דעת הרב בעניין מנהגי האשה לאחר הנישואים? האם מחוייבת מדינא לעבור למנהג הבעל? האם הבעל יכול למחול? תודה

בדברים שקשורים לאסור ומותר, עוברת לגמרי למנהג בעלה. ואילו בדברים שנוגעים למנהג בלבד, כגון נוסח התפילה, יכולה להמשיך לנהוג כמנהג בית אביה עד שילדיה יגדלו.

מקורות לעיון מפניני הלכה (אפשר לקרוא מהספרים מתוך האתר של פניני הלכה):

1.

הלכות פסח פרק פרק ט – קטניות

ג – בני זוג מעדות שונות

שאלה נפוצה, מה יעשו בני זוג שאחד מהם בא ממשפחה שנהגה איסור קטניות והשני ממשפחה שאוכלת קטניות. כתב על כיוצא בזה אחד מגדולי הראשונים, רבי שמעון בן צמח דוראן (תשב"ץ ג, קעט), שדבר פשוט הוא בלא ספק, שלא יתכן שישבו שניהם באופן קבוע על שולחן אחד, ומה שמותר לזה אסור לזה. ולכן האשה צריכה לילך אחר מנהגי בעלה, שאשתו כגופו. וכן למדנו שכאשר בת ישראל מתחתנת עם כהן, דינה ככהנת והיא אוכלת בתרומה, ובת כהן שהתחתנה עם ישראל דינה כישראלית שאסור לה לאכול בתרומה. ומדיני כהונה למדנו עוד, שאם הבעל נפטר ואין לה ממנו בן או בת – תחזור למנהג בית אביה, ואם יש לה ממנו בן או בת – תמשיך במנהגיו. ואם תתחתן – תנהג כבעלה (אמנם בין ישראל לעמים הולכים אחר האשה, שהאם קובעת את ייחוס ילדיה כיהודים ולא האב).

הוסיף הרב פיינשטיין לבאר (אג"מ או"ח א, קנח), שדין האשה כדין מי שעובר לגור במקום שהכל נוהגים בו באופן שונה מכפי שהיה רגיל, שאם בכוונתו לגור שם תמיד, עליו לבטל את מנהגיו הקודמים ולנהוג כמנהג אנשי מקומו החדש (עפ"י שו"ע יו"ד ריד, ב; או"ח תסח, ד, מ"ב יד). וכן אשה שנשאת לבעלה, הרי היא כמי שעברה לביתו לתמיד, ולכן עליה לנהוג כמנהגיו.

לפי זה, אשה מבנות יוצאי אשכנז שנישאה לבן יוצאי ספרד, יכולה לאכול קטניות בפסח, ואינה צריכה לעשות התרת נדרים.[1]

[1]. באג"מ או"ח א, קנח, מוכיח שדין זה מהתורה, שכן מצינו שהתורה פטרה אשה נשואה מלמלא חובת כיבוד הורים, מפני שמצוות כיבוד הורים דורשת שאם יהיה צורך לילך להלבישם ולהאכילם – תלך, וכיוון שחובת האשה לביתה קודמת, פטרה אותה התורה מחובה זו (שו"ע יו"ד רמ, יז. כמובן שכאשר אין התנגשות, מצווה גדולה עליה לכבד את הוריה). הרי שלפי זה מקומה של האשה מהתורה בבית בעלה.

עוד כתב שם שאינה צריכה התרה. וכן משמע ממ"ב תסח, יד, שהעובר ממקום למקום חייב לנהוג כבני מקומו החדש, ומשמע שכיוון שזו ההלכה אינו צריך לעשות התרה. וכ"כ בכה"ח תסח, מג. ועוד, שבמקום דוחק לא קיבלו האשכנזים שלא לאכול קטניות, ולכן בשעת בצורת ולחולה מקילים (מ"ב תנג, ז). וכן אם יהיו שני מנהגים שונים בבית אחד בוודאי שיש בזה צער. ואמנם בסדפ"כ טז, יג, כתב שצריכה לעשות התרה, ובחזון עובדיה עמ' נו והערה י', כתב שטוב שתעשה התרה. אולם למעשה אינה צריכה התרה, וכן המנהג.

2.

הלכות תפילה פרק ו – נוסחי העדות

ג – דין מהגרים וקהילות שנדדו ממקומם

בעבר, כאשר המרחק בין הקהילות היה גדול, אשכנזים התגוררו באשכנז, ספרדים בספרד ותימנים בתימן, כל מי שעבר להתגורר במקום אחר, היה נגרר אחר מנהג מקומו החדש, והיה עליו לנהוג כמותם בענייני הלכה ותפילה. וכן מצינו משפחת 'אשכנזי' שנוהגת במנהגי ספרדים, ונקרא שמה 'אשכנזי' מפני שהיגרה מאשכנז לספרד. וכן משפחות שהיגרו מספרד לאשכנז, קיבלו עליהם מנהגי אשכנז. ואף אם במשך הזמן היגרו אנשים רבים מקהילה אחת לאחרת, עד שבמשך הזמן נהפכו לרוב, כל זמן שבאו כיחידים, הרי הם בטלים בקהילה שאליה באו, וכולם צריכים לנהוג כמנהג המקום (שו"ע יו"ד ריד, ב; או"ח תסח, ד; מ"ב יד).

וכן דין אשה שנישאה לבעל מעדה אחרת, שהיא נחשבת כמי שהיגרה לקהילתו, ועליה לנהוג כמותו, בין להקל בין להחמיר. ואינה צריכה לעשות התרת נדרים לשם כך (אג"מ או"ח א, קנח).[1]

[1]. אמנם אם אין הדבר מפריע לבעלה, יכולה להמשיך להתפלל כמנהגה הישן (הליכות שלמה א, הערה ז). אבל טוב שתעבור לנוסח בעלה עד שילדיה יגיעו לגיל חינוך, כדי שלא יתבלבלו בנוסחם מכך שהוריהם מתפללים בנוסחים שונים (תפילה כהלכתה ד, הערה ד).

3.

הלכות כשרות – המתנה בין בשר לחלב

פרק כו הערה 3 – כאשר יש שוני בין מנהגי משפחות האיש והאשה, נכון שהאשה תנהג כמנהג משפחת בעלה, וכפי שלמדנו בתורה לעניין אשת כהן שאוכלת בתרומה כמותו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-05-04 08:13:07

צאצאים של כהן וררושה

שלום. מה דינם ילדים שנולדים מיחסים של כהן וגרושה ? הם הם נחשבים ממזרים ? האם הם פסולי חיתון?

לא ממזרים ולא פסולי חיתון גמורים. דינם נקרא חללים, אם זה בן אינו נחשב כהן ולכן אינו עולה ראשון לתורה ואינו מברך ברכת כהנים, ומותר לו לשאת גרושה וליטמא למתים. ואם זו בת אינה יכולה להתחתן עם כהן.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-05-04 03:10:54

תפילה

אין לי יכולת להתפלל תפילת שמונה עשרה. בדכ אני אומרת ברכות השחר, ברוך שאמר ו3 פרשיות ראשונות של שמע ישראל. רציתי לדעת אם זה בסדר

לפי ההלכה, אף שכל דבר שאישה תאמר בתפילה הוא טוב, אישה חייבת רק בברכות השחר ובתפילת עמידה, ופטורה מפסוקי דזמרה ומקריאת שמע. ובוודאי שאין דבר כזה לומר רק את ברכת 'ברוך שאמר' ללא מזמור אחד לפחות של ההללויות, כדוגמת 'אשרי יושבי ביתך' ולסיים בברכת ישתבח. לכן הנכון הוא שאם זמנך קצר, תאמרי את כל ברכות השחר כולל ברכות התורה, ואת תפילת שמונה עשרה, אפילו בישיבה. בזה את חייבת. אם את נשואה עם ילדים, את יכולה להקל ולהסתפק בברכות השחר, ולהוסיף להם מה שאת רוצה.

כדאי לך לקרוא מעט מתוך הספר פניני הלכה תפילת נשים. בתחילת פרק ב' מובאת ההלכה לגבי תפילת נשים. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

בברכה.

אורן מצא. רב בישיבת הר ברכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-05-03 02:17:39

מעשרות בצבא

חיילים שתופסים קו/מלחמה – סמוך ליישובים ערבים \יהודים.העוסקים בגידול חקלאי של פירות, דגן, קטניות וירקות. האם עליהם להפריש תרומות ומעשרות בטרם יאכלו מהפירות? אשמח לפירוט כמה שניתן

כדי לדעת את ההלכה כראוי אתה צריך לקרוא מתוך פניני הלכה כשרות א' פרק ח סעיפים ז-ח – דין פירות שקוטפים דרך ארעי. סעיף י – דין פירות של גוי.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-04-28 07:27:08

כשרות סירים

שלום, אני גר עם כמה שותפים דתיים. כולם דתיים מבית דתי, אבל אף אחד לא באמת יודע הלכות כשרות בצורה מעמיקה. השאלה היא האם יש דברים שאני צריך לשים לב אליהם או שבאופן כללי אני יכול להשתמש בכלים שכולם משתמשים בהם, לאכול מהאוכל שכולם מכינים (לפעמים אחד מכין לכולם) והכל בסדר. למשל שמתי לב שהם לא הכי מקפידים כשהם מבשלים / מטגנים במחבת חלבי אם יש סיר בשרי על הכיריים באותו זמן או שלפעמים שמים סיר חם על משטח שלא לגמרי נקי או ששמים תבנית בתוך תנור אחרי שהתבנית הייתה על שולחן לא נקיה שיש עליה פירורי אוכל מכל מיני סוגים וכל מיני דברים כאלו. למשל בבית של ההורים שלי לא היה את הדברים שכתבתי עכשיו, באופן כללי היה הפרדה בבישולים והכל היה נקי. אני גם לא מומחה בשום צורה לענייני כשרות פשוט זה שונה מאיך שאני רגיל בבית של ההורים ורציתי לדעת אם זה בסדר ואפשר "לזרום" ולא להתחיל להכנס לפרטים שונים וכל עוד שיודעים אלו כלים בשריים ואלו כלים חלביים הכל בסדר או שיש דברים מהותיים שאני צריך לשים לב אליהם, להעיר עליהם עד לכדי אי אכילה וכדומה. תודה רבה!

שאלה טובה. 'לזרום' – לפי דבריך, זה לא נראה מתאים. אבל גם לא להיות בלחץ. אין דבר כזה לאכול על שולחן מאכלי חלב כשאכלו עליו בצהרים מאכלי בשר בלי לנקותו בינתיים. אין דבר כזה להניח תבנית בשרית על שולחן שאכלו עליו חלבי, או להניח סיר בשרי על מדף במקרר שאולי מלוכלך משאריות חלב. צריך שבמטבח יהיה צד של בשרי בלבד וצד של חלבי בלבד, בלא ערבוב בלי הצדדים, כיון שהשיש פעמים רבות אינו נקי לגמרי. אמנם במקרים רבים בדיעבד המאכל יהיה מותר, אבל כיון שאינך בקיא בפרטים, כמו רוב האנשים, צריך למנוע זאת מראש על ידי סדר ונקיון במטבח, וכן במקרר.

אני ממליץ לך לקרוא בנחת פרקים כה, לא והילך מתוך הספר פניני הלכה כשרות ב'. ניתן ללמוד ממנו דרך האתר של פניני הלכה. היתרון בלימוד הוא שגם אם לא תהיה בקיא, הדברים יהיו אצלך יותר במודע, ותדע מתי לשאול ואיפה לראות את התשובה בספר.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-04-27 16:25:34

שבת

1. לא מצאתי התייחסות בספר פניני הלכה התייחסות לנושא של הכנת שוקו בשבת מבחינת כללי בישול לכאורה לא אמור להיות מותר בכלי שני מדין שאין בישול אחר אפיה/ צליה? 2. אשה שמקבלת שבת בהדלקת נרות לאחר הברכה ולא תעשה מלאכה אך רוצה כן לשתות עד כמה דקות לפני השקיעה. מה תעשה?

  1. לדעת הרב מלמד אין להקל בשום דבר להכינו בכלי שני, אלא אפשר להקל בכל דבר שאין אנו יודעים שהוא מקלי הבישול, להכינו בעירוי מכלי שני. כלומר לשים את השוקו בכוס ריקה, למלא כוס אחרת מים חמים מהמיחם, ולשפוך אותה לתוך הכוס עם השוקו.
  2. צריכה להקפיד לשתות לפני ההדלקה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-04-25 20:15:56

בגריות

שלום כבוד הרב אני לומד בישיבה תיכונית וחשקה נפשי ללמוד תורה . האם לעבור לישיבה קדושה? אני מפחד שלא העשה בגרות לא יהיה לי פרסה לכשהיה גדול. אם הרב אומר לעשות אז כמה?

הדבר הנכון הוא למצות כל שלב בחיים עד הסוף – אתה כעת בישיבה תיכונית ובה צריך לשלב קודש וחול. חשקה נפשך בתורה – אז תלמד הרבה תורה – תשקיע בלימוד הגמרא שגם כך אתה צריך ללמוד, וכן בלימוד תנ"ך וכו'. אבל כדאי מאוד להשקיע גם בלימודי החול כמה שאתה יכול כדי להגיע להישגים טובים, לא רק כדי שתהיה לך פרנסה, שזו סיבה חשובה מאוד, אלא גם כי הלימודים הללו מועילים מאוד ללימוד התורה, אלו חוכמות העולם שברא הקב"ה ואינם מנותקים ממנו יתברך, כמבואר בפניני הלכה ליקוטים א' א, טו והילך (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-04-19 20:58:19

תחנון

1. האם הרב מלמד אומר היום תחנון במנחה ? (ב' באייר תשפ"א) 2.האם יש מקום להבין את אלו שאומרים תחנון היום במנחה ?

  1. לא
  2. להבין אחרים תמיד כדאי גם אם הם טועים

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-04-14 11:42:05

Displaying 241 – 260 of 179489101112131415161718

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן