רביבים

פוליטיקה כמצווה

מצווה לפעול למען הצלחת הכוחות החיוביים בבחירות ● מלאכת השכנוע קלה מהצפוי ● לפתוח לילדי ישראל את שערי החינוך היהודי 

להתגייס לבחירות
מצווה לשכנע אנשים להצביע בעד מפלגות שפועלות למען יהדותה של המדינה, ולמען יישוב הארץ בכל מרחביה. 
יש מי שנדמה להם כי רק במצוות שבין אדם למקום, כמו שבת כשרות ומזוזה, יש קדושה, אולם במצוות הקשורות לחיי המעשה אין כל כך קדושה. לכן הוצרכו גדולי ישראל לעודד את הציבור לשים לב למצוות שבין אדם לחברו, שלא לפגוע בזולת, ולעשות משפט וליתן צדקה, שאף כי מצוות אלה קשורות לחיי המעשה, קדושתן אינה פחותה מקדושת המצוות שבין אדם למקום. 
כך גם ביחס לבחירות: נדמה לאנשים שהעיסוק בפוליטיקה נמוך, ואינו קשור לעבודת ה'. אולם האמת כי התורה מדריכה אותנו לתקן את העולם הזה, ולכן צריך לפעול כמידת האפשר כדי שהכוחות החיוביים יותר יצליחו בבחירות. ככל שיהיו בכנסת יותר נציגים שתומכים בחינוך יהודי, בשמירת השבת, ביישוב הארץ, בתיקון המשפט, כך נגשים יותר את מצוות התורה. 
וזו מצווה עוברת, שאם לא נשתדל בה עתה, אח"כ יהיה מאוחר. ועל כן אפילו תורה נכון לבטל כדי לקיימה. קל וחומר שאדם שאינו עוסק בתורה, ראוי לו להתנדב למען הצלחה בבחירות. 
אמנם נכון כי העיסוק הפוליטי מסובך, ומרבית האנשים הטובים, האיכותיים, מדירים לעת עתה את רגליהם ממנו. ואע"פ כן מצווה לפעול למען הטובים יותר. 

אפשר לשכנע
מפתיע להיווכח עד כמה מרובים האנשים שנמצאים במבוכה. רבים מאוד היו שמחים ליישב את הארץ, לחזק את היישובים, לא להיכנע לאויבים, להגביר את החינוך היהודי במדינה, אבל התשקורת שוטפת את מוחם, והם סבורים שאין לכך סיכוי. לאחר משפטים ספורים, שנוטעים בהם מעט תקווה, הם מוכנים לשנות את דעתם, ומבטיחים להצביע בעד העם והארץ.


בתי ספר
הרבה מאוד לקחים צריך ללמוד מזה. החשוב שבהם – שצריך להתאמץ לקרב לחינוך יהודי את ילדי ישראל. הורים רבים מוכנים לכך. לו היו מציעים להם בית ספר שיחזק את אמונתם באמצעות לימוד התורה והכרת ייעודו של עם ישראל, ויחד עם זה יצטיין בלימודי החול ויפתח בפני ילדיהם אפשרות לעסוק בכל תחום, הם היו שולחים לשם את ילדיהם בשמחה. 
כדי להגשים זאת מוכרחים לפתוח את שערי בתי הספר הדתיים, להוזיל את העלויות, לעודד את הטובים לעסוק בחינוך, ולהושיע את ישראל.


הכנות לפסח
שואלים ודורשים בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום (פסחים ו, א). שכידוע הלכות הפסח מרובות – הכשרת הבית, בדיקת חמץ וביעורו, אפיית המצה וליל הסדר, ועל כן צריך כל יהודי לקבוע לעצמו לימוד מסוים בהלכות הפסח בימים אלו (שו"ע ומ"ב תכט, א). 
הלוואי ונזכה בימים אלה לבער את החמץ ולאפות מצות כשרות, ואותם שהרסו את היישובים בגוש קטיף וגירשו את תושביהם, ייפלו בביזיון, ולעומתם אלה שתומכים ביישוב הארץ יתעלו.


סגולת ישראל בפרשת כי תשא
לכאורה בפרשת כי תשא אנו לומדים על נפילתם הגדולה של ישראל בחטא העגל. שהנה רק ארבעים יום עברו מאז מתן תורה, המעמד הגדול שלא היה כמותו בעולם, וכבר עשו עגל מסכה, ואמרו: "אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים" (שמות לב, ד).
אבל האמת שדווקא בפרשת כי תשא נתגלתה סגולתם של ישראל, שאם חטא חמור שכזה לא גרם לפירוד בין ה' לישראל, סימן הוא שישנה ברית נצח בין ישראל לה', שאפילו החטאים החמורים שבעולם לא יבטלוה. ואכן, לאחר שחזרו ישראל בתשובה וה' קיבל את תפילת משה וסלח לישראל, עוד 'העיז' משה רבנו לבקש שה' יפלה אותנו מכל העמים – "ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה". והסכים ה' – "גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם" (שמות לג, טז-יז). אין זאת אלא שדווקא מתוך המשבר הנורא התברר עד כמה הקשר של ישראל לה' הוא מוחלט, ולכן דווקא אז ביקש משה שיפלה ה' את עם ישראל מכל העמים.


משבר בין בני זוג
ומכאן עצה חשובה לכל מערכות היחסים שבין אדם לחברו, ובמיוחד בקשר המרכזי והעיקרי שבחיי האדם – בקשר הנישואין. המציאות מסובכת ומורכבת, ולכן מעת לעת פורצים חילוקי דעות שגורמים למשברים. השאלה אינה אם יהיו משברים, כי מסתבר שיהיו. השאלה הגדולה היא כיצד יעברו את המשבר. אם יצליחו להעמיק ולמצוא את המכנה המשותף שביניהם, אזי דווקא מתוך המשבר יצאו מחוזקים ומאוחדים יותר. 
המכנה המשותף קשור לברית שכרתו ביניהם – בחופה וקידושין כדת משה וישראל, כדי לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" באופן השלם ביותר. ברית זו, כשהיא נכרתת באמת, היא מגיעה עד יסוד הנפש, וכל הגלים והמשברים שבעולם אינם מגיעים אליו. ולא זו בלבד, אלא שדווקא המשברים מגלים את עומק הקשר המוחלט שביניהם.


ברית הנישואין 
כדי שהנישואים יהיו אמיתיים הם צריכים להיות בקדושה – "קידושין". היינו כמצוות התורה. קידושין "כדת משה וישראל". שכן לא ניתן ליצור אחדות אמיתית בלא להתקשר לה' אחד. כי העולם הזה מלא פירודים וקטטות, ובלא להתקשר לשורש האחד של העולם, לה' שמחייה את הכל, אין אפשרות לחיות באחדות.
אבל כאשר הנישואין מבוססים על יסודות אנושיים בלבד, גם אם ייקבעו על בסיס שיקול רציונאלי, ורגשי אהבה עצומים ילוום – קיומם למשך זמן מוטל בסכנה. מפני שכל משבר עלול ליצור מצב חדש, ופתאום יתברר להם שכל השיקולים והרגשות שהיו חלפו ואינם, והנישואין הגיעו לקיצם. 
אבל אם תהיה בנישואין קדושה, כוונה לשם שמיים, תהיה בהם 'ברית', והמשברים השונים לא ירסקום. להפך, כל משבר יאפשר להם לגלות עומק נוסף בעצמם, ומתוך כך אם יכוונו לשם שמיים יוכלו להעמיק את אהבתם. 
וזהו שאמרו חכמים (אבות ה, טז): "כל אהבה שהיא תלויה בדבר – בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר – אינה בטילה לעולם".


יסוד הפירוד בעולם
כשברא ה' את עולמו הסתיר את עצמו, ואף אחדותו הסתתרה עמו. וכך נתרבה הפירוד בעולם, עד שכמעט ואין רואים את היסוד האחדותי בעולם. אפילו הצמחים מתחרים זה בזה על מקום ומזון. צמח שמצליח להתגבר, משתרש היטב ויונק לעצמו מזון רב, ואילו שכניו שלא הצליחו להשריש כמותו – מתנוונים ומתים. גם החיות מתחרות זו בזו על מזון – מי שתתגבר תזכה במזון ותחייה, ומי שתיכשל תמות ברעב. כל כך גדול הפירוד בעולם, עד שיש חיות שטורפות חיות אחרות כדי להתקיים. ויש נקבות דגים שמיד אחר שמשריצות את פרי בטנן הן יוצאות למסע טרף נמרץ, וטורפות את דגיגיהן הקטנים שזה עתה יצאו לעולם. 
ואם ציפינו מבני האדם, שה' חננם בחכמה ורגישות, שיחיו באהבה ושלום, הרי שבפועל יד איש באחיו, וכל עולמם מלא תחרות וקטטות, על כסף, על כבוד, על מקום, על נשים, על גברים, על כל דבר קטן וגדול. 
וכמה שמתאמצים לעשות שלום ולהרגיע, הקטטות גוברות. הרצון העצמי של כל אחד גובר, ודוחף אותו להתחרות בחבריו.
רק על ידי האמונה בה' אחד, בורא השמיים והארץ, ניתן לגלות גם בתוך העולם הזה, למרות כל הסיבוכים, את האחדות והשלום. ועל כן תיקונו של העולם תלוי בהתקשרות אל ה'. 


גודל ברית הנישואין
ברית הנישואין מגלה את האחדות שגנוזה בעולם, ועל כן היא יקרה ואהובה כל כך. כל העולם שואף לאחדות ואהבה, לחיים מלאים, אבל הקטטות והתחרויות גוברות, בלא נחת ושמחה. 
וה' הסתיר את עצמו ואת אחדותו מן העולם, אבל הוא מצפה שלמרות המסכים נצליח להתקרב אליו ולגלות את אחדותו בעולם. והנה בברית הנישואין, על ידי חופה וקידושין, מצליחים שני אנשים נפרדים לגלות את האחדות שבהם ולהתמלא אהבה וחיים, ומתוך כך נעשה קידוש ה' גדול בעולם. עד שאמרו חכמים שבכל חתונה יש משום התקשרות לקב"ה. וכל המבין עניין זה ומשמח חתן וכלה, זוכה לתורה, ונחשב כאילו הקריב קרבן תודה, וכאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים (ברכות ו, ב). 
וכל המשטינים והמקטרגים שבעולם קמים כנגד גילוי אחדות זו, שאיך יתכן, הלא העולם הזה רחוק מה', ואיך אפשר שתתגלה בו אחדות אמיתית בין איש לאשה? ועל כן צריכים להתחזק בקיום הנישואין "כדת משה וישראל", שעל ידי כך תהיה בהם אהבת אמת. "ברוך אתה ה' משמח חתן וכלה".


תיקון העולם
ואל יאמר אדם היאך אתקן את העולם, שכולו מלא קטטות ומלחמות. אלא ידע שבידיו של כל אחד הדבר תלוי. אם הוא עצמו יזכה לגלות בחיי נישואיו אהבה ואחווה שלום ורעות, יטה את כל העולם כולו לכף זכות, וירבו ההולכים בדרכו, הפירוד שבין הבריות ילך ויעלם, עד שהאחדות האלוקית תתגלה בעולם, ואפילו החיות כבר לא יטרפו זו את זו. וכדברי הנביא ישעיהו (יא, ו): "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומריא יחדו, ונער קטון נוהג בם. ופרה ודב תרעינה, יחדו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן".

הצטרפו לקבלת רביבים

הרשמה לניוזלטר שלנו

חיפוש בטורי רביבים

דילוג לתוכן