הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

יחסי אישות בתחילת הנישואין

בעזה"י אני מתחתן עוד מעט אחד הדברים שהכי היו קשים לי ברווקות היה נושא של שמירת נגיעה ברוך ה' עמדתי בו בהצלחה. אני רוצה לדעת האם מחמת זה שבביאה ראשונה הכלה נאסרת מותר להקל שהאישה תוציא לבעלה זרע ביד או כל דרך אחרת שלא תיגרום לנו להאיסר זה ממש יעציב אותי אם נצטרך על ההתחלה לשמור נגיעה

התשובה מובאת בפניני הלכה טהרת המשפחה פרק ח – יש אומרים שעדיף להזדרז בקיום בעילת המצווה, למרות שעל ידי כך הכלה תיטמא. אולם על פי הניסיון נראה שההדרכה הנכונה כיום היא לדחות את בעילת המצווה לסוף שבעת ימי המשתה, כדי שהחתן והכלה יוכלו להרבות בשמחת אהבתם. ובינתיים יקיימו חיבור על ידי מגע קל של האיבר באזור פתח הנרתיק, באופן שהזרע ייצא בלא שום לחץ של האיבר על הבתולים.

כדאי מאוד לחתן ולכלה ללמוד לפני החתונה ואחריה את שני ספרי פניני הלכה – טהרת המשפחה ושמחת הבית וברכתו. אם אין לכם את הספרים, אפשר לקרוא אותם דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-05 07:52:05

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שלוש אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה.  3. שהבעל יחדור לנרתיק מאחורי האישה כשהוא עומד.

בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה, פנים מול פנים. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

1. ספר תורה. 2. תנ"ך בשירותים

1. אספתי תרומות לכתיבת ספר תורה וכנראה אשאר עם עודף. מה אפשר לעשות ביתרה? 2. לאחרונה אני רואה פרסומים על תכשיטים שמשולב בהם רבוע קטן, בגודל כמה מ"מ שמודפס עליו כל התנ"ך. משהו כמו מיקרופילם. האם אפשר להכנס עם זה לשרותים? תודה

 1. או לעטר את ספר התורה בכתר יפה, או במשהו אחר. או לתת את התרומה לישיבה המתאימה לרוח התורמים.
 2. מצד הדין מותר להסתובב עם תכשיט כזה, אבל כיון שאסור להיכנס איתו לשרותים בלא שום כיסוי, כגון להכניסו מתחת החולצה, או לשים אותו בתוך התיק, ויש חשש סביר שההולכת עם תכשיט כזה תשכח לכסותו כל פעם כשנכנסת לשירותים, עדיף שלא ללכת איתו אם הכתב שעליו אינו מכוסה באופן קבוע. סיבה נוספת להחמיר בזה היא משום שיש אומרים שצריך שני כיסויים.

  סוגיה זו מבוארת בפניני הלכה ליקוטים א פרק ו סעיף ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

  ו – אין להיכנס לבית הכסא עם כתבי קודש

  מכבודו של ספר התורה המקודש, הכתוב בדיו על הקלף, שלא יכנסו עימו לבית הכסא או לבית המרחץ, ואפילו אם הוא עטוף בכמה כיסויים ונתון בתוך התיק שלו (שו"ע יו"ד רפב, ד).

  השאלה מה דין כתבי קודש מודפסים, האם מותר לאדם להיכנס לשירותים כאשר בכיסו סידור קטן או ספרון קודש או חידושי תורה שכתב על דף?

  תשובה: כיוון שדין סידורים וספרי קודש מודפסים אינו חמור כדין ספר תורה הכתוב בדיו על הקלף, מותר להיכנס עמהם לשירותים כשהם מכוסים בכיסוי אחד. וכיוון שהסידור מונח בכיס, הרי שהכיס מכסה אותו, ומותר להיכנס עמו לשירותים. וזאת בתנאי שהספר נכנס לתוך הכיס ואינו נראה כלפי חוץ.

  ויש מחמירים שרק אם הסידור או ספר הקודש עטוף בשני כיסויים מותר להיכנס עמו לשירותים. כלומר, יש להכניס את הסידור או ספר הקודש לתוך שקית ניילון או נייר, וכשהוא בשקית מניחים אותו בכיס, ועל ידי כך הוא מונח בתוך שני כיסויים. אמנם העיקר כדעה המקילה, הואיל ובנוסף לכך שלדעת רוב הפוסקים די בכיסוי אחד, יש סוברים שכריכת הסידור נחשבת לכיסוי, וממילא עם הכיס עצמו יש שני כיסויים.

  לגבי חידושי תורה שכתובים על נייר, גם החוששים לדעה המחמירה, רשאים להקל ולהיכנס עמהם לשירותים כשהם בכיס, מפני שאין בהם שמות קדושים, וגם הכתב שבו הם כתובים אינו ככתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

  ביאור הסוגיה:

  לגבי סידורים וחומשים ושאר ספרים שיש בהם שמות קדושים, רוב הפוסקים סוברים שדי לכסותם בכיסוי אחד כשנכנסים לשירותים, וכך דעת מ"א או"ח מג, יד, שאם הם בתוך כיס מותר להיכנס עימם לשירותים. וכ"כ הרדב"ז ח"ג תתקמ"ח, וכ"כ ברכי יוסף יו"ד רפב, ו, עפ"י שבות יעקב ח"א פב, שכמו שמותר להיכנס בקמיעים מכוסים בעור לשירותים, כך מותר אם הם מכוסים בבגד, וכתב שכך דעת מהריק"ש בשם הרדב"ז. וכ"כ ר"ש איגר בהגהתו שם. וק"ו אם הם כתובים באותיות רש"י או כתב אחר שאינו אשורי. גם המ"ב או"ח מג, כה, כתב כדעה עיקרית, שמותר להיכנס לשירותים עם כתבי קודש המכוסים בכיסוי אחד. אמנם הזכיר דעות מחמירים שצריך שני כיסויים. לפי זה, הרוצה להחמיר, כשלוקח בכיסו סידור או ספר קודש אחר, יכסנו בכיסוי אחד, וכיס הבגד יהיה הכיסוי השני.

  אמנם יש עוד צד להקל, שיש סוברים שכריכת הספרים נחשבת לכיסוי, וכ"כ בכף החיים או"ח מ, יד, בשם חסד לאלפים רמ, ח (בעניין תשמיש המיטה בחדר שיש שם ספרים, שצריך שני כיסויים). אמנם לדעת הפמ"ג מ, א"א ב, ושו"ת אהל יוסף ב, כריכת הספר אינה נחשבת לכיסוי, וצריך שני כיסויים אחרים. בנוסף לכך יש עוד סברה להקל, שכתב כה"ח או"ח מ, טז, שיש אומרים שספרים מודפסים אינם קדושים כל כך, ומספיק להם כיסוי אחד (לעניין תשמיש המיטה בחדר שהם נמצאים). הספק לעניין ספרים הנדפסים נובע משתי סיבות, א' שיש בהדפסתם פחות כוונה, ב' אותיות הדפוס שונות מהכתב האשורי שכותבים בו את ספר התורה. (עי' בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו ב, יז).

  מכל מקום לעניינינו, אם יניח את הסידור או החומש בכיסו, לדעת כמה פוסקים ייחשב הדבר כשני כיסויים, האחד הכריכה, והשני כיס הבגד. (אם מעל הכיס לובשים סוודר או חליפה, הרי שזה כיסוי נוסף). וזאת בנוסף לדעת רוב הפוסקים שסוברים שדי בכיסוי אחד. ועוד, שיש סוברים שגם במקום שצריך שני כיסויים לספרי קודש, אם הם מודפסים די בכיסוי אחד. לכן מן הדין מותר להיכנס לשירותים עם סידור שיש לו כריכה והוא מונח בתוך כיס. ולעניין חידושי תורה הכתובים על נייר, גם המהדרים שרוצים לחשוש לדעת המחמירים רשאים להקל, מפני שאין בהם שמות קדושים, והכתב העגול שלנו שונה לחלוטין מכתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-02 16:15:41

שטיפת כלים בשבת

האם מותר בשבת בצהריים לשטוף כלים אחרי הארוחות? ביום יום אנחנו לא משאירים כלים בכיור וזה לא נעים לנו להשאיר ככה את הכלים.

אם נשאר עוד לפחות שעתיים עד צאת שבת – מותר. אם לא נשאר שעתיים – זה נראה כהכנה משבת לחול כדי להקל על השטיפה של מוצ"ש.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-01 13:49:49

יש לך שאלה?

דבר תורה לפרשת מסעי – לכתוב את מסעות חיינו

פרשת השבוע מפגישה אותנו עם מסעי בני ישראל במדבר, ננסה להתבונן מעט בפסוקים הפותחים את הפרשה:

"אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרן, ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם"

ראשית אומר הפסוק 'אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים…', ניתן לבאר שסדרת המסעות המתוארת היא זו שהוציאה את ישראל ממצרים, כל מסע ומסע היה פרק ביציאה מהשעבוד, ביציאה מטומאת מצרים, יציאה מהמיצרים שהגבילו והקטינו את ישראל.

כל אדם עובד בחייו מסעות, ואם הוא יודע שכל המסעות הם על פי ה', כפי שמבאר האבן עזרא את המשך הפסוקים, וממילא הוא מקבל את המסעות בשמחה ולומד מהם, וצומח מתוכם, אז המסעות האלה הולכים ומוציאים אותו מההגבלות והגבולות שאת חלקם הוא יצר לעצמו, והאדם הולך וגדל, הקב"ה מעביר אותנו מסעות כדי להוציא אותנו ממצרים.

כולנו בדרך מהמצרים שלנו (מה שצר בנו והופך אותנו לעבדים של ההרגלים הישנים, דפוסי מחשבה והתנהלות ריגשית מסויימת) אל עבר הארץ המובטחת של החלב והדבש, הרוחב והחופש, הקדושה והמלוכה.

אם נתבונן עוד, נראה סתירה מובנית בפסוק, בתחילת הפסוק כתוב שמשה כותב את 'מוצאיהם למסעיהם' , ולעומת זאת בסוף הפסוק כתוב שכתוב את "מסעיהם למוצאיהם', מה ההבנה של השינוי שמופיע כאן?

ומצאתי שהרב אהרון דרמון ביאר את הדברים בצורה נפלאה, כדי לבאר את הדבר נתחיל דווקא מהסוף: מַסְעֵיהֶם לְמוֹצָאֵיהֶם. המסע הוא לפי המוצא.

לכל אחד מאיתנו יש את נקודת המוצא, את נקודת הראשית ממנה אנחנו מתחילים, אנחנו לא מתחילים את חיינו כדף נקי וטוב שכך, אנו מחברים לעם אדיר בעל היסטוריה מופלאה, לאבות האומה לדורותם, יש לנו מסורת לאומית, עדתית ומשפחתית – ובכלל – העבר שלנו, כל אלה נקודת המוצא שלנו לקראת החיים. לפני שיוצאים למסע, אנחנו חייבים לדעת מה המוצא שלנו, מה השורש, עם שלא יודע את עברו גם עתידו לוט בערפל.

גם במישור האישי כמובן – מי שרוצה להביט קדימה אל עתידו (מסעו) צריך לדעת קודם לכן להישיר מבט אל עברו-מוצאו. העבר שלי, גם אם חלק ממנו הותיר בי צלקות, הוא בעצם אוצר שמחכה שאגאל אותו, כל מה שעברתי הוא חלק מהמסע שלי חלק ממי שאני וחשוב שאכיר אותו אוקיר אותו, ההווה שלנו הוא תוצר ישיר של הבחירות שלנו בעבר ולכן חשוב להבין מה הביא אותנו עד הלום.

ומצד שני, בל נשכח שהעבר – על כל אוצרותיו הגלומים והחבויים – עלול להוות מקור לחסימות ולתחושת תקיעות בחיים. כבול ואזוק בחבלי העבר – איך אצור את עתידי? משקל העבר על כל חטאיו והחטאותיו עלול להכביד על מי שאני ועל מי שאהיה!

כדי לבאר את היכולת לקחת את העבר ולהתקדם, נחזור לחלקו הראשון של הפסוק: מוֹצָאֵיהֶם לְמַסְעֵיהֶם. המוצא הוא לפי המסע. אני לוקח את ההווה ובוחן אותו על פי הרצון העתידי שלי, היום הוא המוצא של מחר. כי בכל רגע נתון, אני יכול לראות את עצמי חופשי ומסוגל לבחור את עתידי ולפתוח דף חדש. אני יכול לחשב את המסלול שלי לא (רק) לפי נקודת המוצא שלי אלא לפי הנקודה אליה אני רוצה להגיע. השאיפות שלי יכולות לעצב את הבחירות שלי ולהוות מעין חבל הצלה והכוונה שאני מותח בין ההווה לעתיד. גישה זו מזכירה מאוד את השלב השני של האימון האישי: בניית חזון עתידי המכתיב את הבחירות ואת היעדים שלי, דווקא היום.

התנועה הזו – ששואבת משורשי העבר על מנת ליצור הווה שיוליד עתיד של מימוש הכוחות הטמונים בנו – היא בעצם תנועת החיים.

וזה מה שנדרש מאיתנו לעשות להבין את העבר, ולקחת ממנו עוצמות וכיוון, לבחור את העתיד ולהשתמש בהווה בכדי להתקדם אליו.

אך לפני שנסיים יש עוד נקודה קטנה גדולה שמופיעה כאן, הקב"ה מצווה על משה לכתוב, "ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'", מדוע לכתוב, כי אחד הכלים המדהימים, להבין את העבר ולהתחבר אליו, לתכנן את העתיד ולחיות אותו בהווה זה לכתוב, הכתיבה מחדדת ומעמיקה, לכן הקב"ה מצווה את משה לכתוב את המסעות, אפשר לעבור מסעות ולא לקחת מהם כל מה שאפשר לקחת, אפשר לחשוב על מסעות אבל היא לא ברורים ולא בהירים, אבל הכתיבה יוצרת לימוד ובהירות, תובנות וכיוון ברור, לכן הקב"ה מצווה על משה לכתוב

כל מי שיתחיל לכתוב את מה שהיה ואת שהוא רוצה שיהיה, יראה שהוא מרוויח מכך המון, כעין קריאתו של הרב קוק, בהקדמה למוסר אביך:

"נראה שאי-אפשר לצאת ידי חובה בענין חובות הלב רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים"

וכפי שמביא שם הרב צבי  יהודה את דברי המהרש"א שכתב:

"עיקר הלימוד ושנעשה בו רושם הוא הלימוד הבא מכתיבת יד"

יהי רצון שנזכה לכתוב את מסעות חיינו את אלו שהלכנו בהם ואת אלו שאנו רוצים ללכת בהם, ונצא מכל המיצרים.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן