הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות אחרונות

קניית אקדח מכספי מעשרות

הוצאתי רישיון נשק בגלל המצב הביטחוני, האם ניתן לקנות אקדח מכספי מעשרות שאני נותן?

לא. כספי מעשר נועדו לעזרה לאנשים אחרים, שבראשם עניים ולומדי תורה. לא עבור צרכי האדם עצמו גם אם הם חשובים מאוד עד כדי שנועדו להצילו מסכנות. הלכות מעשר הובא בפניני הלכה ליקוטים ב' פרק ו. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:43:21

תפילת הדרך

שלום רציתי לדעת איך יודעים מתי צריך להגיד תפילת הדרך בנסיעה? האם לפי מרחק או לפי זמן נסיעה? והאם מרחובות לירושלים צריך להגיד תפילת הדרך?

הלכות תפילת הדרך מבוארים בפניני הלכה ברכות פרק יח. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה. וזהו קיצור הדברים:

יח – תפילת הדרך

הדרך

א. היוצא מחוץ למקום יישוב למרחק של יותר מפרסה (3.648 ק"מ), צריך לומר את 'תפילת הדרך' להצלחת דרכו והצלתו מסכנות. וכיום שסכנת תאונות הדרכים קיימת גם בתוך העיר, הנוסע בתוך העיר יותר משיעור פרסה, טוב שיאמר את תפילת הדרך בלא הזכרת ה' בסופה. ואם יוצא מהעיר לדרך של יותר מפרסה, נכון שיאמר את תפילת הדרך בהזכרת ה' מיד כשמתיישב במכוניתו בתוך העיר לקראת נסיעתו.

ב. שכח לומר את תפילת הדרך ועדיין רחוק יותר מפרסה מהכניסה למקום היישוב שנוסע אליו, יאמר אותה מיד כשנזכר. ואם נשאר פחות מפרסה, יאמר אותה בלא הזכרת ה' בסופה.

ג. בכבישים שנחשבים למסוכנים מחמת התנכלויות הערבים, יש לומר את תפילת הדרך גם בדרך של פחות מפרסה.

ד. הנוסע כמה נסיעות ביום, יאמר את תפילת הדרך בפעם הראשונה, ויכוון על כל הנסיעות שיעשה באותו היום. אבל אם תכנן רק נסיעה אחת, ולאחר מכן נמלך בדעתו והחליט לנסוע פעם נוספת, עליו לאומרה שוב. וכאשר הדרך נמשכת כמה ימים, בכל בוקר צריך לומר את תפילת הדרך.

הברכה

ה. הנוסח שתקנו חכמים לתפילת הדרך מתאים לכל סוגי הסכנות שבדרכים, ולכן אין חובה להוסיף בה את סכנת תאונות הדרכים, והרוצה להוסיף רשאי.

ו. כיון שתפילת הדרך אינה פותחת ב'ברוך', נכון אם אפשר להצמידה לברכה אחרת. לכן אם לפני שמברך את תפילת הדרך נזדמן לו לאכול או לשתות, יברך ברכה אחרונה ומיד אחר כך יאמר את תפילת הדרך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:22:05

תפילת נשים

שלום רב, אם אני מתפללת 3 תפילות ביום (שחרית מנחה וערבית), באופן קבוע, האם אני צריכה להתפלל תשלומין אם פספסתי תפילה כמו הגברים? תודה!

כן.

פניני הלכה תפילת נשים פרק יג סעיף ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה) :

ו – סדר השלמת תפילה שנשכחה

הנוהגת להתפלל תפילה אחת בכל יום, ולא הספיקה להתפלל עד שהגיע חצות היום ונסתיים זמן תפילת שחרית (כמבואר לעיל ח, א), תמתין עד חצי שעה אחר חצות, ותתפלל מנחה. ואם לא הספיקה להתפלל מנחה ושקעה החמה, תתפלל תפילת ערבית.

ומי שנוהגת להתפלל בכל יום שחרית ומנחה, תקנת התשלומין חלה עליה. ואם שכחה להתפלל שחרית, תתפלל מנחה פעמיים, בפעם הראשונה לשם תפילת מנחה, ובפעם השנייה לתשלומי שחרית.

ואם שכחה להתפלל מנחה והיא רגילה להתפלל ערבית, תשלים את תפילת מנחה אחר תפילת ערבית. ואם אינה רגילה להתפלל ערבית, אם תרצה תוכל להתפלל ערבית ותתפלל אח"כ תפילה נוספת לתשלומי מנחה. אבל אינה חייבת בזה, הואיל ואין היא רגילה להתפלל ערבית, וכיוון שלא תתפלל ערבית ממילא גם לא תתפלל לתשלומי מנחה. ואחר תפילת שחרית, ברור שלא תוכל להשלים את תפילת המנחה, מפני שתקנו חכמים תשלומין לתפילה הסמוכה בלבד, אבל אחר שעבר זמן התפילה שאחריה, כבר אין לה תשלומין (פניני הלכה תפילה יח, ט).

ואם שכחה להתפלל מנחה בערב שבת, וברצונה להשלים את תפילתה אחר תפילת ערבית של שבת, גם את תפילת התשלומין תאמר בנוסח ערבית של שבת (ע' פניני הלכה תפילה יח, י).[1]

תפילת ההשלמה צריכה להיות אחר תפילת החובה, ואם התכוונה להתפלל את התפילה הראשונה כתשלומין ואת השנייה כתפילת החובה, לא יצאה בתפילתה הראשונה לשם תשלומין, ועליה לחזור להתפלל בשלישית לשם תשלומין (שם יח, ח).

יש להפסיק בין תפילת החובה לתפילת התשלומין כדי שיעור מהלך ארבע אמות. ובדיעבד, מי שהיתה צריכה להשלים את תפילת שחרית, ושכחה להתפלל תשלומין מיד אחר תפילת מנחה, כל זמן שלא עבר זמן תפילת מנחה, כלומר כל זמן שלא שקעה החמה, תתפלל תשלומין עבור תפילת שחרית (שם יח, ח).

לתפילת מוסף אין תשלומין, מפני שאין מקריבים את קרבנות המוספים אלא ביומם. וכן מי ששכחה להתפלל שחרית ביום שמתפללים בו מוסף, אינה יכולה להשלים את תפילת שחרית אחר מוסף, אלא אחר מנחה בלבד (שם יח, ט).

תשלומין נתקנו רק למי שלא התפללה באונס או שגגה, אבל מי שלא התפללה במזיד, אין לה תשלומין (שם יח, ט).

[1]. עניין השלמה לנשים מבואר במ"ב רסג, מג, וכה"ח רסג, סה. ושם נתבאר לעניין תשלומי מנחה של ערב שבת בערבית של שבת. ואף שבהליכות שלמה תפילה יג, הערה י, דייק מהמ"ב, שאפילו אשה שאינה רגילה להתפלל ערבית אם היא רגילה להתפלל מנחה, כאשר שכחה להתפלל מנחה, עליה להתפלל ערבית כדי להשלים אח"כ את תפילת המנחה. וכ"כ בהליכות ביתה ו, ח, ובהערה יג, ובפס"ת רלד, ד. מ"מ נראה יותר, שכוונת המ"ב להציע את הדרך הטובה ביותר, אבל אין בכך חובה. ואולי נשים רבות נהגו להתפלל ערבית בליל שבת, ולכן הציע המ"ב להשלים אחר ערבית את תפילת מנחה, אבל לא התכוון לחייב בכך נשים. (וע' בהליכות בת ישראל ב, כ, ובאש"י ל, הערה ו, שכתבו גם הם שאין בזה חובה, ותלו דבריהם בגרש"ז אויערבאך, שלא כפי שמובא בהליכות שלמה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-18 16:45:13

יש לך שאלה?

הרבה יותר מ-13 מיליון יהודים

לא אצרף את קולי למקהלה האנטישמית שמנצלת את האירועים הקשים כדי להתנכל לנאמני התורה, העם והארץ • כאשר רוב עם ישראל יחזור לארץ, נתחייב במצוות חלה ותרומות ומעשרות מדין תורה • לפי דברי חז"ל, אליהו הנביא עתיד להחזיר את נידחי ישראל שהורחקו בזרוע • למספר המדובר של 13 מיליון יהודים בעולם יש להוסיף מיליונים רבים של בני מתבוללים שניתן להוכיח את מוצאם היהודי • ייתכן שיש להוסיף למספר עוד עשרות מיליוני צאצאי אנוסים ועשרת השבטים, שבחזרתם יצטרכו לעבור גיור לחומרא

בעקבות האירועים הקשים שאירעו ביום חמישי ושישי שעבר, חשבתי לכתוב אודות המתינות הנדרשת בניהול הוויכוח בסוגיות השנויות במחלוקת חריפה ונוקבת במדינת ישראל, ולהתייחס לכך הן מהצד ההלכתי והן מהצד הרעיוני. אולם בעקבות מבול המשטמה והשנאה הבוקע בימים האחרונים מכלי התקשורת הממסדיים, החלטתי לדחות את העיסוק בנושא לזמן רגוע ומאוזן יותר. כך לא יתווסף חלילה קולי למקהלה האנטישמית המחליאה, שמנצלת באופן בזוי את הטרגדיה האנושית והזעזוע הקשה מרצח הנערה מירושלים ורצח התינוק הערבי, כדי להתנכל לציבור הטוב והישר, הנאמן והצודק ביותר שיש במדינת ישראל – הציבור הדתי והמסורתי, נאמני התורה, העם והארץ.

לפיכך, נעסוק בקדושת הארץ ומצוותיה שתלויות במצבנו הלאומי, שכן הפתרון היסודי לכל התחלואים והבעיות שעמנו סובל מהן תלוי בקיבוץ הגלויות, תקומת ישראל וחזרה אל ערכי הנצח של תורתנו.

"רוב ישראל" וחיוב המצוות התלויות בארץ

כיום אנו חייבים במצוות שביעית, חלה, תרומות ומעשרות מדברי חכמים בלבד. וכאשר רוב ישראל יתגוררו בארץ, מצב המכונה בדברי חז"ל "רוב יושביה עליה", נזכה להתחייב מן התורה במצוות חלה, תרומות ומעשרות. וכאשר ישראל ישבו בארץ כתיקונם, היינו כל שבט בנחלתו – נזכה לקיים את מצוות השביעית והיובל מן התורה.

מספר היהודים בעולם

נראה שלכל הפחות יש לכלול בחשבון העם היהודי את כל אותם אנשים שהוריהם התבוללו במאה השנים האחרונות, שעל ידי בירורים קלים למדי, תעודות ועדויות, ניתן להוכיח שהם צאצאים של אם יהודייה. שכן להלכה אי אפשר להתעלם ממה שניתן לברר בקלות יחסית

נברר תחילה את הגדרת "רוב יושביה": רבים אומרים שמספר היהודים בעולם כיום הוא כשלושה עשר מיליון, וכאשר יותר משישה וחצי מיליון יהודים יגורו בארץ, יתקיים התנאי הראשון ונתחייב בחלה ובתרומות ומעשרות מהתורה. יש שטועים ואומרים שאז גם נתחייב בשביעית מהתורה, והם אינם זוכרים שכדי להתחייב בשביעית מהתורה צריך שכל שבט יחיה בנחלתו, וכתב הרמב"ם (מלכים יא, א) שזה יהיה בימות המשיח.

אולם נראה שגם לגבי הגדרת רוב ישראל יש להוסיף ולעיין, כי המספר שלושה עשר מיליון כולל רק את היהודים שמזדהים כיום כיהודים, אבל אינו כולל שתי קבוצות נוספות של צאצאי יהודים. יחד עם הקבוצה הראשונה מדובר ביותר משמונה עשר מיליון יהודים, ועם הקבוצה השנייה – יותר ממאה מיליון.

העוזבים את היהדות מחמת אונס יחזרו לצור מחצבתם

כדי להבין את הסוגיה צריך להקדים תחילה מה שאמרו רבי יהושע ורבי יהודה (משנה עדויות ח, ז), שלעתיד לבוא אליהו הנביא יבוא להשיב לישראל את כל אלה שהתרחקו בזרוע, היינו שמחמת אונס הורחקו מישראל. כדוגמה לכך הביאה המשנה את משפחת בית צריפה שהייתה בעבר הירדן, ואדם אלים שהיה מקושר לשלטון ושמו בן ציון הרחיקה בזרוע מישראל, וכשיבוא אליהו הנביא הוא יחזיר את צאצאיה לישראל.

מבאר הרמב"ם (בפירושו למשנה שם) שבכך יתקיימו דברי התורה: "אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם ייקחך. והביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך והרבך מאבותיך. ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך" (דברים ל, ד ו). וכיצד יהיה הדבר, נאמר בנביא: "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" (מלאכי ג, כג כד).

ואמנם לדעת רבי שמעון שם במשנה, תפקידו של אליהו הנביא לעשות שלום בעולם, ולא להחזיר לישראל את אלה שהתרחקו בזרוע. אולם מסתבר שאף הוא מסכים שכל היהודים שהתרחקו בזרוע יחזרו לצור מחצבתם, אלא שלדעתו אין זה ייעודו של אליהו הנביא, ואולי נביא אחר נועד לכך, ואולי יימצאו בדיקות גנטיות שיבררו זאת.

לסיכום: אם אפילו משפחה שהתרחקה מישראל בגלל אדם אלים נחשבת כמי שהתרחקה בזרוע, על אחת כמה וכמה שהיהודים שהתרחקו מישראל בעקבות הגזירות האיומות במשך הגלות הארוכה נחשבים כמי שהורחקו בזרוע ויחזירם ה' לצור מחצבתם. אולם לעניין מספרם של ישראל השאלה היא את מי צריך להחשיב.

הקבוצה הראשונה: יהודים שהתבוללו בדורות האחרונים

הראשונים הם יהודים שהוריהם התבוללו לפני דורות ספורים, ועל ידי בירורים קלים למדי ניתן לוודא שאמם יהודייה. יחד איתם ניתן לשער שהעם היהודי מונה כיום לפחות שמונה עשר מיליון.

ראוי לציין שבקבוצה זו נכללים אנשים שלמרות היותם חכמים ובעלי מודעות עצמית גבוהה, בעקבות התהפוכות הנוראות שעם ישראל עבר בדורות האחרונים, הם אינם מודעים למוצאם היהודי. כדוגמה לכך נזכיר את מדלן אולברייט, שכיהנה בתפקיד מזכירת המדינה של ארצות הברית בממשלו של קלינטון, והייתה האישה בעלת התפקיד הבכיר ביותר בממשל האמריקני עד אז. היא עצמה נולדה בפראג לשני הורים יהודים שהמירו את דתם כדי להימלט מרדיפות. היא גדלה כקתולית, ורק לאחר שנים רבות נודע לה על מוצאה היהודי, ושרבים מבני משפחתה נרצחו בשואה.

אגב, גם הורי אביו של מזכיר המדינה בממשל האמריקני הנוכחי, ג'ון קרי, הם יהודים שהמירו את דתם כדי להינצל מהגורל היהודי. ואף ג'ון קרי לא ידע על כך במשך שנים, ורק לאחר שבגר נודע לו על מוצא משפחתו. אלה רק דוגמאות לבני הקבוצה הראשונה, שבעזרת בירורים פשוטים יחסית ניתן להוכיח בוודאות שהם יהודים להלכה.

הקבוצה השנייה: יהודים שהתבוללו במשך ייסורי הגלות

הקבוצה השנייה גדולה בהרבה, וכוללת בתוכה את כל צאצאי היהודים שהתבוללו בגויים בלחץ ייסורי הגלות האיומים, אבל להלכה הם יהודים, שכן הם צאצאי אימהות יהודיות, ולהלכה כל מי שאמו יהודייה – אפילו לאחר מאה דורות נותר יהודי.

האנוסים בספרד ובפורטוגל

אם נערוך חישוב סטטיסטי של צאצאי האנוסים שהם יהודים על פי ההלכה, מסתבר שנגיע ליותר ממאה מיליון. מעריכים למשל שכעשרה אחוזים מתושבי ספרד וחמישה עשר אחוזים מתושבי פורטוגל הם צאצאי אנוסים. ומכיוון שכל צאצאי הבנות היהודיות הם יהודים, הרי שאחוז היהודים באוכלוסייה נשמר. ומכיוון שהספרדים והפורטוגלים הקימו את מדינות אמריקה הלטינית, יוצא שרק צאצאי אנוסים אלו מונים כיום כשלושים עד ארבעים מיליון. ומי יודע, אולי מקרב צאצאי האנוסים אחוז המהגרים לאמריקה היה גדול עוד יותר, שעל ידי כך נמלטו מאימת האינקוויזיציה.

האנוסים באירופה

גם במערב אירופה, במשך יותר מאלף שנה, יהודים רבים נאנסו להמיר את דתם, עד שניתן להעריך שלפחות עשרה אחוזים מכלל אוכלוסיית אירופה המערבית והמהגרים ממנה לארצות הברית וקנדה ואוסטרליה, הם צאצאי יהודים. הרי שמדובר בעוד כשלושים עד ארבעים מיליון צאצאי יהודים.

שאר האנוסים

ויש עוד צאצאי יהודים בארצות ערב, פרס ומזרח אירופה, שגם שם אנסו את היהודים להמיר את דתם, אמנם באחוזים נמוכים יותר. הרי שבהערכה ראשונית מדובר ביותר ממאה מיליון יהודים, ומי יודע – אולי מדובר בהרבה יותר.

וזאת בלי להחשיב את צאצאי עשרת השבטים, שאמנם חלקם חזר והסתפח לישראל, אך חלקם נותר בארצות גלותם. אמנם איננו יודעים אם העם שבקרבו חיו התרבה או התמעט, שכן תהפוכות היסטוריות עלולות למעט ולמחוק עמים מסוימים ולהרבות עמים אחרים. אולם ברור שהעמים שבתוכם האנוסים התבוללו לאחר חורבן בית המקדש השני, בדרך כלל התרבו מאוד.

מי נכלל בחשבון העם היהודי לדין "רוב יושביה"

אם נלך לפי דעת הסוברים שהעם היהודי מונה כשלושה עשר מיליון יהודים, כפי המספר המוערך של האנשים שמזדהים כיום כיהודים, אזי בעוד שנים ספורות רוב היהודים בעולם יחיו בארץ.

אולם נראה יותר שלכל הפחות יש לכלול בחשבון העם היהודי את כל בני הקבוצה הראשונה, היינו את כל אותם אנשים שהוריהם התבוללו בדורות האחרונים, בסביבות מאה השנים האחרונות, שעל ידי בירורים קלים למדי, תעודות ועדויות, ניתן להוכיח שהם צאצאים של אם יהודייה. שכן להלכה אי אפשר להתעלם ממה שניתן לברר בקלות יחסית.

אמנם לגבי בני הקבוצה השנייה, שהם צאצאי כל האנוסים שהתבוללו בגויים במשך כל הדורות, יש מקום לספק. אפשר לומר שאף שלבסוף כל הנידחים יחזרו לישראל, בינתיים מכיוון שאין דרך לברר מי הם – אין מתחשבים בהם, אלא רק במי שניתן להוכיח בוודאות שהם יהודים. ומנגד, אפשר לומר שיש להתחשב בכל מי שלהלכה הוא יהודי, גם אם בפועל לא ניתן לברר את זהותו.

למעשה נראה שיהיה צורך בהחלטה של בית דין גדול, שמכוח כל ישראל שחיים בארץ יכריע בשאלה מי הם היהודים העולים לחשבון "רוב יושביה", וממילא מתי יגיע הזמן שבו נוכל לומר שרוב ככל העם היהודי גר בארץ. ואולי נצטרך להמתין להופעת נביא שידריך אותנו בסוגיה זו.

תהליך חזרת צאצאי האנוסים לישראל

מסתבר שככל שנזכה להתקדם ביישוב הארץ, להתגדל באמונה, בלימוד התורה ובקיום המצוות, כך מעמדו של עם ישראל יעלה, ורבים מצאצאי האנוסים יתעוררו לחפש את שורשיהם היהודיים כדי לשוב לצור מחצבתם ולקיים את התורה והמצוות. אולי גם תימצא בדיקה גנטית שתוכל להוכיח את מוצאם של היהודים. ואף שנראה להלכה שלא נוכל לסמוך על הבדיקה הגנטית בלבד, והנידחים השבים יצטרכו לעבור גיור לחומרא, מכל מקום היחס אליהם יהיה כאל יהודים שצריכים לעבור גיור לחומרא (בדומה למה שקבעו חכמים, שיהודי שהמיר את דתו וחזר, צריך לעבור כעין גיור בטבילה וקבלת מצוות, רמ"א יו"ד רסח, יב).

הטור השבועי בדוא''ל

עוד ברביבים

דילוג לתוכן