הרשמה לקבלת הטור 'רביבים' מדי שבוע למייל

מצוות הצבא והצניעות

גודל מצוות השירות בצבא

אין לשער את גודל מעלת השירות בצבא ישראל, ששתי מצוות, שכל אחת מהן שקולה כנגד כל שאר המצוות, כלולות בה.
הראשונה: הצלת ישראל מיד אויביהם, וכידוע אפילו על הצלת נפש אחת מישראל מחללים שבת, ופיקוח נפש דוחה את כל המצוות, וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. על אחת כמה וכמה שמי שמשרת בצבא ומשתתף בהצלת כלל ישראל, שהוא מציל עולם מלא.
השנייה, שמירת ארץ ישראל שתהייה ביד ישראל, וכפי שנאמר (במדבר לג, נג): "והורשתם את הארץ וישבתם בה". והורשתם פירושו כיבוש הארץ, שתהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת, והישוב הוא להפריח את שיממותיה. ואמרו חז"ל (ספרי ראה נ"ג) שמצוות ישוב הארץ שקולה כנגד כל המצוות.
בימים אלו, מתגייסים לצבא ההגנה לישראל בני מחזור הקיץ, ובתוכם גם תלמידינו חיילי ישיבות ההסדר, הננו תפילה לפני אבינו שבשמיים, שיברך את כולם, ויכרית את שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ועטרת נצחון, ויחזרו כולם לביתם ולתלמוד תורתם לשלום, ויזכו להקים בתים טובים, ויראו בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

האם אפשר להקל בצבא

שאלה: כידוע השירות ביחידות הקרביות קשה, ולחייל דתי עלולים להיות גם קשיים חברתיים, השאלה האם מפני כך רשאי המשרת בצבא לנטות לקולא בענייני הלכה?
תשובה: להפך, דווקא בצבא יש להזהר שלא לנטות לקולא. וכפי שציוותה התורה (דברים כג, י): "כי תצא למלחמה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע". כלומר דווקא בצבא צריכים להזהר יותר. כשהאדם יוצא מסביבתו הטבעית, הסייגים הרגילים שהציב לעצמו נעלמים, ולכן יש יותר חשש שיכשל. ולכן דווקא בצבא צריכים להציב סייגים גדולים יותר. כמובן שבעת שהחייל עוסק בבטחון, כל מה שקשור לפיקוח נפש ונצחון על האויב דוחה שבת ושאר מצוות. אבל בשאר הזמנים, וכמובן בעת שעוסקים באימונים, ראוי להקפיד ולדבוק ביתר שאת בשמירת התורה והמצוות.
בנוסף לכך, דווקא החיילים המשרתים בצבא זקוקים ליותר סייעתא דשמיא, וראוי שיהדרו יותר במצוות (ע' רש"י…). מבחינה מסוימת תקופת השירות בצבא דומה לחודש אלול ועשרת ימי תשובה. וכמו שבימי הדין ראוי לאדם לדקדק במעשיו, כדי שיזכה בדין, כך גם ראוי לחיילים. ואמנם עצם הנכונות של חיילי ישראל למסור נפשם על הגנת העם והארץ יש בה זכות גדולה, אולם ככל שידקדקו החיילים יותר במצוות, כך נזכה יותר לסייעתא דשמיא. ולא רק נזכה לנצח את אויבינו אלא אף נדע כיצד לנהוג בחבלי הארץ המקודשים שיפלו בחלקנו.

צניעות בצבא

במיוחד בענייני צניעות וטהרת הלשון צריכים להקפיד יותר בצבא, שנאמר (דברים כג, טו): "והיה מחנך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך". ובאר הרמב"ן, שצריכה היתה התורה להזהיר על כך במיוחד במחנה, מפני שידוע כי במחנות החיילים נוטים יותר לפריצות וניבול פה. כפי הנראה החיילים שנמצאים בלחץ נפשי של אימונים קשים וסכנות, רוצים להשתחרר מהלחץ, והדרך הקלה לכך, על ידי קלות ראש, ניבול פה ועיסוק בענייני עריות. לכן מזהירה אותנו התורה, שמחנה ישראל צריך להיות קדוש וטהור.
אין צורך להשתחרר מהלחץ, צריך לתת לו משמעות מקודשת, שהוא כולו למען מצוות ישוב הארץ והגנת ישראל.

הרמטכ"ל היוצא שאול מופז

למרבה הצער, הרמטכ"ל היוצא, שאול מופז, דירדר מאוד את הצבא בתחום זה. בתקופתו נכנסו לחלק מהיחידות הקרביות בנות. הוא יכל לטעון כי נאלץ לבצע מדיניות זו עקב החלטת בית המשפט העליון (שבטחון המדינה ומסורת ישראל אינו בראש מעייניו). אבל הוא בחר להתגאות במהלך זה. פעמים רבות בנאומיו, במקום לדבר על הסכנות הנשקפות לישראל מאויביה מסביב, ובמקום לחזק את רוחם של החיילים שנכונים לחרף את נפשם למען עם ישראל, בחר להבליט את ההישג האישי של הבנות שהצליחו להשתלב ביחידות הגברים.
כשנציגי ראשי ישיבות ההסדר בקשו להפגש עימו על נושא כאוב זה. לא מצא לכך אפילו שעה אחת. הוא תרץ זאת בעומס הבטחוני שהתגבר בעקבות מלחמת אוסלו. אלא שבאותם הימים ממש, השתתף ביום עיון שלם שעסק באתגר החדש של צה"ל – שילובן של הבנות ביחידות הלוחמות.
יש לציין כי ביחידות של בני ישיבות ההסדר כל ענייני הדת מסודרים כראוי. אלא שמתוך אחריות כלל ישראלית, ובמיוחד אחר שראשי המכינות פנו אל ראשי הישיבות בבקשת סיוע, בקשו ראשי הישיבות להיפגש עם הרמטכ"ל ולהסביר לו את עמדת ההלכה והמסורת היהודית.
עכשיו משהשתחרר מצה"ל ומחובת הציות לממשלה, אנו מצפים שיאמר את כל האמת על הצורך ועל האפשרות לרסק את רשות הרצח והטרור הפלשתינאית.

פקודה בלתי חוקית

הלכה למעשה: המקבל פקודה להתאמן במסגרת שהצניעות אינה נשמרת בה, צריך שלא להסכים לכך. ואף אם יצטרך לשלם על כך מחיר אישי של ישיבה בכלא, מוטב שיסרב פקודה ולא יקבל על עצמו מציאות המנוגדת להלכה.
לפני גיוסם לצבא של בני המחזורים הראשונים, בישיבתנו בהר ברכה, היה הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל, מי שהיה הרב הראשי לישראל, ומייסדה של הרבנות הצבאית ונשיא ישיבת האידרא, מוסר לפניהם שיעורי הכנה. בשיעור הראשון היה מדבר על ערכה של המצווה לשרת בצבא. בשיעור השני היה מעודד את הבחורים, שיהיו גיבורים, ובכל עת שיפגשו עם פקודה הסותרת את ההלכה, יסרבו, ולא יפחדו לשלם על כך מחיר אישי.

מעשה מהרב גורן זצ"ל

וסיפר הרב גורן זצ"ל שפעם הדפיס בחוברת של הרבנות הצבאית הוראה הלכתית, שבכל עת שיש פקודה לחלל שבת שלא לצורך פיקוח נפש יש לסרב פקודה. הרמטכ"ל דאז, חיים לסקוב, כעס מאוד, ואמר שהכלל הבסיסי בצבא הוא הציות הפקודות. ומי שיש לו ביקורת על פקודה, צריך לבצעה ואח"כ להגיש קובלנה. כעונש על כך הורה להפסיק את פרסום העלון של הרבנות הצבאית. אבל הרב גורן לא נכנע, והתלונן אצל בן גוריון שהיה ראש הממשלה ושר הבטחון, וטען שכמו שמי שמקבל פקודה להרוג אדם חף מפשע, לא יהרוג אותו ואח"כ יתלונן על מפקדו, כך גם מי שמקבל פקודה לחלל שבת לא יחלל ואח"כ יתלונן. עליו לסרב פקודה. בן גוריון הצדיק את הרב גורן ונזף בלסקוב ואף הורה להכפיל את מספר העמודים בבטאון הרבנות הצבאית.

אע"פ כן

ולמרות הבעיות השונות שבצבא, ולמרות שהמדיניות הבטחונית מוטעת, אע"פ כן אין לשער את גודל המצווה לשרת בצבא. כי אחרי כל הביקורת, בטחונם של ישראל תלוי בצבא ההגנה לישראל. וגם אם ישנם קילקולים רבים בצבא, במיוחד בקרב בעלי הדרגות הגבוהות. הערך הכללי של צה"ל עולה הכל. בזכותו מדינת היהודים קיימת, בזכותו ניצלים חייהם של יהודים רבים. אילו כל אחד שהיתה לו ביקורת היה פורש מהצבא, מזמן היינו למשיסה לפני שונאינו. על כן מוטב שכולנו נהיה ביחד בצבא. על כיוצא בזה אמרו חכמים, שכל זמן שישראל מאוחדים, אפילו יש בהם חטאים מנצחים, שנאמר: "חבור עצבים אפרים הנח לו".

שר הבטחון

כה אמר הפוליטקאי הגדול, שר הבטחון, מר בנימין אליעזר בכ"ח אב, בישיבת מועצת מחוז תל אביב של מפלגתו: "אנחנו לא ניתן שיקרה מצב בו מפלים בין ילד לילד, בין מי שמשרת בצבא למי שלא משרת בצבא".
במקום לייצג את חיילי ישראל, שמחרפים את נפשם ביחידות הקרביות למען הגנת העם והארץ, ולמצוא כל דרך אפשרית לתגמל אותם על שירותם הצבאי, הוא דואג לערבים שאינם משרתים את מדינת ישראל, ובמקרה הטוב אינם פועלים נגדה.
כאשר מדובר על החרדים, אנחנו זוכים לשמוע מנציגי השמאל הטפות על ערך השירות בצבא. אבל כאשר רוצים לתגמל את החיילים, מתברר שיותר משהם בעד הצבא הם נגד החרדים ובעד הערבים.

הראויים לשבח

נסיים ביישר כח לשר היוצא רענן כהן שזכה לחוקק חוק חשוב עבור החיילים המשוחררים. וכן יישר כח לח"כ אורי אריאל שבזכותו הקיצוץ בקיצבאות הילדים הופחת למי שהוא או בן משפחתו שרת בצבא.
למרות הפרעותיו של שר הבטחון, יש להמשיך ברוח זו, ולהגדיל במיוחד את ההטבות למי שמשרת ביחידות הקרביות.

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן