הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שבת

בס״ד שלום כבוד הרב, ברצוני לשאול 2 שאלות 1 בשבת אחת טיילתי עם אבי בלילה ובמהלך הטיול נדלקו אוטומטית אורות ברחוב אפילו בשבילים, לא נהנתי מאורות אלו וזה אפילו הפריע לי, האם מותר לעבור שוב במקומות אלו? כי בהתחלה לא ידעתי שילדק אך הבנתי שבהמשך השביל זה עלול לקרות שוב, אבל בכל מקרה לא היה לי צורך באורות אלו. 2 אם שערה מראשי נתקעת בטעות בכיסא או חפץ מותר לתלוש אותה כדי להזיז את הראש משם? לפעמים זה קורה מתוך אינסטינקט, השאלה אם מותר לעשות זאת בשינוי? תודה רבה ומועדים לשמחה

פניני הלכה שבת פרק יז –

פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית

מותר לעבור בשער שמותקנת בו מערכת לגילוי מתכות, וכן במקום שמותקנת בו מצלמה או חיישנים שקולטים את תנועות העוברים ואף נדלקת נורה קטנה, מפני שההולך שם לא מתכוון לגרום לפעילות החשמלית ואין לו הנאה ממנה. אמנם כאשר הדבר בולט, כגון כשעובר במקום שנדלק פנס, אף שאין לו כל עניין באור זה, מפני כבוד השבת עדיף ללכת בדרך אחרת. ואם הפנס מותקן בשביל הגישה לביתו, אם אין אפשרות אחרת להיכנס לבית, יעבור שם בזחילה, ואם האור נדלק, יעצום את עיניו באופן שרואה מעט רק כדי לא להיכשל בדרכו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-10-01 02:14:25

מוקצה

יהודי אחד שאל אותי מה המקור למה שהרב מלמד כתב בעניין היתר נגיעה במוקצה: "האיסור הוא לטלטל מוקצה, כלומר להזיז אותו בידיים, אבל מותר לנגוע במוקצה בלא להזיז אותו".

נגיעה במוקצה.

 

שבת קנא. משנה– עושין כל צרכי המת, סכין ומדיחין אותו, ובלבד שלא יזיז בו אבר.

 

מהר"ם,ר' ירוחם-מכאן שמותר לנגוע במוקצה.

וכ"פ השו"ע (שח,מב) והרמ"א (שח,ג)-לגעת מותר,ובלבד שלא ינענעו.

 

 

ונחלקו כשהנגיעה היא לצורך המוקצה:

 

ירושלמי ביצה ה,א-ביצה שנולדה ביו"ט: שמואל אמר,כופין עליה כלי. א"ר מנא,ובלבד שלא יהא כלי נוגע בגופה

של ביצה.

והובא להלכה ברא"ש ובראב"ד.

 

וקשה,שלמדנו לעיל שמותר ליגע במוקצה ?  תירוץ:

תה"ד,סז-יש חילוק בין נגיעה לצורך המוקצה שבזה אסור אף שאינו מטלטל את המוקצה,לבין נגיעה שלא לצורך המוקצה

שבזה התירו (לפי"ז צ"ל בדעתו שסיכת והדחת המת אינה לצורך המת,מפני כבודו,אלא צורך כבוד החיים, וכדעת הרמב"ם והראב"ד שם).

מ"מ (שבת כה,כג)-גם נגיעה לצורך המוקצה מותרת,ובירושלמי אסר כי מדובר בביצה שמתנועעת ע"י הנגיעה בה.

 

שו"ע (שי,ו)-מותר לכפות כלי על מוקצה לשומרו,ובלבד שלא יגע בו.

מ"א (תקיג,ב),תו"ש,פמ"ג-דעתו לאסור כתה"ד.

וכ"פ להלכה המ"א והט"ז. ואע"פ שנוגע ע"י כלי והוי טלטול מן הצד,מ"מ אסור לצורך דבר האסור,וכדלקמן.

וכ"פ מנוח"א.

מ"ב (ע"פ הגר"א ובאר הגולה)-דעתו להתיר כמ"מ,אלא שאסר פה כיון שמדובר בביצה שמתנדנדת ע"י הנגיעה.

וכ"פ הרמ"א (תקיג,א. וכ"מ מסתימתו בסימן שח,ג). וכ"פ הגר"א,דה"ח,באר הגולה ומ"ב (שח,יז; שי,כב).

וכ"פ תורת שבת,ילקו"י (ח"ב עמ' שיט),שש"כ (כב,לב) ואורח"ש (יט,קצז).

וכן הלכה!

 

=> ביצה ושאר מוקצה העגולים אין לנגוע בהם וגם אין לכסותם בדבר הנוגע בהם, כיון שפס"ר שיזוזו עי"כ. [1]

אבל מכשירים חשמליים,כגון: טלפון,מחשב וכיוצ"ב,מותר לכסותם (אורח"ש,קצח),וכן מותר לכסות בשבת את מתג

החשמל בכיסוי המיוחד לו (שם,רא).

 

 

שימוש במוקצה ע"י נגיעה.

 

רמב"ן (שבת קכב.)-מותר לשבת על אבן, וזה הטעם שמותר לישראל לרדת בכבש שנוכרי עשה לעצמו בשבת ואין בו משום

מוקצה, משום שהוא רק משתמש בו ולא מטלטלו.  וכ"כ המרדכי,ריב"א ור' שמשון (ודלא כרשב"א שאסר).

וכ"כ המאירי (שבת קכה:)-"ישיבה בלא טלטול אינו כלום,ומעשים בכל יום שיושבים על האבנים,שאין זה טלטול אלא

נגיעה בעלמא כנגיעה בכותל או בקרקע… שאין הנגיעה כלום".

 

 

לסיכוםמותר לנגוע במוקצה.

[1] אף שהוא פס"ר דלא ניח"ל בדרבנן (ואינו תרי דרבנן, שטלטול מן הצד אינו שינוי גמור, כיון שנעשה ע"י ידיו).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-29 06:04:55

שניים מקרא ואחד תרגום

שלום לרבנים האם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום וזאת הברכה בשבת או שצריך לחכות להודיענו רבה? כל טוב

אפשר לקרוא וזאת הברכה מהשבת שבה קוראים פרשה זו במנחה (שבט הלוי י, עח; חוט שני ד, פז, א; פס"ת רפה, 56, בירור הלכה (זילבר), הרב אלישיב).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-28 16:20:01

סכך

סכך שמונח על הסוכה משנה לשנה כשרה או חייב להרים כלם (תעשה ולא מן העשוי)?

פניני הלכה סוכות ב, ה – לכתחילה צריך לחדש בה דבר לקראת החג, כגון להוסיף סכך של טפח על טפח (כ-8 ס"מ), או קנה דק על כל אורכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-27 06:24:14

יש לך שאלה?

הרב גור גלון

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

חג שבועות – חג החיים

שאלה גדולה שרבים דנים בה היא מה התחדש במתן התורה, הרי חז"ל מעידים שהאבות קיימו את התורה כולה (ואפילו חלק מתקנות חז"ל) עוד בטרם נתנה התורה? (ומשמע שאי אפשר לומר שהחידוש הוא בתוספת הידע שהופיע באותו המעמד). ועוד, שחז"ל מעידים שהתורה קדמה לעולם תתקע"ד דורות, ולכן יש לשאול מה בדיוק קרה במעמד הר סיני?

לשאלה גדולה זו ניתנו תשובות רבות, ואני אביא אחת מהם ששמעתי בשמו של הרב שמואל אליהו

עם ישראל נוצר בפסח, ביציאת מצרים, אלא שעדיין היה חלקים חלקים, ולא התגבש לכדי יצירה אחת, כעין העפר שקדם ליצירת האדם הראשון. והחל מיצירתו הלך עם ישראל ובנה את גופו עד אשר בא' בסיוון הגיע לאחדות, כעין השלב ביצירת האדם הראשון בו הקב"ה לוקח את העפר, החלקים המפורדים, מגבל אותם במים ויוצר דמות מאוחדת.

אולם, אחר שנוצר הגוף השלם והמאוחד צריך לזרוק בו נשמה, כפי שהקב"ה נפח נשמת חיים באפו של האדם הראשון. ונפיחת נשמת החיים בעם ישראל היא מתן תורה. במתן תורה עם ישראל מקבל חיים, עם ישראל מקבל נשמת חיים.

כלומר, אחדות ישראל מאפשרת לקבל את נשמת ישראל, שהיא התורה שמאחדת בין הקב"ה לעם ישראל. וכפי שחז"ל דורשים לגבי נתינת הנשמה לאדם הראשון, שכוונת הפסוק "ויפח באפיו נשמת חיים" הינו 'כנשיקה' ומאן דנפח מדיליה נפח [=נשמת החיים שהכניס ממנו הביא], דהיינו, אדם שנופח בחברו לוקח חיות ואויר מעצמותו ונותנו בתוך חברו, וממילא הדבר יוצר אחדות מופלאה. אלא שבשונה מאדם המנשים את חברו, שרצונו הוא שחברו ינשום מעצמו, הקב"ה מחייה, באופן קבוע ותמידי, את עם ישראל ובכל רגע ורגע נופח בנו נשמת חיים. ולכן גם אנו מברכים בברכת התורה "נותן התורה" בלשון הווה, שבכל יום ויום ובכל רגע ורגע הקב"ה נותן תורה, ואנו מצווים לחוש את נתינת התורה הזו, וכפי שאמרו חז"ל "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים".

ע"פ זה מבאר ה'בני יששכר' ש"ביום הזה (א' בסיוון) מתחיל שליטת מזל תאומים, על כן ביום הזה דייקא [=דווקא] נעשו עם הקודש באחדות עם קונם כביכול כתאומים, וכן בינם לבין עצמם, 'ויחן שם ישראל' לשון יחיד, כאיש אחד חברים".

וניתן לבאר באופן זה את דברי דוד המלך בתהילים מזמור קל"ג "שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"- כלומר, המזמור בא לדבר על גודל מעלת האחדות. "כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרן שיורד על פי מדותיו".

אחדותם של ישראל התבטאה באחדות המופלאה שבין משה ואהרון, שבשמחה עצומה משח משה את אהרון להיות כהן גדול, וזה כפי מדותיו של אהרון שמעיד עליו הקב"ה שכאשר ראה שמשה, אחיו הצעיר, קיבל את ההנהגה, שמח בכל ליבו, "וראך ושמח בליבו".

והם האחים שיושבים יחד (ובזה מתקנים את כל יחסי האחים העכורים של ספר בראשית: קין והבל, אברהם ולוט, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו), ובזכות ישיבתם המשותפת זוכים לקבל תורה, כפי שממשיך הפסוק (תהילים שם) "כטל חרמון (שמפורש בזוהר שהוא אילנא דחיי- עץ החיים) שיורד על הררי ציון (שמתגלה מאוחר יותר בהר ציון, אבל מקורו מכאן), כי שם (בהר סיני) ציווה ה' את הברכה חיים עד העולם".

ולכן חז"ל מעידים שמכל דיבור ודיבור שאמר הקב"ה לישראל בסיני יתמלא העולם כולו בבשמים, שכידוע הריח הטוב הוא הדבק תמיד בחיים וזאת לעומת הריח הרע שמופיע בכל מקום בו יש ניתוק מן החיים.

ומכל דברנו נבין מה גדול ונורא חג מתן תורה העומד לפנינו, שהוא חג החיים ובו קיבלו ישראל חיים, ולכן כותב האר"י הקדוש (שער הכוונות עמוד רב) "ודע כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת כלל, אפילו רגע אחד, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו, ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא. וכמו שכתב רשב"י בהקדמת בראשית, וזה לשונו "דיפוק ההוא שתא בשלם וכו" [= שיוציא אותה שנה בשלום] ע.כ, ולא עוד אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא (כוונתו היא על החיים הרוחניים של האדם, שהרי על דברי התורה נאמר 'כי הם חיינו ואורך ימינו') תלויה בעניין הזה, כי אם לא ישן כלל, ודאי שלא ימות בשנה ההיא… ולכן פשט המנה הזה בישראל לעסוק בתורה כל ליל חג השבועות".

יהי רצון שנזכה להתמלא מהחיים האמיתיים, וכפי שכותב מרן הרב זצ"ל "תורת חיים חמדתנו, מפי עליון ניתנה, נצח היא נחלתנו ממדבר מתנה".

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן