הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שבת

בס״ד שלום כבוד הרב, ברצוני לשאול 2 שאלות 1 בשבת אחת טיילתי עם אבי בלילה ובמהלך הטיול נדלקו אוטומטית אורות ברחוב אפילו בשבילים, לא נהנתי מאורות אלו וזה אפילו הפריע לי, האם מותר לעבור שוב במקומות אלו? כי בהתחלה לא ידעתי שילדק אך הבנתי שבהמשך השביל זה עלול לקרות שוב, אבל בכל מקרה לא היה לי צורך באורות אלו. 2 אם שערה מראשי נתקעת בטעות בכיסא או חפץ מותר לתלוש אותה כדי להזיז את הראש משם? לפעמים זה קורה מתוך אינסטינקט, השאלה אם מותר לעשות זאת בשינוי? תודה רבה ומועדים לשמחה

פניני הלכה שבת פרק יז –

פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית

מותר לעבור בשער שמותקנת בו מערכת לגילוי מתכות, וכן במקום שמותקנת בו מצלמה או חיישנים שקולטים את תנועות העוברים ואף נדלקת נורה קטנה, מפני שההולך שם לא מתכוון לגרום לפעילות החשמלית ואין לו הנאה ממנה. אמנם כאשר הדבר בולט, כגון כשעובר במקום שנדלק פנס, אף שאין לו כל עניין באור זה, מפני כבוד השבת עדיף ללכת בדרך אחרת. ואם הפנס מותקן בשביל הגישה לביתו, אם אין אפשרות אחרת להיכנס לבית, יעבור שם בזחילה, ואם האור נדלק, יעצום את עיניו באופן שרואה מעט רק כדי לא להיכשל בדרכו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-10-01 02:14:25

מוקצה

יהודי אחד שאל אותי מה המקור למה שהרב מלמד כתב בעניין היתר נגיעה במוקצה: "האיסור הוא לטלטל מוקצה, כלומר להזיז אותו בידיים, אבל מותר לנגוע במוקצה בלא להזיז אותו".

נגיעה במוקצה.

 

שבת קנא. משנה– עושין כל צרכי המת, סכין ומדיחין אותו, ובלבד שלא יזיז בו אבר.

 

מהר"ם,ר' ירוחם-מכאן שמותר לנגוע במוקצה.

וכ"פ השו"ע (שח,מב) והרמ"א (שח,ג)-לגעת מותר,ובלבד שלא ינענעו.

 

 

ונחלקו כשהנגיעה היא לצורך המוקצה:

 

ירושלמי ביצה ה,א-ביצה שנולדה ביו"ט: שמואל אמר,כופין עליה כלי. א"ר מנא,ובלבד שלא יהא כלי נוגע בגופה

של ביצה.

והובא להלכה ברא"ש ובראב"ד.

 

וקשה,שלמדנו לעיל שמותר ליגע במוקצה ?  תירוץ:

תה"ד,סז-יש חילוק בין נגיעה לצורך המוקצה שבזה אסור אף שאינו מטלטל את המוקצה,לבין נגיעה שלא לצורך המוקצה

שבזה התירו (לפי"ז צ"ל בדעתו שסיכת והדחת המת אינה לצורך המת,מפני כבודו,אלא צורך כבוד החיים, וכדעת הרמב"ם והראב"ד שם).

מ"מ (שבת כה,כג)-גם נגיעה לצורך המוקצה מותרת,ובירושלמי אסר כי מדובר בביצה שמתנועעת ע"י הנגיעה בה.

 

שו"ע (שי,ו)-מותר לכפות כלי על מוקצה לשומרו,ובלבד שלא יגע בו.

מ"א (תקיג,ב),תו"ש,פמ"ג-דעתו לאסור כתה"ד.

וכ"פ להלכה המ"א והט"ז. ואע"פ שנוגע ע"י כלי והוי טלטול מן הצד,מ"מ אסור לצורך דבר האסור,וכדלקמן.

וכ"פ מנוח"א.

מ"ב (ע"פ הגר"א ובאר הגולה)-דעתו להתיר כמ"מ,אלא שאסר פה כיון שמדובר בביצה שמתנדנדת ע"י הנגיעה.

וכ"פ הרמ"א (תקיג,א. וכ"מ מסתימתו בסימן שח,ג). וכ"פ הגר"א,דה"ח,באר הגולה ומ"ב (שח,יז; שי,כב).

וכ"פ תורת שבת,ילקו"י (ח"ב עמ' שיט),שש"כ (כב,לב) ואורח"ש (יט,קצז).

וכן הלכה!

 

=> ביצה ושאר מוקצה העגולים אין לנגוע בהם וגם אין לכסותם בדבר הנוגע בהם, כיון שפס"ר שיזוזו עי"כ. [1]

אבל מכשירים חשמליים,כגון: טלפון,מחשב וכיוצ"ב,מותר לכסותם (אורח"ש,קצח),וכן מותר לכסות בשבת את מתג

החשמל בכיסוי המיוחד לו (שם,רא).

 

 

שימוש במוקצה ע"י נגיעה.

 

רמב"ן (שבת קכב.)-מותר לשבת על אבן, וזה הטעם שמותר לישראל לרדת בכבש שנוכרי עשה לעצמו בשבת ואין בו משום

מוקצה, משום שהוא רק משתמש בו ולא מטלטלו.  וכ"כ המרדכי,ריב"א ור' שמשון (ודלא כרשב"א שאסר).

וכ"כ המאירי (שבת קכה:)-"ישיבה בלא טלטול אינו כלום,ומעשים בכל יום שיושבים על האבנים,שאין זה טלטול אלא

נגיעה בעלמא כנגיעה בכותל או בקרקע… שאין הנגיעה כלום".

 

 

לסיכוםמותר לנגוע במוקצה.

[1] אף שהוא פס"ר דלא ניח"ל בדרבנן (ואינו תרי דרבנן, שטלטול מן הצד אינו שינוי גמור, כיון שנעשה ע"י ידיו).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-29 06:04:55

שניים מקרא ואחד תרגום

שלום לרבנים האם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום וזאת הברכה בשבת או שצריך לחכות להודיענו רבה? כל טוב

אפשר לקרוא וזאת הברכה מהשבת שבה קוראים פרשה זו במנחה (שבט הלוי י, עח; חוט שני ד, פז, א; פס"ת רפה, 56, בירור הלכה (זילבר), הרב אלישיב).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-28 16:20:01

סכך

סכך שמונח על הסוכה משנה לשנה כשרה או חייב להרים כלם (תעשה ולא מן העשוי)?

פניני הלכה סוכות ב, ה – לכתחילה צריך לחדש בה דבר לקראת החג, כגון להוסיף סכך של טפח על טפח (כ-8 ס"מ), או קנה דק על כל אורכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-27 06:24:14

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

ר' נפתלי מרופשיץ

לקראת יום השנה לפטירתו של אחד מגדולי האדמורי"ם, ר' נפתלי מרופשיץ, החל בי"א באייר, נביא כמה סיפורים על דמותו המופלאה.

פעם אחת אמר החוזה מלובלין לר' נפתלי מרופשיץ, שהיה נחשב לחכם מאד: לא כתוב בתורה "חכם תהיה עם ה' אלוקיך" אלא "תמים תהיה עם ה' אלוקיך"!
השיבו הרבי מרופשיץ: להיות תמים עם ה' – זה צריך חכמה גדולה.

תפילתו היתה כשירה, וכמעט לכל תפילה חיבר ניגון מיוחד. עם ניגונים, היה אומר ר' נפתלי, אפשר לפתוח שערי שמים. ביחוד היה מפורסם בחוש ההומור שלו, ופעמים רבות שימח חתן וכלה בחתונתם כשהוא משמש כבדחן. אחרת לגמרי היתה דרכם הרוחנית של רבותיו – החוזה מלובלין, המגיד מקוזניץ ור' מנחם מנדל מרימנוב. על זה האחרון מסופר שמכל צדיקי דורו לא נראה פחד ורעדה יותר מאשר מפני הרבי מרימנוב. הוא היה מקפיד מאד על התנהגות מכובדת בדרך ארץ ושלא לדבר לחינם. אף על שיעול וכיחה וניעה הקפיד מאד. אך, מה לעשות, ר' נפתלי, לפעמים, היה עושה תנועות מצחיקות כל כך עד שהוכרחו כל היושבים לצחוק, ובפרט דודו של ר' נפתלי, ר' זנוויל, שהיה דרכו ליפול על הארץ מרוב צחוק. ר' מנחם מנדל הבין זאת ולא הקפיד. הוא הבין שבזכות ההומור והבדחנות מצליח ר' נפתלי להעביר את אותם המסרים והרעיונות בדרך – שמחד, קל יותר להפנימם, ומאידך, חודרים עמוק יותר. ההומור העצמי המעלה חיוך על שפתי השומעים הוא רק כיסוי לביקורת נוקבת ולבירורים עזים.
הנה כמה מההלצות הביקרותיות שאמר על עצמו:

ר' נפתלי היה אומר שלא רצה להיות רב מפאת החנופה, ורצה להיות בלן במרחץ. ואחרי זה חוטב עצים. חייט. וסנדלר. עד שראה שבכולם שולט החנופה והשקר ולמה ייגרע הרב מהם…

היה רגיל לומר על המדרש שהראה לו הקב"ה למשה רבנו "דור דור ודורשיו דור דור ושופטיו" – מדוע הקדים הקב"ה להראות למשה את הדור ורק לאחר מכן את דורשיו ושופטיו? לכאורה יש להקדים את מנהיג הדור ולהזכירו ראשון?
ואמר: היות ו"פני משה כחמה ופני יהושע כפני לבנה", ובכל דור מתמעטים והולכים המנהיגים. ואילו הראה הקב"ה למשה תחילה את השופטים שבדורות הללו, לא היה משה יכול לסבול והיה מתפלא.
ואמר אז על עצמו: אם היה הקב"ה מראה למשה כי נפתלי יהיה רבי – היה נופלת עליו חלישות הדעת, לאמר "הזאת נעמי", האם זהו רבי?
על כן, הראה לו תחילה את הדור, ורק לאחר מכן את מנהיגיו – לומר – כפי ערך הדור כך הם מנהיגיו…

בתחילה נראה שר' נפתלי מבקר קשות את מנהיגי הדור. שכן מי הם לעומת ענקי עולם ואבות האומה? אך בהומור החריף שלו מבקר ר' נפתלי לא רק את מוסד הרבנות, אלא גם את החייט והסנדלר וכל שאר בעלי המלאכה. אם ייראה משה רבנו את פני הדור, יבין היטב מדוע מנהיגיו עוסקים בדברים פעוטים ומטפלים וטרודים בעניינים קלי-ערך ולא מתפנים לעסוק בחזון היהודי הגדול.

במסגרת מצומצמת זו, לא נוכל להביא את עשרות הלצותיו וחידודיו, ונאלץ להסתפק רק בכמה מועטים:

כתוב: "לא תונו איש את עמיתו" – זה מצד הדין, אמר ר' נפתלי, אבל מצד החסידות, צריך להחמיר ולהזהר שלא ירמה גם את עצמו.

פעם אחת היה ר' נפתלי בלבוב וביקר אצל ר' יעקב בורנשטיין, שהיה מתנגד לחסידות.
שאל ר' יעקב: איך אתם החסידים עוברים על זמן קריאת שמע בכל יום?
אמת, אמר הרופשיצר, הרבנים שלנו עוברים על זמן קריאת שמע, אבל לעומת זאת, הם שומרים על מה שכתוב בקריאת שמע – "ואהבת" וכו'. המתנגדים, לעומת זאת, אמנם שומרים על זמן ק"ש אבל לא כל כך מקפידים על מה שכתוב בה…

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן