הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

יחסי אישות בתחילת הנישואין

בעזה"י אני מתחתן עוד מעט אחד הדברים שהכי היו קשים לי ברווקות היה נושא של שמירת נגיעה ברוך ה' עמדתי בו בהצלחה. אני רוצה לדעת האם מחמת זה שבביאה ראשונה הכלה נאסרת מותר להקל שהאישה תוציא לבעלה זרע ביד או כל דרך אחרת שלא תיגרום לנו להאיסר זה ממש יעציב אותי אם נצטרך על ההתחלה לשמור נגיעה

התשובה מובאת בפניני הלכה טהרת המשפחה פרק ח – יש אומרים שעדיף להזדרז בקיום בעילת המצווה, למרות שעל ידי כך הכלה תיטמא. אולם על פי הניסיון נראה שההדרכה הנכונה כיום היא לדחות את בעילת המצווה לסוף שבעת ימי המשתה, כדי שהחתן והכלה יוכלו להרבות בשמחת אהבתם. ובינתיים יקיימו חיבור על ידי מגע קל של האיבר באזור פתח הנרתיק, באופן שהזרע ייצא בלא שום לחץ של האיבר על הבתולים.

כדאי מאוד לחתן ולכלה ללמוד לפני החתונה ואחריה את שני ספרי פניני הלכה – טהרת המשפחה ושמחת הבית וברכתו. אם אין לכם את הספרים, אפשר לקרוא אותם דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-05 07:52:05

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שלוש אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה.  3. שהבעל יחדור לנרתיק מאחורי האישה כשהוא עומד.

בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה, פנים מול פנים. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

1. ספר תורה. 2. תנ"ך בשירותים

1. אספתי תרומות לכתיבת ספר תורה וכנראה אשאר עם עודף. מה אפשר לעשות ביתרה? 2. לאחרונה אני רואה פרסומים על תכשיטים שמשולב בהם רבוע קטן, בגודל כמה מ"מ שמודפס עליו כל התנ"ך. משהו כמו מיקרופילם. האם אפשר להכנס עם זה לשרותים? תודה

 1. או לעטר את ספר התורה בכתר יפה, או במשהו אחר. או לתת את התרומה לישיבה המתאימה לרוח התורמים.
 2. מצד הדין מותר להסתובב עם תכשיט כזה, אבל כיון שאסור להיכנס איתו לשרותים בלא שום כיסוי, כגון להכניסו מתחת החולצה, או לשים אותו בתוך התיק, ויש חשש סביר שההולכת עם תכשיט כזה תשכח לכסותו כל פעם כשנכנסת לשירותים, עדיף שלא ללכת איתו אם הכתב שעליו אינו מכוסה באופן קבוע. סיבה נוספת להחמיר בזה היא משום שיש אומרים שצריך שני כיסויים.

  סוגיה זו מבוארת בפניני הלכה ליקוטים א פרק ו סעיף ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

  ו – אין להיכנס לבית הכסא עם כתבי קודש

  מכבודו של ספר התורה המקודש, הכתוב בדיו על הקלף, שלא יכנסו עימו לבית הכסא או לבית המרחץ, ואפילו אם הוא עטוף בכמה כיסויים ונתון בתוך התיק שלו (שו"ע יו"ד רפב, ד).

  השאלה מה דין כתבי קודש מודפסים, האם מותר לאדם להיכנס לשירותים כאשר בכיסו סידור קטן או ספרון קודש או חידושי תורה שכתב על דף?

  תשובה: כיוון שדין סידורים וספרי קודש מודפסים אינו חמור כדין ספר תורה הכתוב בדיו על הקלף, מותר להיכנס עמהם לשירותים כשהם מכוסים בכיסוי אחד. וכיוון שהסידור מונח בכיס, הרי שהכיס מכסה אותו, ומותר להיכנס עמו לשירותים. וזאת בתנאי שהספר נכנס לתוך הכיס ואינו נראה כלפי חוץ.

  ויש מחמירים שרק אם הסידור או ספר הקודש עטוף בשני כיסויים מותר להיכנס עמו לשירותים. כלומר, יש להכניס את הסידור או ספר הקודש לתוך שקית ניילון או נייר, וכשהוא בשקית מניחים אותו בכיס, ועל ידי כך הוא מונח בתוך שני כיסויים. אמנם העיקר כדעה המקילה, הואיל ובנוסף לכך שלדעת רוב הפוסקים די בכיסוי אחד, יש סוברים שכריכת הסידור נחשבת לכיסוי, וממילא עם הכיס עצמו יש שני כיסויים.

  לגבי חידושי תורה שכתובים על נייר, גם החוששים לדעה המחמירה, רשאים להקל ולהיכנס עמהם לשירותים כשהם בכיס, מפני שאין בהם שמות קדושים, וגם הכתב שבו הם כתובים אינו ככתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

  ביאור הסוגיה:

  לגבי סידורים וחומשים ושאר ספרים שיש בהם שמות קדושים, רוב הפוסקים סוברים שדי לכסותם בכיסוי אחד כשנכנסים לשירותים, וכך דעת מ"א או"ח מג, יד, שאם הם בתוך כיס מותר להיכנס עימם לשירותים. וכ"כ הרדב"ז ח"ג תתקמ"ח, וכ"כ ברכי יוסף יו"ד רפב, ו, עפ"י שבות יעקב ח"א פב, שכמו שמותר להיכנס בקמיעים מכוסים בעור לשירותים, כך מותר אם הם מכוסים בבגד, וכתב שכך דעת מהריק"ש בשם הרדב"ז. וכ"כ ר"ש איגר בהגהתו שם. וק"ו אם הם כתובים באותיות רש"י או כתב אחר שאינו אשורי. גם המ"ב או"ח מג, כה, כתב כדעה עיקרית, שמותר להיכנס לשירותים עם כתבי קודש המכוסים בכיסוי אחד. אמנם הזכיר דעות מחמירים שצריך שני כיסויים. לפי זה, הרוצה להחמיר, כשלוקח בכיסו סידור או ספר קודש אחר, יכסנו בכיסוי אחד, וכיס הבגד יהיה הכיסוי השני.

  אמנם יש עוד צד להקל, שיש סוברים שכריכת הספרים נחשבת לכיסוי, וכ"כ בכף החיים או"ח מ, יד, בשם חסד לאלפים רמ, ח (בעניין תשמיש המיטה בחדר שיש שם ספרים, שצריך שני כיסויים). אמנם לדעת הפמ"ג מ, א"א ב, ושו"ת אהל יוסף ב, כריכת הספר אינה נחשבת לכיסוי, וצריך שני כיסויים אחרים. בנוסף לכך יש עוד סברה להקל, שכתב כה"ח או"ח מ, טז, שיש אומרים שספרים מודפסים אינם קדושים כל כך, ומספיק להם כיסוי אחד (לעניין תשמיש המיטה בחדר שהם נמצאים). הספק לעניין ספרים הנדפסים נובע משתי סיבות, א' שיש בהדפסתם פחות כוונה, ב' אותיות הדפוס שונות מהכתב האשורי שכותבים בו את ספר התורה. (עי' בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו ב, יז).

  מכל מקום לעניינינו, אם יניח את הסידור או החומש בכיסו, לדעת כמה פוסקים ייחשב הדבר כשני כיסויים, האחד הכריכה, והשני כיס הבגד. (אם מעל הכיס לובשים סוודר או חליפה, הרי שזה כיסוי נוסף). וזאת בנוסף לדעת רוב הפוסקים שסוברים שדי בכיסוי אחד. ועוד, שיש סוברים שגם במקום שצריך שני כיסויים לספרי קודש, אם הם מודפסים די בכיסוי אחד. לכן מן הדין מותר להיכנס לשירותים עם סידור שיש לו כריכה והוא מונח בתוך כיס. ולעניין חידושי תורה הכתובים על נייר, גם המהדרים שרוצים לחשוש לדעת המחמירים רשאים להקל, מפני שאין בהם שמות קדושים, והכתב העגול שלנו שונה לחלוטין מכתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-02 16:15:41

שטיפת כלים בשבת

האם מותר בשבת בצהריים לשטוף כלים אחרי הארוחות? ביום יום אנחנו לא משאירים כלים בכיור וזה לא נעים לנו להשאיר ככה את הכלים.

אם נשאר עוד לפחות שעתיים עד צאת שבת – מותר. אם לא נשאר שעתיים – זה נראה כהכנה משבת לחול כדי להקל על השטיפה של מוצ"ש.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-01 13:49:49

יש לך שאלה?

דבר תורה לפרשת שמות – להיות מנהיג – להיות איכפתי!

בפרשת השבוע אנו פוגשים את גדול מנהיגי ישראל בתורה, את משה רבנו, ננסה להתבונן מעט במה זכה משה רבנו להיות מנהיגם של ישראל.

מיד בלידתו של משה אנו נתקלים בתכונת הבסיס של משה:

ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים

משה רבנו הוא טוב, זוהי תכונת הבסיס שלו, והטוב הזה אופף אותו בגדילתו, חייו מתאפשרים בשל הטוב הגדול של המיילדות שלא קיימו את גזירת פרעה, ולא רק שלא המיתו את הילדים, אלא הכתוב מעיד עליהם 'ותחיינה את הילדים', הם מתאמצות לתת חיים לילדים.

ממשיך באחותו שמתוך אהבה ודאגה, מתייצבת להשגיח על אחיה.

והשיא מגיע בדמותה של בת פרעה, שהיא באופן מפתיע זו שזוכה לתת למשה רבנו את שמו, את השם שכל יהודי נושא על שפתיו ובמחשבתו מאז עומדו על דעתו.

…ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה, ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה…יגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו

יש כאן סיפור פשוט ומופלא, של חמלה, של איכפתיות, של חסד, בניגוד לגזירתו של אביה, בת פרעה, חומלת, ועל שם סיפור החמלה הזה נקרא משה רבנו, שגדולת נביאותו היא אחד מי"ג יסודות האמונה.

אך משה רבנו לא נקרא משוי, אלא משה, בת פרעה, מחליטה שהילד הזה, יהיה אדם שמשה, אדם עם מסירות נפש לעשות טוב, לעשות חסד, למשות אנשים מן המים, ולהצילם.

ואכן שלושת הסיפורים הראשונים המופיעים בתורה, על מעשיו של משה רבנו, הם באותו הכיוון.

משה רבנו לא יכול לראות עוול, לא יכול לראות סבל וצער בלי לנסות לפעול לתיקונו.

הסיפור הראשון:

ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסיבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול

משה רבנו לא יכול להישאר ספון בארמון המלך, הוא שומע שיש סבל, ודבר ראשון הוא הולך לראות, הוא רואה את הסובל, והראייה הזאת, גורמת לו לנסות לפעול לתיקונה.

שהוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, למרות סיכון החיים הגדול הוא מתערב, הוא לא יכול שלא להתערב.

הסיפור השני:

ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים ניצים ויאמר לרשע למה תכה רעך

כאן כבר מדובר בשני אנשים מעמו, משה רבנו כבר בסיכון גדול אחרי מעשהו אמש, אך שוב הוא לא יכול ולא רוצה שלא להתערב.

הסיפור השלישי, בהיותו עולה חדש, שנמלט מחרב פרעה:

ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן, ויבואו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם, ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום, ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן

משה רבנו מתגלה כבעל חמלה ואיכפתיות אדירה, הוא לא שותק נוכח הסבל והעוולות אלא פועל, למען החלש והסובל.

זה אולי מסביר את כינויו של משה 'רעיא מהימנא', רועה נאמן, משה רבנו הוא הרועה הנאמן, כחלק מהרצון הגדול להיטיב, הקב"ה נותן תורה על ידו, כאומרו רצית להיטיב ופעלת לשם כך במסירות נפש, תנתן תורה על ידך שתביא את הטובה הגדולה לעולם כולו.

כדברי הגמרא המנחות:

יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים, יבא טוב זה משה, דכתיב: 'ותרא אותו כי טוב הוא', ויקבל טוב זו תורה דכתיב: 'כי לקח טוב נתתי לכם', מטוב זה הקב"ה דכתיב: 'טוב ה' לכל', לטובים אלו ישראל דכתיב: 'הטיבה ה' לטובים'

האיכפתיות הזאת, החמלה המופלאה הזאת, זוהי מידתו המיוחדת של משה רבנו.

ולסיום נעיר עוד הערה קטנה-גדולה, כדי לעשות טוב צריך להיות איכפתי, וצריך להיות אדם שרואה, לראות את האחר, להיות עירני, ואולי זה המבחן שעובר משה רבנו, כאשר הוא זוכה לשליחות מבחן הסנה.

וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל, ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה, מדוע לא יבער הסנה, וירא ה' כי סר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני

התורה ממש תולה את השליחות של משה בכך שהוא סר לראות, מכיוון שה' רואה שהוא סר לראות, לכן הקב"ה קורא אליו מהסנה וממנה אותו לשליחות הגדולה, לייסד את האומה הישראלית ולקבל את התורה, ולהביאה לעם ישראל.

מדוע יש משמעות בכך שמשה רבנו סר לראות?

לדרכנו יש לומר, מכיוון שמשה רבנו הוא רואה, הוא איכפתי, הוא מתעניין, מי שרואה, מי שעיניו וליבו פתוחים הוא מתאים להיות מנהיגם של ישראל.

שנזכה לראות את מי שמסביבנו, ושליבנו יתמלא בחמלה ואיכפתיות, ומתוך כך נעשה כל אחד כמה שיותר טוב!

 

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן