הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

יחסי אישות בתחילת הנישואין

בעזה"י אני מתחתן עוד מעט אחד הדברים שהכי היו קשים לי ברווקות היה נושא של שמירת נגיעה ברוך ה' עמדתי בו בהצלחה. אני רוצה לדעת האם מחמת זה שבביאה ראשונה הכלה נאסרת מותר להקל שהאישה תוציא לבעלה זרע ביד או כל דרך אחרת שלא תיגרום לנו להאיסר זה ממש יעציב אותי אם נצטרך על ההתחלה לשמור נגיעה

התשובה מובאת בפניני הלכה טהרת המשפחה פרק ח – יש אומרים שעדיף להזדרז בקיום בעילת המצווה, למרות שעל ידי כך הכלה תיטמא. אולם על פי הניסיון נראה שההדרכה הנכונה כיום היא לדחות את בעילת המצווה לסוף שבעת ימי המשתה, כדי שהחתן והכלה יוכלו להרבות בשמחת אהבתם. ובינתיים יקיימו חיבור על ידי מגע קל של האיבר באזור פתח הנרתיק, באופן שהזרע ייצא בלא שום לחץ של האיבר על הבתולים.

כדאי מאוד לחתן ולכלה ללמוד לפני החתונה ואחריה את שני ספרי פניני הלכה – טהרת המשפחה ושמחת הבית וברכתו. אם אין לכם את הספרים, אפשר לקרוא אותם דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-05 07:52:05

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שלוש אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה.  3. שהבעל יחדור לנרתיק מאחורי האישה כשהוא עומד.

בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה, פנים מול פנים. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

1. ספר תורה. 2. תנ"ך בשירותים

1. אספתי תרומות לכתיבת ספר תורה וכנראה אשאר עם עודף. מה אפשר לעשות ביתרה? 2. לאחרונה אני רואה פרסומים על תכשיטים שמשולב בהם רבוע קטן, בגודל כמה מ"מ שמודפס עליו כל התנ"ך. משהו כמו מיקרופילם. האם אפשר להכנס עם זה לשרותים? תודה

 1. או לעטר את ספר התורה בכתר יפה, או במשהו אחר. או לתת את התרומה לישיבה המתאימה לרוח התורמים.
 2. מצד הדין מותר להסתובב עם תכשיט כזה, אבל כיון שאסור להיכנס איתו לשרותים בלא שום כיסוי, כגון להכניסו מתחת החולצה, או לשים אותו בתוך התיק, ויש חשש סביר שההולכת עם תכשיט כזה תשכח לכסותו כל פעם כשנכנסת לשירותים, עדיף שלא ללכת איתו אם הכתב שעליו אינו מכוסה באופן קבוע. סיבה נוספת להחמיר בזה היא משום שיש אומרים שצריך שני כיסויים.

  סוגיה זו מבוארת בפניני הלכה ליקוטים א פרק ו סעיף ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

  ו – אין להיכנס לבית הכסא עם כתבי קודש

  מכבודו של ספר התורה המקודש, הכתוב בדיו על הקלף, שלא יכנסו עימו לבית הכסא או לבית המרחץ, ואפילו אם הוא עטוף בכמה כיסויים ונתון בתוך התיק שלו (שו"ע יו"ד רפב, ד).

  השאלה מה דין כתבי קודש מודפסים, האם מותר לאדם להיכנס לשירותים כאשר בכיסו סידור קטן או ספרון קודש או חידושי תורה שכתב על דף?

  תשובה: כיוון שדין סידורים וספרי קודש מודפסים אינו חמור כדין ספר תורה הכתוב בדיו על הקלף, מותר להיכנס עמהם לשירותים כשהם מכוסים בכיסוי אחד. וכיוון שהסידור מונח בכיס, הרי שהכיס מכסה אותו, ומותר להיכנס עמו לשירותים. וזאת בתנאי שהספר נכנס לתוך הכיס ואינו נראה כלפי חוץ.

  ויש מחמירים שרק אם הסידור או ספר הקודש עטוף בשני כיסויים מותר להיכנס עמו לשירותים. כלומר, יש להכניס את הסידור או ספר הקודש לתוך שקית ניילון או נייר, וכשהוא בשקית מניחים אותו בכיס, ועל ידי כך הוא מונח בתוך שני כיסויים. אמנם העיקר כדעה המקילה, הואיל ובנוסף לכך שלדעת רוב הפוסקים די בכיסוי אחד, יש סוברים שכריכת הסידור נחשבת לכיסוי, וממילא עם הכיס עצמו יש שני כיסויים.

  לגבי חידושי תורה שכתובים על נייר, גם החוששים לדעה המחמירה, רשאים להקל ולהיכנס עמהם לשירותים כשהם בכיס, מפני שאין בהם שמות קדושים, וגם הכתב שבו הם כתובים אינו ככתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

  ביאור הסוגיה:

  לגבי סידורים וחומשים ושאר ספרים שיש בהם שמות קדושים, רוב הפוסקים סוברים שדי לכסותם בכיסוי אחד כשנכנסים לשירותים, וכך דעת מ"א או"ח מג, יד, שאם הם בתוך כיס מותר להיכנס עימם לשירותים. וכ"כ הרדב"ז ח"ג תתקמ"ח, וכ"כ ברכי יוסף יו"ד רפב, ו, עפ"י שבות יעקב ח"א פב, שכמו שמותר להיכנס בקמיעים מכוסים בעור לשירותים, כך מותר אם הם מכוסים בבגד, וכתב שכך דעת מהריק"ש בשם הרדב"ז. וכ"כ ר"ש איגר בהגהתו שם. וק"ו אם הם כתובים באותיות רש"י או כתב אחר שאינו אשורי. גם המ"ב או"ח מג, כה, כתב כדעה עיקרית, שמותר להיכנס לשירותים עם כתבי קודש המכוסים בכיסוי אחד. אמנם הזכיר דעות מחמירים שצריך שני כיסויים. לפי זה, הרוצה להחמיר, כשלוקח בכיסו סידור או ספר קודש אחר, יכסנו בכיסוי אחד, וכיס הבגד יהיה הכיסוי השני.

  אמנם יש עוד צד להקל, שיש סוברים שכריכת הספרים נחשבת לכיסוי, וכ"כ בכף החיים או"ח מ, יד, בשם חסד לאלפים רמ, ח (בעניין תשמיש המיטה בחדר שיש שם ספרים, שצריך שני כיסויים). אמנם לדעת הפמ"ג מ, א"א ב, ושו"ת אהל יוסף ב, כריכת הספר אינה נחשבת לכיסוי, וצריך שני כיסויים אחרים. בנוסף לכך יש עוד סברה להקל, שכתב כה"ח או"ח מ, טז, שיש אומרים שספרים מודפסים אינם קדושים כל כך, ומספיק להם כיסוי אחד (לעניין תשמיש המיטה בחדר שהם נמצאים). הספק לעניין ספרים הנדפסים נובע משתי סיבות, א' שיש בהדפסתם פחות כוונה, ב' אותיות הדפוס שונות מהכתב האשורי שכותבים בו את ספר התורה. (עי' בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו ב, יז).

  מכל מקום לעניינינו, אם יניח את הסידור או החומש בכיסו, לדעת כמה פוסקים ייחשב הדבר כשני כיסויים, האחד הכריכה, והשני כיס הבגד. (אם מעל הכיס לובשים סוודר או חליפה, הרי שזה כיסוי נוסף). וזאת בנוסף לדעת רוב הפוסקים שסוברים שדי בכיסוי אחד. ועוד, שיש סוברים שגם במקום שצריך שני כיסויים לספרי קודש, אם הם מודפסים די בכיסוי אחד. לכן מן הדין מותר להיכנס לשירותים עם סידור שיש לו כריכה והוא מונח בתוך כיס. ולעניין חידושי תורה הכתובים על נייר, גם המהדרים שרוצים לחשוש לדעת המחמירים רשאים להקל, מפני שאין בהם שמות קדושים, והכתב העגול שלנו שונה לחלוטין מכתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-02 16:15:41

שטיפת כלים בשבת

האם מותר בשבת בצהריים לשטוף כלים אחרי הארוחות? ביום יום אנחנו לא משאירים כלים בכיור וזה לא נעים לנו להשאיר ככה את הכלים.

אם נשאר עוד לפחות שעתיים עד צאת שבת – מותר. אם לא נשאר שעתיים – זה נראה כהכנה משבת לחול כדי להקל על השטיפה של מוצ"ש.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-01 13:49:49

יש לך שאלה?

דבר תורה לפרשת כי תצא

אנו מוצאים בפרשה את הציווי "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה' עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור… לקללך". ולא די בכך שישנו איסור להכניסם לקהל ה' אלא מוסיפה התורה ואומרת "לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימי חייך לעולם". אלא שמאידך אומרת התורה "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו".

הרמב"ן מבאר חלק מן הגדרים של החיוב "לא תדרוש שלומם וטובתם". האחד, שלעומת המצווה לקרוא לשלום לפני עשיית המלחמה, הנוהגת בכל העמים, כולל שבעת העממים בהם אנו מצווים 'לא תחייה כל נשמה' (כדברי הרמב"ן דברים כ,י), ואילו לעמון ומואב אין אנו קוראים לשלום אלא נלחמים בהם מיד. השני, כאשר נלחמים יש איסור להשחית את האילנות הטובים נותני הפירות, ומאידך כתוב 'והיכתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור וכל עץ טוב תפילו וכל מעיני מים תסתמו' (מלכים ב', ג,יט), ומבאר המדרש (במד"ר כא,ו) שבעמון ומואב מותר להשחית, ומסיים הרמב"ן שכל זה 'להזיקם ולצערם'.

כלומר, לא רק שאין דורשים בשלומם וטובתם אלא גם משתדלים לגרום להם צער. והשאלה הגדולה העולה מתוך הדברים היא במה נשתנו עמון ומואב לרעה מכל העמים, וכי הם היחידים שנלחמו עם ישראל? וכי הם היחידים שלא קידמו את ישראל בלחם ומים, והלא לא מצאנו אף אומה שקידמה את ישראל בלחם ומים? ויותר מכך רואים כי מצד מסוים דינם אף חמור משל עמלק, שהרי לרוב הדעות מעמלק אפשר לקבל גרים.

וכמובן שהשאלה מתחדדת כאשר מעמידים מולם את האדומים שיצאו בחרב להלחם בישראל (וכמובן שלא קידמו בלחם ומים) ואת המצרים שעינו, העבידו בפרך והרגו רבים מבני ישראל במשך עשרות או מאות שנים.

מבאר הרמב"ן

"והנראה אליי כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה שהיו גמולי חסד מאברהם, שהציל אביהם ואימם מן החרב והשבי ובזכותו שילחם ה' מתוך ההפכה (כלומר, לוט אביהם ובנותיו, אימותיהם של עמון ומואב, ניצלו ממהפכת סדום בזכותו של אברהם אבינו. ובכלל, אברהם אבינו גידל את לוט בתוך ביתו וגידול יתום זו אחת המדרגות העליונות של גמילות חסד) והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל והם עשו עימהם רעה".

כלומר, התורה מלמדת אותנו בהרחקת עמון ומואב ובחובה לגרום להם צער, שהמידה היסודית ביותר היא מידת הכרת הטוב, ומי שהוא כפוי טובה לא יכול להיות לו חלק ושותפות עם ישראל.

ונמצאנו למדים שכאשר ישנו קלקול יסודי במידות הדבר חמור יותר מכל מעשה רע, ונראה שההסבר לכך הוא שהקלקול במידות הוא קלקול בעצם הנפש.

ולכן המצרים, שאמנם השתעבדו בישראל אבל לא מצאנו אצלם קלקול יסודי כל כך במידות, אז אמנם לא יכולים להצטרף לישראל בדור הראשון אבל החל מהדור השלישי כבר יכולים.

ויותר מכך מוסיף הרמב"ן:

"אע"פ שהם בני משפחתכם ואברהם אביכם אהב את אביהם כאח לו יונק משדי אימו, לא תהיו אתם לו כאחים דורשי שלום וטובה כי הם הפרו ברית אחווה ותהיה מופרת לעולם"

וכפי שמדגיש ב'תרגום יונתן' "לא תתבעון שלמהון וטבהון כל יומיכון דאפילו מתגיירין סנא נטיר בלבהון על עלמא" (תרגום חופשי – לא תבקשו שלומם וטובתם כל ימיכם ואפילו הם מתגיירים שנאה נוטרים הם בליבם על העולם), כלומר,גם אם יתגיירו וירצו להצטרף לעם ישראל, לא יצליחו לראות את הטוב בעולם, לשמוח בו ולהודות עליו, אלא יש בליבם שנאה על העולם.

וכמובן שההנגדה של כפיות הטובה שמופיעה אצל עמון ומואב לעומת הדרישה העליונה של הכרת הטוב הנדרשת מעם ישראל הינה קוטבית, כפי שהדבר מתבטא באיסור לתעב מצרי, וכדברי והרמב"ן:

"וכן המצרים הרחיקה שלושה דורות מפני רשעם אשר עשו עימנו רעות רבות וצרות, אבל לא יתעב אותם לעולם בעבור שהיינו גרים בארצם ונמלטנו עימהם בימי הרעב, בכבוד שעשו לאבינו והמליכו עליהם ממנו קצין ומושל".

והדבר מופלא, שאף על פי שברור שכל מה שעשו לטובתם עשו, ויותר משהועילו המצרים ליוסף הועיל יוסף למצרים, שבזכותו הפכו למעצמה עולמית וניצלו מחרפת הרעב, ואף על פי כן, כיוון שהיה בזה צד של הטבה, ולמרות כל ההריגות והרדיפות, את צד הטובה אסור לשכוח ויש להכיר עליו טובה.

ומכאן אנו למדים שמידת הכרת הטוב הינה מידה יסודית ואולי ניתן לומר שהיא היסוד לכל עבודה ה' מאהבה, וכפי שאנו מוצאים ביסוד כל הציוויים האלוקיים, בדיבר הראשון מעשרת הדיברות, שנאמר מפי הגבורה, "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". כלומר, קבלת האלוקות הינה מתוך הכרת הטובה.

הכרת הטובה הינה בדיקה גדולה למעלתו וגדולתו של האדם, כדברי הרב קוק זצ"ל (מוסר אביך ב,ג) :

"הכח של הכרת טובה הוא כח גדול בנפש, שכפי מעלת טהרתה (של הנפש) יגדל הכוסף של הוצאתו לפועל (ירצה האדם להביע ולומר את תודתו), וכפי מה שהאדם שלם בדעתו מתמלאה התרשמותו ממנו".

וכן מבאר הרב קוק (עין איה שבת א, א,יח) שמידת הכרת הטוב מאפשרת לאדם להיפתח לדברים מחוצה לו, וסוף דבר יפתח להדרכה האלוקית, וכפי שכותב "שהיא תגיע את בני האדם להסמיך את מעשיהם הטובים על פי חפץ עליון של האל הטוב, שכולל עומק הטובה היותר עליונה שלמה וכללית".

ויהי רצון שנזכה לחוש אפילו חלק קטן מהכרת הטובה שאנו חייבים לקב"ה ואז נתמלא ברצון גדול ובוער לעשות רצונו באהבה. והפתח לכך הוא שנזכה להכיר טובה להורינו, לרבותינו, לנשותינו, לחברינו, ולכל אחד ואחד שגרם וגורם לנו טובה.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן