הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שבת

בס״ד שלום כבוד הרב, ברצוני לשאול 2 שאלות 1 בשבת אחת טיילתי עם אבי בלילה ובמהלך הטיול נדלקו אוטומטית אורות ברחוב אפילו בשבילים, לא נהנתי מאורות אלו וזה אפילו הפריע לי, האם מותר לעבור שוב במקומות אלו? כי בהתחלה לא ידעתי שילדק אך הבנתי שבהמשך השביל זה עלול לקרות שוב, אבל בכל מקרה לא היה לי צורך באורות אלו. 2 אם שערה מראשי נתקעת בטעות בכיסא או חפץ מותר לתלוש אותה כדי להזיז את הראש משם? לפעמים זה קורה מתוך אינסטינקט, השאלה אם מותר לעשות זאת בשינוי? תודה רבה ומועדים לשמחה

פניני הלכה שבת פרק יז –

פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית

מותר לעבור בשער שמותקנת בו מערכת לגילוי מתכות, וכן במקום שמותקנת בו מצלמה או חיישנים שקולטים את תנועות העוברים ואף נדלקת נורה קטנה, מפני שההולך שם לא מתכוון לגרום לפעילות החשמלית ואין לו הנאה ממנה. אמנם כאשר הדבר בולט, כגון כשעובר במקום שנדלק פנס, אף שאין לו כל עניין באור זה, מפני כבוד השבת עדיף ללכת בדרך אחרת. ואם הפנס מותקן בשביל הגישה לביתו, אם אין אפשרות אחרת להיכנס לבית, יעבור שם בזחילה, ואם האור נדלק, יעצום את עיניו באופן שרואה מעט רק כדי לא להיכשל בדרכו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-10-01 02:14:25

מוקצה

יהודי אחד שאל אותי מה המקור למה שהרב מלמד כתב בעניין היתר נגיעה במוקצה: "האיסור הוא לטלטל מוקצה, כלומר להזיז אותו בידיים, אבל מותר לנגוע במוקצה בלא להזיז אותו".

נגיעה במוקצה.

 

שבת קנא. משנה– עושין כל צרכי המת, סכין ומדיחין אותו, ובלבד שלא יזיז בו אבר.

 

מהר"ם,ר' ירוחם-מכאן שמותר לנגוע במוקצה.

וכ"פ השו"ע (שח,מב) והרמ"א (שח,ג)-לגעת מותר,ובלבד שלא ינענעו.

 

 

ונחלקו כשהנגיעה היא לצורך המוקצה:

 

ירושלמי ביצה ה,א-ביצה שנולדה ביו"ט: שמואל אמר,כופין עליה כלי. א"ר מנא,ובלבד שלא יהא כלי נוגע בגופה

של ביצה.

והובא להלכה ברא"ש ובראב"ד.

 

וקשה,שלמדנו לעיל שמותר ליגע במוקצה ?  תירוץ:

תה"ד,סז-יש חילוק בין נגיעה לצורך המוקצה שבזה אסור אף שאינו מטלטל את המוקצה,לבין נגיעה שלא לצורך המוקצה

שבזה התירו (לפי"ז צ"ל בדעתו שסיכת והדחת המת אינה לצורך המת,מפני כבודו,אלא צורך כבוד החיים, וכדעת הרמב"ם והראב"ד שם).

מ"מ (שבת כה,כג)-גם נגיעה לצורך המוקצה מותרת,ובירושלמי אסר כי מדובר בביצה שמתנועעת ע"י הנגיעה בה.

 

שו"ע (שי,ו)-מותר לכפות כלי על מוקצה לשומרו,ובלבד שלא יגע בו.

מ"א (תקיג,ב),תו"ש,פמ"ג-דעתו לאסור כתה"ד.

וכ"פ להלכה המ"א והט"ז. ואע"פ שנוגע ע"י כלי והוי טלטול מן הצד,מ"מ אסור לצורך דבר האסור,וכדלקמן.

וכ"פ מנוח"א.

מ"ב (ע"פ הגר"א ובאר הגולה)-דעתו להתיר כמ"מ,אלא שאסר פה כיון שמדובר בביצה שמתנדנדת ע"י הנגיעה.

וכ"פ הרמ"א (תקיג,א. וכ"מ מסתימתו בסימן שח,ג). וכ"פ הגר"א,דה"ח,באר הגולה ומ"ב (שח,יז; שי,כב).

וכ"פ תורת שבת,ילקו"י (ח"ב עמ' שיט),שש"כ (כב,לב) ואורח"ש (יט,קצז).

וכן הלכה!

 

=> ביצה ושאר מוקצה העגולים אין לנגוע בהם וגם אין לכסותם בדבר הנוגע בהם, כיון שפס"ר שיזוזו עי"כ. [1]

אבל מכשירים חשמליים,כגון: טלפון,מחשב וכיוצ"ב,מותר לכסותם (אורח"ש,קצח),וכן מותר לכסות בשבת את מתג

החשמל בכיסוי המיוחד לו (שם,רא).

 

 

שימוש במוקצה ע"י נגיעה.

 

רמב"ן (שבת קכב.)-מותר לשבת על אבן, וזה הטעם שמותר לישראל לרדת בכבש שנוכרי עשה לעצמו בשבת ואין בו משום

מוקצה, משום שהוא רק משתמש בו ולא מטלטלו.  וכ"כ המרדכי,ריב"א ור' שמשון (ודלא כרשב"א שאסר).

וכ"כ המאירי (שבת קכה:)-"ישיבה בלא טלטול אינו כלום,ומעשים בכל יום שיושבים על האבנים,שאין זה טלטול אלא

נגיעה בעלמא כנגיעה בכותל או בקרקע… שאין הנגיעה כלום".

 

 

לסיכוםמותר לנגוע במוקצה.

[1] אף שהוא פס"ר דלא ניח"ל בדרבנן (ואינו תרי דרבנן, שטלטול מן הצד אינו שינוי גמור, כיון שנעשה ע"י ידיו).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-29 06:04:55

שניים מקרא ואחד תרגום

שלום לרבנים האם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום וזאת הברכה בשבת או שצריך לחכות להודיענו רבה? כל טוב

אפשר לקרוא וזאת הברכה מהשבת שבה קוראים פרשה זו במנחה (שבט הלוי י, עח; חוט שני ד, פז, א; פס"ת רפה, 56, בירור הלכה (זילבר), הרב אלישיב).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-28 16:20:01

סכך

סכך שמונח על הסוכה משנה לשנה כשרה או חייב להרים כלם (תעשה ולא מן העשוי)?

פניני הלכה סוכות ב, ה – לכתחילה צריך לחדש בה דבר לקראת החג, כגון להוסיף סכך של טפח על טפח (כ-8 ס"מ), או קנה דק על כל אורכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-27 06:24:14

יש לך שאלה?

לפרשת לך לך – האידיאל הגדול

אם כל חי

פעמים רבות כתבנו את הדבר שכגודל פשטותו כך גודל ההתעלמות ממנו – שכדי לדעת מהם הערכים המרכזיים שצריכים להוביל את חיינו ואת הדירוג הפנימי ביניהם, צריך האדם להתבונן בתורה, בפשטי המקראות, ולראות את המקום והדגש שנותנת התורה לכל אידיאל ולכל ערך.

כשאנו מתבוננים בשלושת הפרשיות הפותחות את התורה, ללא ספק עולה מצווה אחת חשובה ומרכזית שתופסת מקום נרחב הרבה מעבר לכל ערך ואידיאל אחר- וזוהי המצווה להוליד ילדים ולחנכם בדרך טובה.

מיד אחר יצירת האדם אומרת התורה "ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את הארץ…"

לאחר מכן אנו רואים ששמה של האישה הראשונה נקרא על ידי האדם הראשון- "חוה"- והנימוק הוא "ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא הייתה אם כל חי". כלומר, היצור האנושי הראשון שניתן לו שם פרטי (לעומת שם המין) נקרא על שם הפעולה האנושית העליונה ביותר, שהוא להיות אם כל חי- להוליד ולגדל את החיים.

חז"ל במדרש שהובא בפתיחת ה'עין יעקב' מביאים דעה שהפסוק המרכזי ביותר בתורה הינו "זה ספר תולדות אדם", והפשט הוא שדבר המרכזי ביותר שהתורה מכוונת אליו הוא הולדת התולדות.

פרו ורבו ומלאו את הארץ

גם כשאר נוח יוצא מהתיבה, או במילים אחרות כהעולם מתחיל את התחלתו השלישית- אומר לו הקב"ה "ויברך אלוקים את נוח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ". והדבר חוזר פעם נוספת בסוף דברי הקב"ה: "ואתם פרו ורבו שירצו בארץ ורבו בה".

אנו רואים כי האידיאל הגדול של פריה ורביה הינו הדבר המרכזי והחשוב ביותר שהאנושות יכולה לעשות. פסוקים רבים מתארים את האידיאל הגדול הזה- "ויחי… ויולד את… ויחי… אחרי הולידו את… ויולד בנים ובנות". עניינם של פסוקים אלו לתאר את ההיסטוריה האנושית דרך הדבר המרכזי אותו היא פועלת- ההולדה.

לאור דברנו אלו מאירים ומובנים יותר דברי חז"ל שקבעו ש"לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר 'לא תוהו בראה לשבת יצרה".

הייעוד הישראלי

היה מקום לומר שזהו רק התפקיד של האנושות הכללית, אבל האנשים הגדולים ובראשם היהודים- להם נכונו לכאורה משימות חשובות יותר כגון פיתוח המחשבה, המוסר והמידות וכיוצא באלה. אך בפרשתנו אנו מגלים שלא כך הם פני הדברים, וגם התפקיד הישראלי כולל בתוכו כמרכיב מרכזי את האידיאל הגדול של פריה ורביה.

בפרשתנו רואים כי הדיבור הראשון ליהודי הראשון הינו: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" ומהי סיבה ההליכה? כי שתתקיים בו ההבטחה הגדולה "ואעשך לגוי גדול"

ומרגע זה חוזר ה' בכל דיבור ודיבור עם האבות על הבטחת הזרע כדבר הראשון "וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת". "וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעימו, שא נא עיניך וראה מן המקום אשר את שם צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה".

לאחר מכן אנו מוצאים תמיהתו הגדולה של אברהם אבינו "ויאמר אברם ה' אלוקים מן תיתן לי ואנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר, ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע (רש"י: "ומה תועלת בכל אשר תיתן לי") והנה בן ביתי יורש אותי". כלומר, אברהם אבינו שואל את הקב"ה מה התועלת בכל הדברים שהוא עושה אם אין לו זרע.

הקב"ה מסכים להנחת היסוד של אברהם ועונה לו שהוא אכן יזכה לזרע גדול מאוד "והנה דבר ה' אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר ייצא ממעיך הוא יירשך ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך".

גם אצל שרה אמנו אנו מוצאים שהדבר הראשון שמוזכר על שרה, כבר בפרשת נוח, הוא "ותהי שרי עקרה אין לה ולד". ובפרשתנו אנו מוצאים את המאמצים הגדולים והוויתורים הנוראיים שעושה שרה בכדי לזכות לולד, בכך שנותנת את בעלה לשפחתה באומרה "בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה" וכפי שמסביר רש"י "בזכות שאכניס צרתי לתוך ביתי". (אגב הדברים מעיר רש"י על המילים "אולי אבנה ממנה"- "לימד על מי שאין לו בנים שאינו בנוי אלא הרוס").

יכולנו להמשיך להאריך בדברים אך ההבטחות על הזרע גלויות וברורות וחוזרות בכל דיבור ודיבור אל אברהם אבינו.

מכאן אנו למדים על החשיבות העליונה להגדיל ולהרחיב את הזרע, כחול אשר על שפת הים וככוכבים בשמים, כפי שהובטח לאברהם אבינו ולאבות אחריו. ומי שאינו מבין את החשיבות והמרכזיות של הדבר מקורו איננו מהתורה שהיא רצון ה', אלא מרצונות זרים שאת מקורם ניתן לחפש בשדות זרים.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן