הדרך שלך להקיף את התורה!
יש לך שאלה?

פרשת חיי שרה

פרשתנו מתחילה בסיפור קניין מערת המכפלה, ופרק ופרשיה שלמה מוקדשים לעניין הזה. ויש להבין מדוע התורה מייחדת מקום גדול כל כך לעיסקאות נדל"ן? וכפי שכבר תמה על כך המלבי"ם ששאל "למה האריך בכל הסיפור הזה, מה יושיענו סיפור זה לתורה ולתעודה?"

ונראה ששאלה זו נובעת מחוסר ההכרה בחשיבותה של ארץ ישראל, ולכן יש לבאר מה עיניינה של ארץ ישראל ומדוע תופסת מקום גדול כל כך בתורה בכלל ובסיפורי האבות בפרט.

חז"ל מבארים שכל פעולות האבות ופעולות עם ישראל הם להוריד את השכינה לתחתונים ולגלות את האור האלוקי, את רצון ה', בארץ, וכפי שמובא במדרש: "….כיוון שחטא אדם נסתלקה השכינה לרקיע הראשון, חטא קין נסתלקה לרקיע השני, חטאו דור אנוש נסתלקה לרקיע השלישי, חטאו דור המבול נסתלקה לרקיע הרביעי, חטאו דור הפלגה נסתלקה לרקיע החמישי, חטאו הסדומיים נסתלקה לרקיע השישי, חטאו המצריים נסתלקה לרקיע השביעי. וכנגדן עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה מן העליונים לתחתונים ואלו הן- אברהם הורידה מן השביעי לשישי, יצחק הורידה מן השישי לחמישי, יעקב הורידה מן החמישי לרביעי….". ונקודת המרכז של ההתגלות האלוקית במציאות היא ארץ ישראל, שהרי ארץ ישראל היא בעצמה- עפרה קודש, ורק בה ניתן לחיות חיים חומריים בקדושה. ולכן קניין ארץ ישראל מגלה שהנוכחות של הקב"ה איננה רק במחוזות רוחניים מופשטים, בעולמות עליונים, אצל שרפים ומלאכים, אלא לקדושה יש אפילו אחיזה באדמה, בעצים ובאבנים.

ולכן ברור מדוע התורה מאריכה כל כך בעניין קניינה של ארץ ישראל, וכן כתב האבן עזרא: "ונכתבה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות, לחיים ולמתים".

עוד לומדים אנו מכאן שלא די בכך שהקב"ה נותן לנו את הארץ, אלא יש צורך בפעולות מצידנו בכדי לקנותה, ורק אותם חלקי ארץ שנתייגע עליהם, ונשלם עליהם בכסף או בתשלום אחר, יחשבו כקנויים לנו לעד. כפי שאומר המדרש: "אמר רבי יודן ברבי סימון זהו אחד מג' מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל ולומר: גזולים הם בידכם….". ולכאורה ניתן להקשות על המדרש ולומר: הרי רש"י בתחילת פירושו לתורה כותב מפורשות שאין אומות העולם יכולים לטעון שום טענה על שום חלק מארץ ישראל, שהרי כל הארץ כולה של הקב"ה, ברצונו נטלה מאיתנו, וברצונו נתנה לנו. אלא שבא המדרש לומר, שברובד מסוים, רק מה שאנו קנינו הוא באמת שלנו. ולא לחינם מציינת התורה שחברון נקנתה בכסף מלא, כי רק מה שאדם מוכן לשלם עבורו במיטב כספו, אכן נקנה לו. כפי שנהוג לומר, שמה שחשוב- מוכנים לשלם בעבורו.

ואולי מכאן למדו חז"ל שכל מצווה עדיף לקיימה בכסף מאשר בחינם, כי רק כך האדם מראה את חשיבות  המצווה וממילא קונה אותה בקניין נפשי.

וככלל נלמד שכדי לקנות מעלות רוחניות צריך האדם למוכנות, ליגיעה, לעמל ולהשקעת ממון, ורק כך יקנה אותם. לדוגמא, אדם שמוכן לשלם בכדי לשמוע שיעור תורה, אין ספק ששיעור זה ישפיע עליו יותר. וכך בכל המצוות.

ומכאן גם נלמד את גודל הזכות של הקונים בתים בארץ ישראל, ואת מעלתם העליונה של ךהמתאמצים והמתייגעים ביישוב הארץ.

יהי רצון שנזכה להידבק בקדושת ארץ ישראל, לעמול ולקנות את כל המעלות הרוחניות הנובעות ממנה.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן