הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שבת

בס״ד שלום כבוד הרב, ברצוני לשאול 2 שאלות 1 בשבת אחת טיילתי עם אבי בלילה ובמהלך הטיול נדלקו אוטומטית אורות ברחוב אפילו בשבילים, לא נהנתי מאורות אלו וזה אפילו הפריע לי, האם מותר לעבור שוב במקומות אלו? כי בהתחלה לא ידעתי שילדק אך הבנתי שבהמשך השביל זה עלול לקרות שוב, אבל בכל מקרה לא היה לי צורך באורות אלו. 2 אם שערה מראשי נתקעת בטעות בכיסא או חפץ מותר לתלוש אותה כדי להזיז את הראש משם? לפעמים זה קורה מתוך אינסטינקט, השאלה אם מותר לעשות זאת בשינוי? תודה רבה ומועדים לשמחה

פניני הלכה שבת פרק יז –

פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית

מותר לעבור בשער שמותקנת בו מערכת לגילוי מתכות, וכן במקום שמותקנת בו מצלמה או חיישנים שקולטים את תנועות העוברים ואף נדלקת נורה קטנה, מפני שההולך שם לא מתכוון לגרום לפעילות החשמלית ואין לו הנאה ממנה. אמנם כאשר הדבר בולט, כגון כשעובר במקום שנדלק פנס, אף שאין לו כל עניין באור זה, מפני כבוד השבת עדיף ללכת בדרך אחרת. ואם הפנס מותקן בשביל הגישה לביתו, אם אין אפשרות אחרת להיכנס לבית, יעבור שם בזחילה, ואם האור נדלק, יעצום את עיניו באופן שרואה מעט רק כדי לא להיכשל בדרכו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-10-01 02:14:25

מוקצה

יהודי אחד שאל אותי מה המקור למה שהרב מלמד כתב בעניין היתר נגיעה במוקצה: "האיסור הוא לטלטל מוקצה, כלומר להזיז אותו בידיים, אבל מותר לנגוע במוקצה בלא להזיז אותו".

נגיעה במוקצה.

 

שבת קנא. משנה– עושין כל צרכי המת, סכין ומדיחין אותו, ובלבד שלא יזיז בו אבר.

 

מהר"ם,ר' ירוחם-מכאן שמותר לנגוע במוקצה.

וכ"פ השו"ע (שח,מב) והרמ"א (שח,ג)-לגעת מותר,ובלבד שלא ינענעו.

 

 

ונחלקו כשהנגיעה היא לצורך המוקצה:

 

ירושלמי ביצה ה,א-ביצה שנולדה ביו"ט: שמואל אמר,כופין עליה כלי. א"ר מנא,ובלבד שלא יהא כלי נוגע בגופה

של ביצה.

והובא להלכה ברא"ש ובראב"ד.

 

וקשה,שלמדנו לעיל שמותר ליגע במוקצה ?  תירוץ:

תה"ד,סז-יש חילוק בין נגיעה לצורך המוקצה שבזה אסור אף שאינו מטלטל את המוקצה,לבין נגיעה שלא לצורך המוקצה

שבזה התירו (לפי"ז צ"ל בדעתו שסיכת והדחת המת אינה לצורך המת,מפני כבודו,אלא צורך כבוד החיים, וכדעת הרמב"ם והראב"ד שם).

מ"מ (שבת כה,כג)-גם נגיעה לצורך המוקצה מותרת,ובירושלמי אסר כי מדובר בביצה שמתנועעת ע"י הנגיעה בה.

 

שו"ע (שי,ו)-מותר לכפות כלי על מוקצה לשומרו,ובלבד שלא יגע בו.

מ"א (תקיג,ב),תו"ש,פמ"ג-דעתו לאסור כתה"ד.

וכ"פ להלכה המ"א והט"ז. ואע"פ שנוגע ע"י כלי והוי טלטול מן הצד,מ"מ אסור לצורך דבר האסור,וכדלקמן.

וכ"פ מנוח"א.

מ"ב (ע"פ הגר"א ובאר הגולה)-דעתו להתיר כמ"מ,אלא שאסר פה כיון שמדובר בביצה שמתנדנדת ע"י הנגיעה.

וכ"פ הרמ"א (תקיג,א. וכ"מ מסתימתו בסימן שח,ג). וכ"פ הגר"א,דה"ח,באר הגולה ומ"ב (שח,יז; שי,כב).

וכ"פ תורת שבת,ילקו"י (ח"ב עמ' שיט),שש"כ (כב,לב) ואורח"ש (יט,קצז).

וכן הלכה!

 

=> ביצה ושאר מוקצה העגולים אין לנגוע בהם וגם אין לכסותם בדבר הנוגע בהם, כיון שפס"ר שיזוזו עי"כ. [1]

אבל מכשירים חשמליים,כגון: טלפון,מחשב וכיוצ"ב,מותר לכסותם (אורח"ש,קצח),וכן מותר לכסות בשבת את מתג

החשמל בכיסוי המיוחד לו (שם,רא).

 

 

שימוש במוקצה ע"י נגיעה.

 

רמב"ן (שבת קכב.)-מותר לשבת על אבן, וזה הטעם שמותר לישראל לרדת בכבש שנוכרי עשה לעצמו בשבת ואין בו משום

מוקצה, משום שהוא רק משתמש בו ולא מטלטלו.  וכ"כ המרדכי,ריב"א ור' שמשון (ודלא כרשב"א שאסר).

וכ"כ המאירי (שבת קכה:)-"ישיבה בלא טלטול אינו כלום,ומעשים בכל יום שיושבים על האבנים,שאין זה טלטול אלא

נגיעה בעלמא כנגיעה בכותל או בקרקע… שאין הנגיעה כלום".

 

 

לסיכוםמותר לנגוע במוקצה.

[1] אף שהוא פס"ר דלא ניח"ל בדרבנן (ואינו תרי דרבנן, שטלטול מן הצד אינו שינוי גמור, כיון שנעשה ע"י ידיו).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-29 06:04:55

שניים מקרא ואחד תרגום

שלום לרבנים האם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום וזאת הברכה בשבת או שצריך לחכות להודיענו רבה? כל טוב

אפשר לקרוא וזאת הברכה מהשבת שבה קוראים פרשה זו במנחה (שבט הלוי י, עח; חוט שני ד, פז, א; פס"ת רפה, 56, בירור הלכה (זילבר), הרב אלישיב).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-28 16:20:01

סכך

סכך שמונח על הסוכה משנה לשנה כשרה או חייב להרים כלם (תעשה ולא מן העשוי)?

פניני הלכה סוכות ב, ה – לכתחילה צריך לחדש בה דבר לקראת החג, כגון להוסיף סכך של טפח על טפח (כ-8 ס"מ), או קנה דק על כל אורכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-27 06:24:14

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

פרשת לך לך – הבחירה הנצחית באברהם ובזרעו

פרשתנו מתחילה בציווי הקב"ה אל אברהם "לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ". בשלב זה, התורה לא מרחיבה במתן פרטים אודות אברהם, והדבר מעלה מספר שאלות בסיסיות:

  • מדוע בכלל זכה אברהם לקבל ציוויי מה'?
  • מהן תכונות אישיותו?
  • האם הוא צדיק כמו נח שתואר במפורש בפרשה הקודמת?

מסוף פרשה שעברה אנו יכולים ללמוד: שאברהם נולד לאביו תרח, נשא לאשה את שרי שהיא עקרה, ואז בפרשתנו  ה' מתגלה אליו ומצווהו.

אי אמירה כאמירה

יש כלל בהלכות עדות – "שתיקה כהודאה דמי". כאשר שואלים בעל דין או עד האם הוא עשה דבר מסוים, והוא שותק – השתיקה מבטאת את הסכמתו לדברים שנאמרו. גם לענייננו, שתיקת התורה במתן פרטים אודות אברהם היא 'שתיקה רועמת" –  שתיקה המבקשת להעביר רעיון יסודי.

אם כן, מהו אותו מסר?

המהר"ל בספרו 'נצח ישראל' מלמד כי השתיקה מעידה על נצחיות הבחירה של ה' באברהם ובזרעו ישראל. אברהם לא נבחר בשל צדיקותו ומעשי החסד שלו אלא בגלל שכך בחר ה'!  אחד מעקרונות האמונה היהודית היא שבחירת האלוקים בנו היא בחירה שאיננה תלויה בדבר. אומנם מעשינו יקרבונו ומעשינו ירחקונו , כשם שאחיזתנו בארץ תלויה בטיב מעשינו, אולם הברית בין האלוקים לבין עמו היא נצחית.

כדוגמה לכך, ניתן ללמוד מהנביא עמוס שביטא בתוכחתו לישראל עקרון זה: "בנים גדלתי רוממתי והם פשעו בי",  וחז"ל למדו שחטאי ישראל מרחיקים אותם מהקב"ה מגוף שני (בנים) לגוף שלישי (והם), אולם, למרות החטא – הם עדיין נחשבים כבנים.

הכפירה בברית

תאולוגיית הנצרות המקורית צמחה מתוך שלילת נצחיות הברית בין ה' לעמו, והציבה עקרון חדש בשם "עקרון ההחלפה", האומר שיש להבדיל בין עם ישראל המקראי, לבין עם ישראל "החדש". בעצם כל אחד באשר הוא יוכל להיכנס תחת כנפי ה'אל', ובלבד שיאמין באותו האיש יש"ו.  הרבה לעשות אחד מפיצי הנצרות, פאולוס, שקבע שישנם "שני עם ישראל" : ישראל בבשר – המקוריים,  וישראל ברוח – הנוצרים.

בשביל לחזק את יסוד אמונתם, הנוצרים דאגו להעניש את עם ישראל המקורי ולבזות אותו לאורך כל הגלות, והצדיקו את מעשי הרצח והביזה בטענה: "ככה יעשה לעם שבגד ב'אל'".

שיבת ציון השלישית

חזרת עם ישראל לארצו נמשלה לתחיית המתים לאומית, ושמטה את הקרקע תחת אמונת הנוצרים ששפשפו את עיניהם בתדהמה ושאלו את עצמם: כיצד העם שזנח את ה'אל' קם לתחייה וחוזר לארץ מולדתו כפי שמופיע בנביאים??

בשביל לחזק את דתם נוכח מדינת ישראל,  החליטו בוותיקן להקים את וועדת הוותיקן השנייה (1962 למניינם)  שקבעה כי יש להבחין בין היהודים של העבר (תקופת המקרא), לבין  יהודים של דורנו (מדינת ישראל). כמו כן הוועדה הוסיפה שיש להימנע מאנטישמיות כיוון שהיהודים עדיין  קרובים ל'אל'.

כמו בכל סיפור הקשור למדינת ישראל, גם הערבים פה בתמונה. הליגה הערבית עם נוכחות של המופתי של י-ם אמין אל חוסייני האשימה את הציונות במשיכת חוטים של החלטת הכנסייה, והם תמהו כיצד אפשר לשנות עקרונות בסיסים בתאולוגיה שנמשכו כ2000 שנה?! ולכן אין ספק שזוהי החלטה ציונית מדינית.

בשנים האחרונות  נמשכה המהפכה של הנצרות, בקביעת האפיפיור: "כי היהודי הוא אח הבכור של הנצרות, של הברית המקורית עם הקב"ה שמעולם לא הופרה ולא תופר".

כלומר, הכומר הבכיר ביותר בנצרות הקתולית מודה בנצחיות הקשר בין ישראל לבורא!

פשוט לא יאומן!

אכן, "את שיבת ציון היינו כחולמים". שיבת ציון היא תופעה שמשנה סדרי בראשית בכל התחומים, שאפילו לא יכולנו לחלום!

לסיכום

יסוד אמוני רם מעלה נלמד מפרשת לך לך – בחירת ה' באברהם ובזרעו. לאורך שנות הגלות הארורה, מצבם של ישראל היה בכי רע והעיב על האמונה ביסוד זה. תקומת ישראל בארצו הסירה את כל הסיגים והאירה לעולם כולו את הברית הנצחית בין ה' לישראל, ובכך החל  מהפך בתאולוגיה הנוצרית שיסתיים בימים בהם "וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים, וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל-הַר-ה' אֶל-בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב, וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו, וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו:  כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה, וּדְבַר- ה' מִירוּשָׁלִָם" (ישעיהו ב).

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן