הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

יחסי אישות בתחילת הנישואין

בעזה"י אני מתחתן עוד מעט אחד הדברים שהכי היו קשים לי ברווקות היה נושא של שמירת נגיעה ברוך ה' עמדתי בו בהצלחה. אני רוצה לדעת האם מחמת זה שבביאה ראשונה הכלה נאסרת מותר להקל שהאישה תוציא לבעלה זרע ביד או כל דרך אחרת שלא תיגרום לנו להאיסר זה ממש יעציב אותי אם נצטרך על ההתחלה לשמור נגיעה

התשובה מובאת בפניני הלכה טהרת המשפחה פרק ח – יש אומרים שעדיף להזדרז בקיום בעילת המצווה, למרות שעל ידי כך הכלה תיטמא. אולם על פי הניסיון נראה שההדרכה הנכונה כיום היא לדחות את בעילת המצווה לסוף שבעת ימי המשתה, כדי שהחתן והכלה יוכלו להרבות בשמחת אהבתם. ובינתיים יקיימו חיבור על ידי מגע קל של האיבר באזור פתח הנרתיק, באופן שהזרע ייצא בלא שום לחץ של האיבר על הבתולים.

כדאי מאוד לחתן ולכלה ללמוד לפני החתונה ואחריה את שני ספרי פניני הלכה – טהרת המשפחה ושמחת הבית וברכתו. אם אין לכם את הספרים, אפשר לקרוא אותם דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-05 07:52:05

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שלוש אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה.  3. שהבעל יחדור לנרתיק מאחורי האישה כשהוא עומד.

בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה, פנים מול פנים. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

1. ספר תורה. 2. תנ"ך בשירותים

1. אספתי תרומות לכתיבת ספר תורה וכנראה אשאר עם עודף. מה אפשר לעשות ביתרה? 2. לאחרונה אני רואה פרסומים על תכשיטים שמשולב בהם רבוע קטן, בגודל כמה מ"מ שמודפס עליו כל התנ"ך. משהו כמו מיקרופילם. האם אפשר להכנס עם זה לשרותים? תודה

 1. או לעטר את ספר התורה בכתר יפה, או במשהו אחר. או לתת את התרומה לישיבה המתאימה לרוח התורמים.
 2. מצד הדין מותר להסתובב עם תכשיט כזה, אבל כיון שאסור להיכנס איתו לשרותים בלא שום כיסוי, כגון להכניסו מתחת החולצה, או לשים אותו בתוך התיק, ויש חשש סביר שההולכת עם תכשיט כזה תשכח לכסותו כל פעם כשנכנסת לשירותים, עדיף שלא ללכת איתו אם הכתב שעליו אינו מכוסה באופן קבוע. סיבה נוספת להחמיר בזה היא משום שיש אומרים שצריך שני כיסויים.

  סוגיה זו מבוארת בפניני הלכה ליקוטים א פרק ו סעיף ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

  ו – אין להיכנס לבית הכסא עם כתבי קודש

  מכבודו של ספר התורה המקודש, הכתוב בדיו על הקלף, שלא יכנסו עימו לבית הכסא או לבית המרחץ, ואפילו אם הוא עטוף בכמה כיסויים ונתון בתוך התיק שלו (שו"ע יו"ד רפב, ד).

  השאלה מה דין כתבי קודש מודפסים, האם מותר לאדם להיכנס לשירותים כאשר בכיסו סידור קטן או ספרון קודש או חידושי תורה שכתב על דף?

  תשובה: כיוון שדין סידורים וספרי קודש מודפסים אינו חמור כדין ספר תורה הכתוב בדיו על הקלף, מותר להיכנס עמהם לשירותים כשהם מכוסים בכיסוי אחד. וכיוון שהסידור מונח בכיס, הרי שהכיס מכסה אותו, ומותר להיכנס עמו לשירותים. וזאת בתנאי שהספר נכנס לתוך הכיס ואינו נראה כלפי חוץ.

  ויש מחמירים שרק אם הסידור או ספר הקודש עטוף בשני כיסויים מותר להיכנס עמו לשירותים. כלומר, יש להכניס את הסידור או ספר הקודש לתוך שקית ניילון או נייר, וכשהוא בשקית מניחים אותו בכיס, ועל ידי כך הוא מונח בתוך שני כיסויים. אמנם העיקר כדעה המקילה, הואיל ובנוסף לכך שלדעת רוב הפוסקים די בכיסוי אחד, יש סוברים שכריכת הסידור נחשבת לכיסוי, וממילא עם הכיס עצמו יש שני כיסויים.

  לגבי חידושי תורה שכתובים על נייר, גם החוששים לדעה המחמירה, רשאים להקל ולהיכנס עמהם לשירותים כשהם בכיס, מפני שאין בהם שמות קדושים, וגם הכתב שבו הם כתובים אינו ככתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

  ביאור הסוגיה:

  לגבי סידורים וחומשים ושאר ספרים שיש בהם שמות קדושים, רוב הפוסקים סוברים שדי לכסותם בכיסוי אחד כשנכנסים לשירותים, וכך דעת מ"א או"ח מג, יד, שאם הם בתוך כיס מותר להיכנס עימם לשירותים. וכ"כ הרדב"ז ח"ג תתקמ"ח, וכ"כ ברכי יוסף יו"ד רפב, ו, עפ"י שבות יעקב ח"א פב, שכמו שמותר להיכנס בקמיעים מכוסים בעור לשירותים, כך מותר אם הם מכוסים בבגד, וכתב שכך דעת מהריק"ש בשם הרדב"ז. וכ"כ ר"ש איגר בהגהתו שם. וק"ו אם הם כתובים באותיות רש"י או כתב אחר שאינו אשורי. גם המ"ב או"ח מג, כה, כתב כדעה עיקרית, שמותר להיכנס לשירותים עם כתבי קודש המכוסים בכיסוי אחד. אמנם הזכיר דעות מחמירים שצריך שני כיסויים. לפי זה, הרוצה להחמיר, כשלוקח בכיסו סידור או ספר קודש אחר, יכסנו בכיסוי אחד, וכיס הבגד יהיה הכיסוי השני.

  אמנם יש עוד צד להקל, שיש סוברים שכריכת הספרים נחשבת לכיסוי, וכ"כ בכף החיים או"ח מ, יד, בשם חסד לאלפים רמ, ח (בעניין תשמיש המיטה בחדר שיש שם ספרים, שצריך שני כיסויים). אמנם לדעת הפמ"ג מ, א"א ב, ושו"ת אהל יוסף ב, כריכת הספר אינה נחשבת לכיסוי, וצריך שני כיסויים אחרים. בנוסף לכך יש עוד סברה להקל, שכתב כה"ח או"ח מ, טז, שיש אומרים שספרים מודפסים אינם קדושים כל כך, ומספיק להם כיסוי אחד (לעניין תשמיש המיטה בחדר שהם נמצאים). הספק לעניין ספרים הנדפסים נובע משתי סיבות, א' שיש בהדפסתם פחות כוונה, ב' אותיות הדפוס שונות מהכתב האשורי שכותבים בו את ספר התורה. (עי' בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו ב, יז).

  מכל מקום לעניינינו, אם יניח את הסידור או החומש בכיסו, לדעת כמה פוסקים ייחשב הדבר כשני כיסויים, האחד הכריכה, והשני כיס הבגד. (אם מעל הכיס לובשים סוודר או חליפה, הרי שזה כיסוי נוסף). וזאת בנוסף לדעת רוב הפוסקים שסוברים שדי בכיסוי אחד. ועוד, שיש סוברים שגם במקום שצריך שני כיסויים לספרי קודש, אם הם מודפסים די בכיסוי אחד. לכן מן הדין מותר להיכנס לשירותים עם סידור שיש לו כריכה והוא מונח בתוך כיס. ולעניין חידושי תורה הכתובים על נייר, גם המהדרים שרוצים לחשוש לדעת המחמירים רשאים להקל, מפני שאין בהם שמות קדושים, והכתב העגול שלנו שונה לחלוטין מכתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-02 16:15:41

שטיפת כלים בשבת

האם מותר בשבת בצהריים לשטוף כלים אחרי הארוחות? ביום יום אנחנו לא משאירים כלים בכיור וזה לא נעים לנו להשאיר ככה את הכלים.

אם נשאר עוד לפחות שעתיים עד צאת שבת – מותר. אם לא נשאר שעתיים – זה נראה כהכנה משבת לחול כדי להקל על השטיפה של מוצ"ש.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-01 13:49:49

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

כל המוסיף מוסיפים לו – הכנות לפסח

הגמרא במסכת מגילה מספרת על תלונתו של המן הרשע כנגד היהודים ש"את דתי המלך אינם עושים" דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י (שמוציאים את כל השנה בשה"י פה"י).

ופירש רש"י, שהיהודים אומרים כל הזמן "שבת היום, פסח היום ואנו אסורים במלאכה".

שאל ר' אלימלך: מדוע האשים המן את ישראל שהם משתמטים כל השנה מעבודה וממיסי המלך, רק מפני שבת ופסח בלבד?
והשיב: האמת היא, שהיה קשה בעיני הרשע וכקוץ בעיניו ההכנות שישראל עושים קודם כל מצוה. כל השנה כולה עבודתם וטרחתם רק לקיים המצוות. למשל, לפסח – כמה וכמה עבודות ויגיעות וטרחות עושה יהודי – משעת קצירת החיטים מייגע את עצמו לשמור אותם כל השנה, ובפרט קודם החג על כל דבר ודבר. כך גם בשבת קודש – כמעט כל השבוע כל יגיעתו להכין את שבת וכל המוסיף מוסיפים לו, וכך על כל מצוה ומצוה, וכמעט שכל השנה הוא מוטרד לקיים המצוות. על זה התלונן המן הרשע.

המן הרשע, באופן פשוט, קובל על ריבוי המצוות של היהודים: בכל שבוע יש להם שבת ומדי פעם שמחות ומועדים וימים טובים – פלא שלא נשאר להם זמן לעבוד למען ממלכת פרס ומדי? אך ר' אלימלך חודר עמוק יותר ללבו של הרשע. לרשעי ישראל לא הפריעו מאד המצוות השונות שיש לכל מיני דתות ברחבי הממלכה. "כקוץ בעיניו" הסביר ר' אלימלך, היו דווקא ההכנות המרובות של היהודים לכל מצווה. ר' אלימלך נוגע כאן באחד משרשי העקרונות של היהדות – ההכנה למצווה.

מה יש בה בהכנה שכל כך מאפיינת את היהודים, ומדוע היא כל כך מציקה לרשעים? ההכנה היא הציפיה לקראת הדבר הגדול המתקרב ובא. ההכנה היא ההזדהות והרצון לקיים באופן המושלם ביותר את רצון הבורא יתברך. דוגמא לדבר – ההכנות המרובות של החתן והכלה ובני משפחותיהם לקראת היום המאושר בחייהם, יום החתונה. כמה טרחות ויגיעות ציפיות והתרגשויות עוברים עליהם עד לבא היום הגדול. כך יש בהכנה לתפילה, לשבת, לחג ולכל מצווה ומצווה ציפיה ודריכות שעולים אפילו על קיום המצווה עצמה. הדרך בה ניגש אדם לתפילתו חשובה לא פחות מהתפילה עצמה (חסידים ראשונים, כידוע, היו שוהים שעה אחת קודם לתפילתם!). כך יוצא שהיהודי אכן מסובב עצמו בקדושה רוחנית של הכנות אין-סופיות למצוות ולמעשים טובים. אכן, יש להם למקטרגים על מה להתלונן. מאהבה שאוהבים היהודים את ריבונו של עולם מתקדשים הם תמידית במצוותיו.

החומרות של חג הפסח, אמר ר' שמחה בונים, אין להם שיעור, כמוהם כתכשיטי כלה אשר כל המוסיף הרי זה משובח.

אסיים בסיפור שמזכיר לי את בית סבתי, אסתר כ"ץ ז"ל: בכל שנה ושנה קודם הפסח (וכל המקדים הרי זה משובח) היו שולחן המטבח הקטן ושני כסאותיו נודדים אחר כבוד אל המסדרון הצר. שם, בחרדת קודש של ממש, היו נדחקים סבא וסבתא, אוכלים בזריזות, מנערים היטב את בגדיהם, שחס ושלום לא ידבק בהם "משהו חמץ", וחוזרים במהירות לניקיון הבית.

כשהיו מגיעים הימים שלפני פסח היתה אשתו של ר' יהושע'לי מקוטנא יראה וחרדה מאד. ממש לא היה ניתן לעמוד במחיצתה.
פעם אחת ראה אותה ר' יהושע'לי עומדת במשך שעות מרובות ומשפשפת ומקרצפת את כסאות העץ עד שזיעה ניגרה ממנה.
"מספיק מספיק", אמר לה, "לפי השולחן ערוך הרי זה כבר די והותר".
"כן, כן", השיבה לו הרבנית בכעס, "אם הייתי שומעת לך ולשולחן ערוך שלך, כבר מזמן הייתי אוכלת חמץ בפסח…"

סיפור זה, כל כמה שמשבח את ניקיונות הבית והכנתו לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, אינו חוסך גם ביקורת מסייגת ומבודחת בשבח האיזון הנכון שבין ההכנות הקדחניות לבין שמחת הלב. ותמיד כדאי לזכור, משפט שכל בעל חוזר ואומר לאשתו בימים אלו – "אבק זה לא חמץ…"

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן