לוח אירועים


שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שבת

בס״ד שלום כבוד הרב, ברצוני לשאול 2 שאלות 1 בשבת אחת טיילתי עם אבי בלילה ובמהלך הטיול נדלקו אוטומטית אורות ברחוב אפילו בשבילים, לא נהנתי מאורות אלו וזה אפילו הפריע לי, האם מותר לעבור שוב במקומות אלו? כי בהתחלה לא ידעתי שילדק אך הבנתי שבהמשך השביל זה עלול לקרות שוב, אבל בכל מקרה לא היה לי צורך באורות אלו. 2 אם שערה מראשי נתקעת בטעות בכיסא או חפץ מותר לתלוש אותה כדי להזיז את הראש משם? לפעמים זה קורה מתוך אינסטינקט, השאלה אם מותר לעשות זאת בשינוי? תודה רבה ומועדים לשמחה

פניני הלכה שבת פרק יז –

פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית

מותר לעבור בשער שמותקנת בו מערכת לגילוי מתכות, וכן במקום שמותקנת בו מצלמה או חיישנים שקולטים את תנועות העוברים ואף נדלקת נורה קטנה, מפני שההולך שם לא מתכוון לגרום לפעילות החשמלית ואין לו הנאה ממנה. אמנם כאשר הדבר בולט, כגון כשעובר במקום שנדלק פנס, אף שאין לו כל עניין באור זה, מפני כבוד השבת עדיף ללכת בדרך אחרת. ואם הפנס מותקן בשביל הגישה לביתו, אם אין אפשרות אחרת להיכנס לבית, יעבור שם בזחילה, ואם האור נדלק, יעצום את עיניו באופן שרואה מעט רק כדי לא להיכשל בדרכו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-10-01 02:14:25

מוקצה

יהודי אחד שאל אותי מה המקור למה שהרב מלמד כתב בעניין היתר נגיעה במוקצה: "האיסור הוא לטלטל מוקצה, כלומר להזיז אותו בידיים, אבל מותר לנגוע במוקצה בלא להזיז אותו".

נגיעה במוקצה.

 

שבת קנא. משנה– עושין כל צרכי המת, סכין ומדיחין אותו, ובלבד שלא יזיז בו אבר.

 

מהר"ם,ר' ירוחם-מכאן שמותר לנגוע במוקצה.

וכ"פ השו"ע (שח,מב) והרמ"א (שח,ג)-לגעת מותר,ובלבד שלא ינענעו.

 

 

ונחלקו כשהנגיעה היא לצורך המוקצה:

 

ירושלמי ביצה ה,א-ביצה שנולדה ביו"ט: שמואל אמר,כופין עליה כלי. א"ר מנא,ובלבד שלא יהא כלי נוגע בגופה

של ביצה.

והובא להלכה ברא"ש ובראב"ד.

 

וקשה,שלמדנו לעיל שמותר ליגע במוקצה ?  תירוץ:

תה"ד,סז-יש חילוק בין נגיעה לצורך המוקצה שבזה אסור אף שאינו מטלטל את המוקצה,לבין נגיעה שלא לצורך המוקצה

שבזה התירו (לפי"ז צ"ל בדעתו שסיכת והדחת המת אינה לצורך המת,מפני כבודו,אלא צורך כבוד החיים, וכדעת הרמב"ם והראב"ד שם).

מ"מ (שבת כה,כג)-גם נגיעה לצורך המוקצה מותרת,ובירושלמי אסר כי מדובר בביצה שמתנועעת ע"י הנגיעה בה.

 

שו"ע (שי,ו)-מותר לכפות כלי על מוקצה לשומרו,ובלבד שלא יגע בו.

מ"א (תקיג,ב),תו"ש,פמ"ג-דעתו לאסור כתה"ד.

וכ"פ להלכה המ"א והט"ז. ואע"פ שנוגע ע"י כלי והוי טלטול מן הצד,מ"מ אסור לצורך דבר האסור,וכדלקמן.

וכ"פ מנוח"א.

מ"ב (ע"פ הגר"א ובאר הגולה)-דעתו להתיר כמ"מ,אלא שאסר פה כיון שמדובר בביצה שמתנדנדת ע"י הנגיעה.

וכ"פ הרמ"א (תקיג,א. וכ"מ מסתימתו בסימן שח,ג). וכ"פ הגר"א,דה"ח,באר הגולה ומ"ב (שח,יז; שי,כב).

וכ"פ תורת שבת,ילקו"י (ח"ב עמ' שיט),שש"כ (כב,לב) ואורח"ש (יט,קצז).

וכן הלכה!

 

=> ביצה ושאר מוקצה העגולים אין לנגוע בהם וגם אין לכסותם בדבר הנוגע בהם, כיון שפס"ר שיזוזו עי"כ. [1]

אבל מכשירים חשמליים,כגון: טלפון,מחשב וכיוצ"ב,מותר לכסותם (אורח"ש,קצח),וכן מותר לכסות בשבת את מתג

החשמל בכיסוי המיוחד לו (שם,רא).

 

 

שימוש במוקצה ע"י נגיעה.

 

רמב"ן (שבת קכב.)-מותר לשבת על אבן, וזה הטעם שמותר לישראל לרדת בכבש שנוכרי עשה לעצמו בשבת ואין בו משום

מוקצה, משום שהוא רק משתמש בו ולא מטלטלו.  וכ"כ המרדכי,ריב"א ור' שמשון (ודלא כרשב"א שאסר).

וכ"כ המאירי (שבת קכה:)-"ישיבה בלא טלטול אינו כלום,ומעשים בכל יום שיושבים על האבנים,שאין זה טלטול אלא

נגיעה בעלמא כנגיעה בכותל או בקרקע… שאין הנגיעה כלום".

 

 

לסיכוםמותר לנגוע במוקצה.

[1] אף שהוא פס"ר דלא ניח"ל בדרבנן (ואינו תרי דרבנן, שטלטול מן הצד אינו שינוי גמור, כיון שנעשה ע"י ידיו).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-29 06:04:55

שניים מקרא ואחד תרגום

שלום לרבנים האם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום וזאת הברכה בשבת או שצריך לחכות להודיענו רבה? כל טוב

אפשר לקרוא וזאת הברכה מהשבת שבה קוראים פרשה זו במנחה (שבט הלוי י, עח; חוט שני ד, פז, א; פס"ת רפה, 56, בירור הלכה (זילבר), הרב אלישיב).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-28 16:20:01

סכך

סכך שמונח על הסוכה משנה לשנה כשרה או חייב להרים כלם (תעשה ולא מן העשוי)?

פניני הלכה סוכות ב, ה – לכתחילה צריך לחדש בה דבר לקראת החג, כגון להוסיף סכך של טפח על טפח (כ-8 ס"מ), או קנה דק על כל אורכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-09-27 06:24:14

יש לך שאלה?

עדכון שנתי מהנעשה בישיבה – ערב ראש השנה תשע"ד

ידידים יקרים ואהובים,

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, אנו שמחים לשתף אתכם, כתומכי הישיבה ושותפים נאמנים לדרך, בנעשה בישיבה בתחומים השונים:

בישיבה

לאחר 4 שנים בהן שילמה הישיבה את מחיר עמידתה על עקרונותיה, התבשרנו בראש חודש אב על החזרת הישיבה למסלול ההסדר. וזאת ללא התפשרות מצדנו. שר הביטחון התחלף ועימו המדיניות וכך הישיבה הוחזרה ללא שום דרישות מצד משרד הביטחון. משמעות הדבר היא כי לצד מסלול הישיבה הגבוהה שהוא כעת המרכזי בישיבה, יוכלו הבחורים להתגייס לצבא גם במסגרת ההסדר.

ב"ה התחלנו את זמן אלול בחיזוק גדול של בית המדרש. בית המדרש מלא בלומדים הרוכשים יסודות וידיעה הגונה בתורה, באמונה ובהלכה מתוך שאיפה לבנות יסוד איתן של תורה ויראת שמים. התלמידים מתגייסים לצבא במסגרת התוכניות השונות, ומקדשים שם שמים ברבים.

כולל הרבנות וההוראה ותוכנית "פניני הלכה"

לצד הישיבה פועל כולל הרבנות וההוראה המיועד לתלמידים מוכשרים המתאימים לשמש כרבני קהילות, מורי הוראה ורמי"ם בישיבות, וממשיכים להעמיק שנים רבות בלימוד התורה. כעת פתחנו אפשרות חדשה לקליטת אברכים מעולים מישיבות אחרות המעוניינים ללמוד בתוכנית "פניני הלכה", הלימוד מלווה את כתיבת ספרי 'פניני הלכה', ועוסק בסוגיות מהגמרא עד להלכה בדייקנות ובעיון בנושאים שמו"ר, ראש הישיבה, הרב אליעזר מלמד שליט"א כותב עליהם.

תוכנית בוגרי צבא

כדי לתת מענה לבחורים חסרי רקע תורני פתחנו תוכנית מיוחדת, לבוגרי צבא המעוניינים להקדיש שנה או שנתיים ללימוד יסודות האמונה וההלכה, בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך לשילובים או לכולל בהתאם לבחירתם. בראש התוכנית עומד הרב יעקב חביב.

שילובים

שילוביםבתוכנית השילובים לומדים כ-70 תלמידים המשלבים לימודים בבית המדרש עם לימודים לתואר ראשון ושני במוסדות אקדמיים. הבחורים לומדים כ-15 שעות שבועיות בבית המדרש ומקבלים מלגת קיום מכובדת על פי היקף הלימוד, בנוסף פועלת בישיבה תוכנית שילובים לבנות המונה כ-15 סטודנטיות הלומדות לתואר שני.

מכון הר ברכה

המפעל הגדול של "פניני הלכה" ממשיך ומתפתח, לאחר הספר פניני הלכה על הלכות יום טוב וחול המועד שיצא לאור לפני חג הפסח, ערכנו בשבוע שעבר ערב השקה נוסף בישיבה לרגל הוצאת הספרים פניני הלכה לסוכות והרחבות למועדים ולסוכות, כעת הרב ממשיך עם צוות הפרוייקט בעבודה על הספר שעוסק בענייני תשובה והימים הנוראים, ספר זה לא יצא לאור בזמן הקרוב כי לאחר החגים ימשיך הרב לספר הבא בסדרה שיעסוק בעז"ה בהלכות טהרת המשפחה.

טקס מתן פרס היצירה היהודית על סדרת פניני הלכה
טקס מתן פרס היצירה היהודית על סדרת פניני הלכה

חגגנו בשנה זו את הפצתם של למעלה מ  -300,000 ספרי פניני הלכה ללומדים ואת הענקת פרס היצירה היהודית ע"ש הרצי"ה קוק לרב אליעזר מלמד שליט"א. ברוך השם, המהפכה בלימוד ההלכה הולכת וקורמת עור וגידים, לומדים רבים ברחבי הארץ יושבים בקבוצות ללמוד יחד פניני הלכה, בשבת אחרי התפילה או לפניה, בימות השבוע בין מנחה לערבית, ובקהילות שונות מתקיימים מבצעי בר מצוה. (במבצע בר מצוה, הקהילה נותנת כרך אחד מפניני הלכה לחתן בר המצוה ובכל פעם שהוא מסיים כרך אחד הוא מקבל כרך נוסף מהסדרה, כך שהקהילה מעודדת אותו להתמיד בלימוד ההלכה).

ספרי היסטוריה לבגרות

גם העבודה על ספר ההיסטוריה לבתי הספר בממ"ד, נמשכת במרץ, כתיבתו של הספר הראשון המיועד לכיתה י' הסתיימה והוא מחכה לאישור הסופי ממשרד החינוך. הספר העוסק במסורת ומודרנה בתולדות העמים ובתולדות עם ישראל, ייכנס לתוכנית הלימודים בשנה הבאה. הספר יביא לידי ביטוי את הערכים התורניים, הלאומיים והציוניים באהבה ובהערכה רבה תוך שמירה על מקצועיות ודיוק בעובדות ההיסטוריות. במקביל אנו עובדים כעת על 2 הספרים הבאים המיועדים לכיתות י"א וי"ב.

בינה לעיתים וביאורים לכתבי הרב קוק

ספרים נוספים שעומדים לצאת בקרוב, הם בינה לעיתים כרך ג' שעוסק בתקופה שמגירוש ספרד ועד לתנועת החסידות וכרך א' של ביאורים לאורות הקודש של הרב זאב סולטנוביץ' שנמצאים בשלבי העבודה האחרונים.

אתר האינטרנט

אתר האינטרנט של הישיבה עבר שדרוג ועיצוב משמעותי והוא מכיל כיום מידע אודות הישיבה ושיעורי תורה נבחרים מתוך בית המדרש. ניתן גם להירשם לקבלת דבר תורה שבועי לקראת שבת. כתובת האתר yhb.org.il האתר באנגלית עובר שיפוץ ועדכון תכנים ואנו מקווים לסיים זאת בתקופה הקרובה.

פניני הלכה

אתר פניני הלכה השלם עלה לאינטרנט לטובת הלומדים והוא מכיל טקסט מלא של כל הספרים שיצאו לאור בעברית, באנגלית ובקרוב גם בצרפתית. בכתובת yhb.org.il לאתר נכנסים מדי יום אלפי לומדים מכל העולם. לטובת הלומדים עומדות גם אפליקציות לטלפונים חכמים שכבר הורדו על ידי למעלה מ-10,000 משתמשים. מורים המלמדים פניני הלכה יכולים להיעזר באתר פניני הלכה למורים המכיל דפי עבודה ומבחנים על הספרים.

שאל את הרב

בקרוב בעז"ה תעלה לאתר הישיבה ולאתר פניני הלכה, מערכת "שאל את הרב" לטובת הגולשים, שם ניתן יהיה להפנות שאלות לבית ההוראה של הישיבה ולעיין בשאלות ותשובות קודמות. על השאלות יענו רבני הישיבה והאברכים השותפים לפרוייקט פניני הלכה.

רביבים

העלנו לאינטרנט בלוג ובו הטור השבועי של הרב בעיתון בשבע – רביבים, ניתן להירשם לרשימת תפוצה ולקבל את הטור מדי שבוע בעברית או באנגלית.

בית ספר ואולפנה

זכינו השנה להקים בית ספר יסודי לבנים ולבנות בהר ברכה, שיפעל ברוח הישיבה ויחנך כבר מגיל צעיר לחיבור שלם של התורה וחיי המעשה. הרב אבינח ברנר, בוגר המחזור הראשון של הישיבה מנהל את בית הספר, וזו ההזדמנות להודות לו על 12 השנים שבהן לימד בישיבה ולאחל לו הצלחה בדרכו החדשה. בית הספר פועל כיום במבנים זמניים ליד בית המדרש של הישיבה עם כיתות א-ג לבנים ולבנות והוא צומח מדי שנה בשכבה נוספת. ובמקביל נעשית עבודה לקידום בניית מבני הקבע של בית הספר.

כעת אנו שוקדים על הקמת אולפנה לבנות בהר ברכה. האולפנה שתקום בעז"ה בשנת הלימודים תשע"ו תפעל לחינוך הבנות בדרכה של הישיבה למצוינות תורנית ולימודית, ובדגש על שכר לימוד נמוך במיוחד של פחות מ-200 ₪ לחודש. בראש האולפנה יעמוד הרב שלומי בדש שמנהל כיום את בית הספר האזורי לבנות באלון מורה.

בית הארחה

בית הארחה פנינת השומרון - הר ברכה
בית הארחה פנינת השומרון – הר ברכה

בעקבות בניית מבני קבע רבים בישוב, התפנו הקרוואנים ששימשו למשפחות ועברו הסבה לשמש כבית הארחה. בשנים האחרונות התארחו בישוב מאות משפחות מכל רחבי הארץ ונהנו מאוירת השבת בישוב תורני, מהתפילות המרוממות, משיעורי התורה ומהיכרות מקרוב עם הנס הגדול של ישוב הארץ.

הארוח מתבצע בחדרים נאים וממוזגים, באולם אירועים מחודש ובשבילים נוחים, במחירים אטרקטיביים וברמה מכובדת והוא מהווה אבן שואבת לקבוצות מכל רחבי הארץ המגיעות לשבות בשומרון. כך זוכים רבים להתחבר לישיבה ולישוב ולהכיר אותם. (לתורמים לישיבה בקביעות, הנחה משמעותית על מחירי הארוח).

בית הארחה מבצע גם שבתות עיון לצוותי חינוך בשיתוף הישיבה ופרויקטים של אירוח קהילות, להזמנת אירוח בבית ההארחה, רעות 02-9974836 שלוחה 3

בניה ופיתוח

ליד הישיבה הולכת ונשלמת שכונת מגורים חדשה שתיקרא שכונת 'עלי עין'. בשכונה 5 בנייני מגורים בני 3 קומות, המיועדים לזוגות צעירים ובהם כ-60 דירות להשכרה.

בנייני השכונה נישאים לגובה ומוסיפים רושם רב לחזות הישוב מקרוב ומרחוק. הבניינים נותנים תחושה חזקה של התיישבות משמעותית בלב הארץ. בשכונה יגורו משפחות של תלמידי הכולל ותוכנית השילובים בישיבה, והיא תשמש מנוף לקליטת משפחות צעירות נוספות בישוב.

בנין ראשון כבר מתאכלס בימים אלו ועומד להתמלא. אנחנו מקווים לערוך בחג הסוכות הקרוב טקס חנוכת השכונה ועל כך תצא הודעה בנפרד.

תמיכה ותרומה

תרומותיכם היוו משענת עיקרית לאחזקת הישיבה ולהתפתחותה, ואיפשרו הבעת עמדה תורנית עצמאית ובלתי תלויה, חיבור של המונֵי בית ישראל ללימוד הלכה, הצמחת תלמידי חכמים במסגרת הכולל, טיפוח בוגרים נוספים שמשלבים תורה ומדע ועבודה במסגרת 'שילובים' ופיתוח ושגשוג בקו הקדמי של ההתיישבות. זה הזמן להודות לכם על תמיכתכם החשובה והמשמעותית הן במישור הציבורי והתודעתי והן בתרומה הכספית ולאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה ומתוקה.

כמדי שנה, נערוך בישיבה בליל ראש השנה, ביום כיפור ובשמחת תורה תפילת "מי שברך" להצלחת התורמים והמסייעים לישיבה ולבניין הארץ, שתיאמר על ידי הרב מלמד לאחר אמירת המזמור על הפרנסה בליל החג.

בליל ראש השנה הראשון נברך את התורמים בשנה החולפת ובליל ראש השנה השני את התורמים שהודיעו על תרומתם לשנה הקרובה.

המעוניינים להודיע על תרומתם לשנה הקרובה ניתן לשלוח מסרון עם שם התורם ואשתו ואת סכום התרומה לטלפון של הרב שלומי 057-7756086 או לטלפון של יעקב 052-8319972 ניתן גם לשלוח בדוא"ל ל yaakov@yhb.org.il. לרשימת דרכי תרומה וטופס תרומה מקוון לחצו כאן.

בשם ראש הישיבה, רבני הישיבה ותלמידיה
אנו שמחים לברך אתכם לשנה טובה תכתבו ותחתמו

שיעורים אחרונים:

דילוג לתוכן