רצו מתענין לא רצו אין מתענין, הרב שמואל אליהו

הרב שמואל אליהו

הרב שמואל אליהו

הרב שמואל אליהו שליט"א מכהן כרב העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית ובנו של של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

[Audio:ravshemuel_eliyahu.mp3]

להורדה בקובץ MP3

כמה מקורות לשיעור

זכריה, פרק ח, פסוק יט

כה אמר יהוה צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו

תלמוד בבלי

דאמר רב חנא בר ביזנא אמר רב שמעון חסידא: מאי דכתיב (זכריה ח יט) כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה [ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו] – קרי להו 'צום' וקרי להו 'ששון ושמחה'?
בזמן שיש שלום – יהיו לששון ולשמחה;
אין שלום – צום.
אמר רב פפא: הכי קאמר: בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה; יש גזרת המלכות – צום; אין גזרת המלכות ואין שלום – רצו מתענין רצו אין מתענין.

אי הכי תשעה באב נמי?
אמר רב פפא: שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרות, דאמר מר 'בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר'.

מסכת ראש השנה, דף יח עמוד ב

רמב"ם

הלכה א: "יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שאירעו בהן, כדי לעורר הלבבות, ולפתוח דרכי התשובה; ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה–עד שגרם להם ולנו אותן הצרות: שבזכרון דברים אלו, נשוב להיטיב, שנאמר "והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם" (ויקרא כו,מ)"

בהלכה ה: "ונהגו כל ישראל בזמנים אלו, להתענות בשלושה עשר באדר, זכר לתענית שנתענו בימי המן, שנאמר "דברי הצומות, וזעקתם" (אסתר ט,לא). ואם חל שלושה עשר באדר להיות בשבת, מקדימין ומתענין בחמישי, שהוא אחד עשר. אבל אחד מארבעה ימי הצומות שחל להיות בשבת, דוחין אותו לאחר השבת; חל להיות בערב שבת, מתענין בערב שבת. ובכל הצומות האלו, אין מתריעין ולא מתפללין תפילת נעילה; אבל קורין בתורה שחרית ומנחה ב"ויחל משה" (שמות לב,יא). ובכולן אוכלים ושותין בלילה, חוץ מתשעה באב."

רמב"ם יד החזקה, הלכות תענית פרק א

"בזמן שיש שלום" – שאין יד גויים תקיפה על ישראל (רש"י), שעם ישראל יושב על אדמתו (רשב"א), שבית המקדש קיים (רמב"ן, טור).

 

אודות צוות אתר הר ברכה

ישיבת הר ברכה